Nota korygująca

Z Encyklopedia Zarządzania
Nota korygująca
Polecane artykuły


Nota korygująca jest jednym z dokumentów korygujących wyróżnianym w polskim prawie. Jedynie nabywca towaru/usługi ma możliwość wystawienia noty korygującej[1]. Wystawienie noty korygującej – w celu poprawienia błędnych danych na fakturze - jest prawem (a nie obowiązkiem) nabywcy. Nabywca może odmówić wystawienia takiego dokumentu. W takim przypadku błąd faktury powinien być "naprawiony" przez sprzedawcę (poprzez wystawienie faktury korygującej). Druk noty można zakupić w sklepie z materiałami akcydensowymi lub sporządzić na komputerze.[2]

Notę korygująca nabywca może wystawić w przypadku małej wagi omyłek w pierwotnej fakturze. Mogą to być błędy w adresie, nazwie firmy, nazwisku, NIP itp. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2015 r., nr IPPP1/4512-979/15-3/AŻ3[3], uznał, że

"(...) w sytuacji, gdy na fakturze otrzymanej od dostawcy towaru, bądź świadczącego usługę - obok imienia i nazwiska Wnioskodawcy i jego numeru identyfikacji podatkowej widnieją błędne dane adresowe, to Zainteresowany może wystawić taką notę korygującą, która skoryguje adres widniejący na otrzymanej fakturze, ale także może odmówić wystawienia noty korygującej. (...)"

Warto też zaznaczyć o innej kwestii poruszonej w ww. interpretacji. Wskazano w niej, że nie ma podstaw do kwestionowania faktury tylko z tego powodu, że zawiera ona błędne dane adresowe nabywcy (np. błędy literowe w fakturze pierwotnej). Dyrektor ww. Izby Skarbowej wyjaśnił:

"(...) O prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych błędów adresowych mających charakter wadliwości mniejszej wagi. (…)". Natomiast nie ma możliwości wystawienia takowej noty w przypadku zmiany nabywcy, ponieważ zmiana nie jest traktowana jako istotny błąd (następuje zmiana całej strony transakcji)[4]. W tym przypadku tylko sprzedawca może skorygować za pomocą faktury korygującej. Nota korygująca zwierająca błędy drobnej wagi nie ma wpływu na pozbawienie prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe uznały zaś, że nie można korygować noty korygującej danych wartościowych (np. miara, ilość, kwoty netto, VAT, brutto, itp.).

Elementy noty korygującej

Elementy, jakie powinna ona zawierać nota korygująca[5]:

 1. wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota (numer i datę wystawienia faktury, określenie stron transakcji, itp.),
 5. wskazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej

Akceptacja noty korygującej

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. W przeciwnym razie powstanie wątpliwość dotycząca tego, czy nota korygująca faktycznie skorygowała błędne dane zawarte w fakturze pierwotnej[6]. Natomiast sposób akceptacji leży w gestii stron transakcji. Może być dokonana w sposób tradycyjny np. wysłanie pisma czy też ręczne jej podpisanie lub elektronicznie np. email.

Bibliografia

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2013 r. poz. 35
 2. Młodzikowska D., Lunden B. (2017). Jednoosobowa firma, BL INFO POLSKA, Gdańsk, s. 153
 3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz. U. z 2015 r. poz. 643
 4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2013 r. poz. 35
 5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2013 r. poz. 35
 6. Sokołowska-Strug E. (red.) (2014). Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Lex a Wolters Kluwer business, s. 244-260

Autor: Ewa Kamińska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.