Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących

Z Encyklopedia Zarządzania

Faktura VAT - dokument w obrocie gospodarczym, potwierdzający zawartą transakcję kupna-sprzedaży, wystawiany przez podatników podatku od towarów i usług (VAT - ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'. Posiadanie faktury umożliwia odliczenie podatku naliczonego w niej zawartego. Realizujemy wtedy zasadę neutralności VAT.

Wystawia się go nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w co najmniej 2 egzemplarzach opatrzonych adnotacją: oryginał; kopia. Oryginały i kopie faktur, faktur korygujących a także ich duplikaty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

TL;DR

Faktura VAT to dokument potwierdzający transakcję kupna-sprzedaży, wystawiany przez podatników VAT. Posiadanie faktury umożliwia odliczenie podatku naliczonego. Faktury muszą spełniać określone wymogi formalne. Mogą być wystawiane również w formie elektronicznej. Faktura korygująca jest wystawiana w przypadku błędów w fakturze VAT. Faktury korygujące i ich duplikaty należy przechowywać. Nota korygująca może być wystawiona w przypadku pomyłek. Duplikat faktury może być wystawiony w przypadku zniszczenia oryginału.

Elementy faktury

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług określają wymogi formalne dotyczące wyglądu faktury:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, przed dokonaniem określonej czynności dostawy lub świadczenia usług,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatników stosujących metodę kasową - wyrazy "metoda kasowa",
 • w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT - wyraz "samofakturowanie",

  Faktury w formie elektonicznej

  Faktury można również wystawić i przesyłać w formie elektronicznej. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

  Faktura korygujaca VAT

  Jest to dokument w obrocie gospodarczym odniesiony do konkretnej faktury VAT, wystawiany w przypadku, gdy np. po wystawieniu faktury VAT udzielono rabatów, dokonano zwrotu towaru, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, lub stwierdzono inne błędy - także w cenie, stawce, kwocie podatku w wystawionej fakturze VAT.

  Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".Wystawia się je w co najmniej 2 egzemplarzach oznaczonych odpowiednio: ?oryginał?, ?kopia?, a sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

  Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • niektóre dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem

  Nota korygująca

  Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki zwłaszcza danych adresowych, oznaczenia towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek dotyczących ilości wartości kwot netto/brutto, podatku i stawek podatku - może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury i powinna zawierać:

 • wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • dane zawarte w fakturze, m.in. datę wystawienia, nazwę towaru, dane sprzedawcy i nabywcy, numer identyfikacyjny sprzedawcy,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

  Duplikat faktury

  Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca (na żądanie nabywcy) ponownie wystawia fakturę /fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Wystawiona ponownie faktura musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego wystawienia.


  Zasady wystawiania faktur i faktur korygującychartykuły polecane
  Faktura VATFaktura RRParagonFaktura pro-formaFaktura zaliczkowaNota kredytowaParagon fiskalnyNota korygującaFaktura korygująca

  Bibliografia


  Autor: Paulina Blukacz

  Uwaga.png

  Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

  Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.