Faktura RR

Z Encyklopedia Zarządzania
Faktura RR
Polecane artykuły

Faktura VAT RR - szczególny rodzaj faktury VAT - służy udokumentowaniu nabycia produktów rolnych wyprodukowanych przez rolnika lub usług rolniczych świadczonych przez rolnika, który złożył oświadczenie, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s.253). Faktura każdorazowo jest wystawiana w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia - przez podatnika VAT czyli nabywcę. Oryginał Faktury VAT RR jest przekazywany rolnikowi, czyli dostawcy, kopia tej faktury pozostaje u podatnika, czyli nabywcy. Rolnikowi ryczałtowemu - definicja zgodnie z art 2 pkt 19 Ustawy - przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Stawka zryczałtowanego podatku VAT obecnie wynosi 7%. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę artykułów rolnych (Czernecki, J., Jeleńska, A., Piskorz-Liskiewicz, E. 2014, s. 115).

Wymogi dotyczące faktury

Faktura VAT RR powinna zawierać co najmniej (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 252, 253):

 1. oznaczenie faktury jako Faktura VAT RR
 2. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 3. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób;
 14. oświadczenie w brzmieniu:"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.".

Formy dokumentu

Zamiast formy papierowej - za zgodą rolnika, faktura VAT RR może być wystawiona i przesłana w formie elektronicznej, po podpisaniu jej przez obie strony podpisami kwalifikowanymi (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 252). Zakres informacji zawartych w fakturze pozostaje bez zmian. W przypadku faktur VAT RR wystawianych w formie elektronicznej organy podatkowe mogą żądać od wystawcy faktury przekazania tych dokumentów w schemacie JPK_VAT_RR ( Ustawa Ordynacja podatkowa 1997, stan prawny na dzień 05.03.2020, s. 230, 231). W przypadku gdy stosunki handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą odbywają się w związku z realizacją umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie rolnika o zwolnieniu, sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy, może być złożone jednorazowo w 2 egzemplarzach, w tym także w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym i obowiązuje do daty jego odwołania przez dostawcę, w związku z rezygnacją ze zwolnienia.

Faktury VAT RR oraz kopie złożonych oświadczeń, bez względu na to czy mają postać papierową czy elektroniczną, winny być przechowywane przez rolnika ryczałtowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wystawiono fakturę (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 255).

Korzyści nabywcy

Faktura VAT RR upoważnia podatnika VAT (nabywcę) do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty (wydano dyspozycję zapłaty, która została zrealizowana), pod warunkiem że (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 145, 146):

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub poprzez potrącenie/kompensatę z wierzytelnością posiadaną przez podatnika-nabywcę
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty .

Tym samym, w przypadku zapłaty za fakturę VAT RR gotówką, podatnik-nabywca traci prawo do odliczenia podatku VAT.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku nabycia od rolnika ryczałtowego nie występuje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment bez względu na wartość transakcji.

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Ochnik