Faktura RR

Z Encyklopedia Zarządzania

Faktura VAT RR - szczególny rodzaj faktury VAT - służy udokumentowaniu nabycia produktów rolnych wyprodukowanych przez rolnika lub usług rolniczych świadczonych przez rolnika, który złożył oświadczenie, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s.253). Faktura każdorazowo jest wystawiana w 2 egzemplarzach - oryginał i kopia - przez podatnika VAT czyli nabywcę. Oryginał Faktury VAT RR jest przekazywany rolnikowi, czyli dostawcy, kopia tej faktury pozostaje u podatnika, czyli nabywcy. Rolnikowi ryczałtowemu - definicja zgodnie z art 2 pkt 19 Ustawy - przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Stawka zryczałtowanego podatku VAT obecnie wynosi 7%. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę artykułów rolnych (Czernecki, J., Jeleńska, A., Piskorz-Liskiewicz, E. 2014, s. 115).

TL;DR

Faktura VAT RR to specjalny rodzaj faktury służący do udokumentowania nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego zwolnionego od VAT. Faktura powinna zawierać określone dane, a jej forma może być zarówno papierowa, jak i elektroniczna. Faktura VAT RR uprawnia nabywcę do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku. W przypadku nabycia od rolnika ryczałtowego nie ma obowiązku stosowania split payment.

Wymogi dotyczące faktury

Faktura VAT RR powinna zawierać co najmniej (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 252, 253):

 1. oznaczenie faktury jako Faktura VAT RR
 2. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 3. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób;
 14. oświadczenie w brzmieniu:"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług"..

Formy dokumentu

Zamiast formy papierowej - za zgodą rolnika, faktura VAT RR może być wystawiona i przesłana w formie elektronicznej, po podpisaniu jej przez obie strony podpisami kwalifikowanymi (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 252). Zakres informacji zawartych w fakturze pozostaje bez zmian. W przypadku faktur VAT RR wystawianych w formie elektronicznej organy podatkowe mogą żądać od wystawcy faktury przekazania tych dokumentów w schemacie JPK_VAT_RR (Ustawa Ordynacja podatkowa 1997, stan prawny na dzień 05.03.2020, s. 230, 231). W przypadku gdy stosunki handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą odbywają się w związku z realizacją umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie rolnika o zwolnieniu, sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy, może być złożone jednorazowo w 2 egzemplarzach, w tym także w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym i obowiązuje do daty jego odwołania przez dostawcę, w związku z rezygnacją ze zwolnienia.

Faktury VAT RR oraz kopie złożonych oświadczeń, bez względu na to czy mają postać papierową czy elektroniczną, winny być przechowywane przez rolnika ryczałtowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym je wystawiono fakturę (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 255).

Korzyści nabywcy

Faktura VAT RR upoważnia podatnika VAT (nabywcę) do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty (wydano dyspozycję zapłaty, która została zrealizowana), pod warunkiem że (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, stan prawny na dzień 04.02.2020, s. 145, 146):

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub poprzez potrącenie/kompensatę z wierzytelnością posiadaną przez podatnika-nabywcę
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Tym samym, w przypadku zapłaty za fakturę VAT RR gotówką, podatnik-nabywca traci prawo do odliczenia podatku VAT.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku nabycia od rolnika ryczałtowego nie występuje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment bez względu na wartość transakcji.


Faktura RRartykuły polecane
Faktura pro-formaFaktura VATFaktura zaliczkowaZasady wystawiania faktur i faktur korygującychPodatek VAT - naliczonyParagon fiskalnyNota korygującaPodatek VAT - należnyVAT UE

Bibliografia

 • Czernecki J., Jeleńska A., Piskorz-Liskiewicz E. (2014), Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Forum Doradców Podatkowych, Kraków
 • Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926


Autor: Katarzyna Ochnik