Faktura korygująca

Z Encyklopedia Zarządzania

Faktury korygujące są szczególnym rodzajem faktur, których funkcja polega na doprowadzeniu faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Faktury są bowiem dokumentem sformalizowanym i niedozwolone są na nich żadne dopiski czy poprawki. Faktura korygująca ma moc faktury i pod każdym względem należy ja traktować jako zwykłą fakturą. Wystawiane są w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopie zatrzymuje sprzedawca.

TL;DR

Faktury korygujące służą do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Mogą być wystawiane w pięciu sytuacjach, takich jak udzielanie rabatu czy zwrot towaru. Na fakturze korygującej powinny znaleźć się odpowiednie dane, a jej wystawienie powinno być uzależnione od daty zdarzenia, które wymagało korekty. Możliwe jest też wystawienie zbiorczej korekty faktury. Sprzedawca powinien mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej, a korekty należy księgować w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Kiedy można wystawić fakturę korygującą

Z przepisów rozporządzenia o fakturach wynika, że faktury korygujące mogą być wystawiane w pięciu sytuacjach:

 • udzielanie rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
 • zwrotu towaru lub zwrotu kwoty nienależnej,
 • zwrotu zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegających opodatkowaniu,
 • podwyższenia ceny
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze korygującej ?

 • stwierdzenie "Faktura Korygująca" lub słowo "Korekta"
 • numer księgowy oraz termin wystawienia
 • powód wystawienia faktury korygującej
 • w przypadku gdy faktura korygująca ma związek ze zmianą kwoty, od której liczony jest podatek dochodowy lub zmianą kwoty podatku należnego je uwzględnić na fakturze korygującej
 • nazwa towaru, którego korekta dotyczy
 • nieokreślone wyżej pozycje, które uległy zmianie
 • informacje, które są zawarte na fakturze a dotyczą faktury korygującej czyli:
 1. termin przygotowania faktury
 2. nadany ciąg znaków, która pozwala na identyfikację faktury
 3. dane osobowe lub nazwa podatnika wraz z adresem jego siedziby
 4. numer, którym podatnik identyfikuje się w sprawach podatku od towarów i usług
 5. numer, którym nabywca identyfikuje się w sprawach podatku od towarów i usług
 6. data otrzymania towarów lub zakończenia świadczenia usługi w przypadku gdy jest inna od terminu przygotowania faktury

Data wystawienia faktury korygującej

Przepisy nie precyzują terminu, który określa konieczność wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z praktyką księgową, powinna być to data zdarzenia, które zmusiła nas do wystawienia korekty. Przykładem może być m.in. data zwrotu towaru lub zaliczki, data spostrzeżenia pomyłki na pierwotnej fakturze bądź data przyznania upustu.

Zbiorcza korekta faktury

Przepisy nie przewidują wprost możliwości wystawienia zbiorczych faktur korygujących. Niemniej jednak wystawienie takich faktur należy dopuścić. Skutki prawne takiej korekty będą takie same jak w przypadku wystawienia odrębnych faktur korygujących dla faktur pierwotnych. Zbiorcza faktura korygująca wystawiana jest w przypadku, gdy sprzedawca zdecyduje się na rabat w stosunku do wszystkich dostaw towarów lub wykonanych usług, skierowanych do danego kontrahenta w danym okresie czasu. W przypadku wystawienia zbiorczej uproszczonej faktury korygującej, musi ona obejmować wszystkie faktury wystawione dla danego kontrahenta w tym okresie czasu. Oznacza to, że nie ma możliwości jej wystawienia w przypadku upustu na część faktur. Uproszczona zbiorcza faktura korygująca co do zasady potrzebuje tych samych danych, które zawiera normalna faktura korygująca, jednakże dodatkowo musi się na niej znaleźć przedział czasowy, którego dotyczą korekty. Jak sama nazwa sugeruje zbiorcza uproszczona faktura korygująca jak sama nazwa wskazuje jest uproszczona. Oznacza to, że nie musi ona zawierać następujących elementów:

 • numer, którym nabywca identyfikuje się w sprawach podatku od towarów i usług
 • data otrzymania towarów lub zakończenia świadczenia usługi w przypadku gdy jest inna od terminu przygotowania faktury
 • nazwa towaru, którego korekta dotyczy

W przypadku, gdy liczba faktur korygujących jest na tyle duża, że zamieszczenie na korekcie wszystkich dat i numerów faktur korygowanych byłoby problemem istnieje możliwość zamieszczenia tych danych w załączniku do korekty.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Przepisy nie określają formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie. Należy uznać, że najbezpieczniejszym sposobem potwierdzenia jest uzyskanie adnotacji na kopii korekty, ewentualnie potwierdzenie przesłanej pocztą (także elektroniczną) czy faksem. Za prawidłowe należy również uznać uzyskanie potwierdzenia doręczenia listu poleconego czy dostarczenie przesyłki kurierem. Powyższa zasada nie dotyczy jednak faktur korekt:

 • eksportu towarów i usług,
 • faktur wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Kiedy księgować fakturę korygującą

Korekty wynikającej z rabatu lub zwrotu towaru dokonuje się powiększając lub pomniejszając przychody osiągnięte w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. Brak przychodów w tym okresie powoduje zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę na korekcie. Wykryte błędy rachunkowe w pierwotnej fakturze sprzedażowej należy księgować, cofając się do okresu rozliczeniowego faktury z pomyłką. Prawidłowe ewidencjonowanie dokumentu ma miejsce w chwili fizycznego posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej.


Faktura korygującaartykuły polecane
Nota korygującaFaktura VATNota kredytowaVAT UEParagonFaktura elektronicznaPodatek VAT - naliczonyEwidencja przebiegu pojazdówFaktura zaliczkowa

Bibliografia

 • Chorowska-Kasperlik E. (2015), Wpływ podatkowej korekty kosztów z tytułu nieuregulowania zobowiązań na wynik finansowy, Studia Ekonomiczne, 252
 • Dalecka A. (2013), Wybrane problemy w opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w praktyce polskich przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (757)
 • Judkowiak K. (2014), Podatek VAT - instruktaż rozliczania z przykładami, ODDK
 • Szwęch A. (2015), Rozliczanie faktur korygujących w obrocie krajowym - skutki u sprzedawcy i nabywcy, Infor, Warszawa
 • Szymankiewicz M. (2015), Zasady wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r. Część III. Faktury i noty korygujące oraz duplikaty faktur wystawiane przez lekarzy weterynarii, Życie Weterynaryjne, nr 90
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535


Autor: Lukasz Rej, Damian Mystek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.