Identyfikacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:22, 16 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Identyfikacja jest to działanie polegające na pozyskiwaniu informacji i danych o określonym obiekcie (przedmiocie identyfikacji), które następnie mogą podlegać analizie diagnostycznej lub zgromadzeniu do celów archiwalnych.

Identyfikacja to także możliwość odróżnienia wyrobu za pomocą pewnych cech (oznaczeń) podczas procesu realizacji wyrobu. Identyfikacja wyrobu jest jednym z wielu wymagań, które organizacja wdrażająca i utrzymująca system zarządzania jakością musi spełnić (zgodnie z pkt 7.5.3 normy PN-EN ISO 9001:2009 "Identyfikacja i identyfikowalność") - tam gdzie identyfikowanie wyrobu lub usługi jest potrzebne, należy określić metody identyfikacji i zapisy, które mają być prowadzone; określenie przynależności określonego, konkretnego, indywidualnego bytu do gatunku; procesy lub wynik procesów utożsamiania danego obiektu (układu, przedmiotu) wcześniej poznanym i obejmuje między innymi wyróżnianie cech wspólnych, uchwycenie podobieństw pomiędzy obiektem spostrzeganym a innymi obiektami tej klasy (procesy spostrzegania u człowieka) lub oszacowanie wartości parametrów obserwowanych procesów (teoria sterowania); istotnym elementem jest tworzenie modelu materiałowego lub innej postaci reprezentacji obserwowanego obiektu (np. obrazów obiektu w pamięci człowieka) i jest procesem charakterystycznym dla ludzkiego działania (procesy spostrzegania, poznawcze, tworzenia) oraz tworzenie systemów adaptacyjnych (elastyczne systemy produkcji, systemy inteligentnych broni, systemy wspomagania pilota, operatora); postrzeganie drugiej osoby, grupy, idei jako części osoby, która dokonuje identyfikacji. Osoba ta reaguje na to, co dzieje się z przedmiotem jej identyfikacji równie żywo, jak na zmiany w jej sytuacji i prowadzi często do uznania norm i wartości przedmiotów za własne (PWN 2002, s. 117)

TL;DR

Identyfikacja to proces pozyskiwania informacji o obiekcie lub procesie w celu analizy lub archiwizacji. Jest ważna w zarządzaniu jakością, identyfikacji procesów i identyfikowalności wyrobów. Przykłady praktyczne to śledzenie materiałów w produkcji zbiorników ciśnieniowych. Identyfikacja przedsiębiorstwa obejmuje zarówno aspekty wizualne (nazwa, logo) jak i niewizualne (misja, komunikacja). Identifikacja adresatów przedsiębiorstwa jest ważna dla dostosowania się do potrzeb klientów i pracowników.

Identyfikacja procesów

Identyfikacja procesów może być określana jako twórcza zespołowa praca, do której przeprowadzenia należy powołać specjalny zespół. Zwieńczeniem takiej pracy może być np. katalog procesów.(Miller, 2000, s. 98) Identyfikacja procesów jest jednym z pierwszych etapów wdrażania orientacji procesowej w danym przedsiębiorstwie. Przez identyfikację rozumie się ujęcie działań realizowanych w jednostce organizacyjnej i odpowiednią ich kwalifikację. (Brandt, Levine, 1999, s. 35).

Do identyfikacji procesów służą również modele oceny dojrzałości procesów, które zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa mogą być różnie wykorzystywane. Dzięki modelom firma może również określić dostępne sposoby na osiągnięcie wyższego poziomu dojrzałości, wprowadzić usprawnienia nowych procesów, czy rozwijać metody zarządzania procesowego. W zależności od typu organizacji oraz wymagań pracowników zajmujących się zarządzaniem procesami modele mogą pełnić funkcję: porównawczą, doskonalącą lub opisową. (T.B. Kalinowski 2011, s. 177, 178)

Identyfikowalność

Obok identyfikacji pkt. 7.5.3 normy ISO 9001, definiuje również identyfikowalność, czyli zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozpatrywania i może ona dotyczyć: pochodzenia materiałów i części, historii wytwarzania i dystrybucji oraz lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu. Jeżeli klient lub przepisy prawa wymagają identyfikowalności wyrobu, organizacja ma obowiązek nadzorować jednoznaczną jego identyfikację.

Przykłady praktyczne

W niektórych branżach identyfikacja i identyfikowalność są wymagane przez obowiązujące przepisy lub umowy. Na przykład, w przypadku produkcji zbiorników ciśnieniowych powszechnie prowadzi się zapisy dotyczące identyfikacji określonego materiału i śledzi się je na wszystkich etapach wytwarzania. Dzięki temu można wstecznie prześledzić pochodzenie produktu końcowego do certyfikatu materiału wejściowego włącznie.

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikacja przedsiębiorstwa to takie działania poprzez które które dana firma manifestuje to czym jest, czym się zajmuje, jakie są jej cele oraz cechy wyróżniające ją wśród konkurencji. W skład identyfikacji (tożsamości) przedsiębiorstwa wchodzą:

Oraz obszary niewizualne:

  • postawa - np: misja firmy
  • system zachowań
  • system komunikacji z otoczeniem (A. Dewalska - Opitek 2010, s. 226)

Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie obejmuje działania związane z planowaniem, przewodzeniem i kontrolą działalności które mają na celu zmniejszenie wpływu ryzyka na działalność danej firmy (R. Wróblewski 2011, s. 14)

Identyfikacja adresatów przedsiębiorstwa

Aby trafić do odpowiedniej grupy docelowej każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić wiele działań. Jednym z pierwszych działań jest identyfikacja adresatów. Dzięki dogłębnemu poznaniu preferencji, zainteresowań, poglądów i innych psychologiczno - ekonomicznych aspektów można lepiej dostosować się do jego potrzeb i wzmocnić więź klienta z przedsiębiorstwem. Zgodnie z zasadami marketingu wewnętrznego zasada ta odnosi się również do pracowników danej firmy którzy są określani klientami wewnętrznymi. Z uwagi na fakt, że każdy klient (zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny) jest inny, należy przeprowadzić identyfikację w sposób dokładny i solidny ponieważ ma to wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa (A. Dewalska - Opitek 2010, s. 225)


Identyfikacjaartykuły polecane
Proces gospodarczyIdentyfikacja procesówKoncepcje zarządzaniaSix sigmaIstota zarządzania przez jakośćModelowanie procesówSystem zarządzania przebiegiem procesówWymaganie, potrzeba, oczekiwanieModelowanieBony podarunkowe

Bibliografia

  • Batko R. (2009), Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • Brandt T., Levine S., Gourdoux J. (1999), Application of Activity Based Costing Management, R. , , Professional Safety nr 01
  • Dewalska-Opitek A. (2010), Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa, Polityki Europejskie, Finanse i marketing nr 3
  • Kalinowski T. (2011), Modele oceny dojrzałości procesów, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 258
  • Miller J. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa
  • Szwoch W., Zaborowska I. (2003), ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. Poradnik komitetu ISO/TC 176, PKN, Warszawa
  • Wróblewski R. (2011), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, nr 90


Autor: Sławomir Wyszyński, Angelika Korta