Demografia

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:33, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium, która "zajmuje się statystyczno-analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego" (Holzer J, 2003, s. 13).

Geneza

Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace Konfucjusza, Platona i Arystotelesa. Filozofowie ci zajmowali się głównie kwestią "optimum" ludności, tj. najkorzystniejszą z punktu widzenia władzy i państwa, relacją pomiędzy liczbą ludności a wielkością danego obszaru. Jednak pierwszym przykładem systematycznej analizy demograficznej jest praca J.Graunt'a Natural and Polictical Observations [...] upon the Bills of Mortality (1662). Autor tego opracowania uznawany jest za ojca demografii. Jako pierwszy ustalił on szereg prawidłowości demograficznych na podstawie których stworzył tablice trwania życia. Jedną z najbardziej wpływowych teorii w myśli demograficznej aż do połowy XIX wieku była teoria T.R. Malthusa. W rozprawie Prawo ludności Malthus przedstawił pogląd iż "liczba ludności wzrasta w postępie geometrycznym (co 25 lat), a produkcja środków żywności w postępie arytmetycznym". Teorie tą uznaje się za pierwszą teorię rozwoju ludności w powiązaniu z rozwojem ekonomicznym.

Podział na dyscypliny

Demografia jest nauką, która zajmuje się badaniem populacji ludzkiej. W ramach demografii wyróżnia się kilka dziedzin, które skupiają się na różnych aspektach analizy demograficznej.

 • Demografia formalna . Demografia formalna zajmuje się badaniem struktury demograficznej populacji, czyli analizą podziału ludności na różne grupy wiekowe, płciowe, etniczne, społeczne itp. W ramach demografii formalnej stosuje się między innymi metody takie jak tablice życia, które pozwalają na obliczanie wskaźników demograficznych takich jak oczekiwana długość życia czy współczynnik dzietności.
 • Demografia opisowa . Demografia opisowa koncentruje się na badaniu zmian w strukturze demograficznej populacji w czasie. Analizuje się tutaj przyrost naturalny, migracje, wykształcenie, zatrudnienie itp. Demografia opisowa wykorzystuje różne techniki i metody, takie jak analiza kohortowa czy modele projekcji populacji, które umożliwiają prognozowanie zmian demograficznych.
 • Demografia potencjalna . Demografia potencjalna zajmuje się badaniem potencjalnego wzrostu i rozwoju populacji w zależności od różnych czynników, takich jak zdrowie, edukacja, warunki socjoekonomiczne itp. W ramach demografii potencjalnej analizuje się między innymi tempo wzrostu naturalnego, wskaźniki zależności demograficznej czy wskaźniki aktywności zawodowej.
 • Demografia historyczna . Demografia historyczna skupia się na badaniu zmian demograficznych w przeszłości. Analizuje się tutaj m.in. zmienność wskaźników demograficznych w różnych okresach historycznych, wpływ wojen, epidemi i innych czynników na populację, migracje itp. Demografia historyczna korzysta z różnych źródeł, takich jak metryki, spisy ludności, kroniki, badania archeologiczne itp.

Związki demografii z innymi naukami

Demografia jest nauką interdyscyplinarną, która łączy się z innymi dziedzinami nauki i wykorzystuje metody i teorie z tych dziedzin.

 • Relacja demografii z ekonomią . Demografia i ekonomia są ze sobą ściśle powiązane. Badanie zmian demograficznych ma duże znaczenie dla analizy gospodarczej, ponieważ demografia wpływa na wielkość siły roboczej, popyt na dobra i usługi, oszczędności, inwestycje itp. Z drugiej strony, czynniki ekonomiczne, takie jak poziom zatrudnienia, dochody, warunki socjoekonomiczne, wpływają na wzrost populacji, wskaźniki dzietności, długość życia itp.
 • Statystyka jako narzędzie demografii . Statystyka odgrywa kluczową rolę w demografii, ponieważ umożliwia zbieranie, analizę i interpretację danych demograficznych. Statystyka dostarcza narzędzi do obliczania wskaźników demograficznych, tworzenia wykresów i tabel, przeprowadzania testów statystycznych itp. Bez statystyki trudno byłoby prowadzić precyzyjne badania demograficzne.
 • Socjometria a analiza demograficzna . Socjometria, czyli nauka o relacjach społecznych, ma pewne powiązania z analizą demograficzną. Analiza demograficzna może korzystać z technik socjometrycznych, takich jak badania ankietowe, badania społeczne, analiza sieci społecznych itp. Socjometria pozwala na lepsze zrozumienie związków między demografią a innymi aspektami społecznymi.

Badania demograficzne

Badania demograficzne są ważnym narzędziem analizy populacji. Przedmiotem tych badań jest zgłębianie różnych aspektów demografii, w tym liczby ludności, struktury demograficznej, ruchu naturalnego oraz migracji.

 • Liczba ludności. Liczba ludności jest podstawowym wskaźnikiem demograficznym. Jest to ilość osób zamieszkujących określony obszar w określonym czasie. Badania demograficzne pozwalają na monitorowanie zmian w liczbie ludności w czasie, co jest kluczowe dla planowania rozwoju społecznego i gospodarczego.
 • Struktura ludności. Struktura ludności to rozkład osób według różnych cech demograficznych. Badania demograficzne analizują strukturę według takich czynników jak płeć, wiek i cechy społeczne. Badania demograficzne pozwalają na analizę proporcji płci w populacji. To istotne, ponieważ różnice demograficzne mogą mieć wpływ na różne aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne. Struktura wieku to rozkład populacji według różnych grup wiekowych. Badania demograficzne analizują ten aspekt, ponieważ ma on wpływ na wiele dziedzin życia, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i system emerytalny. Badania demograficzne pozwalają również na analizę innych cech społecznych w populacji, takich jak wykształcenie, zatrudnienie, miejsce zamieszkania czy stan cywilny. Te dane są istotne dla zrozumienia różnych aspektów społecznych i analizy nierówności społecznych.
 • Ruch naturalny. Ruch naturalny odnosi się do zmian w populacji wynikających z urodzeń i zgonów. Badania demograficzne analizują te procesy, aby zrozumieć dynamikę populacji. Badania demograficzne monitorują liczbę urodzeń w populacji. Pozwalają one na analizę trendów demograficznych, takich jak spadek lub wzrost dzietności. Informacje o urodzeniach są istotne dla planowania polityki społecznej, takiej jak opieka nad matką i dzieckiem. Badania demograficzne analizują również liczbę zgonów w populacji. Pozwalają one na monitorowanie trendów w długowieczności i zdrowiu populacji. Informacje o zgonych są również istotne dla planowania systemów opieki zdrowotnej i polityki socjalnej.
 • Migracje. Migracje są istotnym aspektem demografii. Badania demograficzne analizują zarówno migracje wewnątrzkrajowe, jak i międzynarodowe. Badania demograficzne monitorują przepływ ludności między różnymi regionami kraju. Pozwalają one na analizę czynników wpływających na migracje wewnątrzkrajowe, takich jak warunki życia, dostęp do pracy czy edukacji. Badania demograficzne analizują również migracje międzynarodowe, czyli przepływ ludności między różnymi krajami. Te dane są istotne dla zrozumienia czynników wpływających na migracje, takich jak warunki ekonomiczne, polityczne czy społeczne.

Znaczenie demografii w planowaniu społecznym i gospodarczym

 • Wykorzystanie danych demograficznych w planowaniu rozwoju społecznego. Dane demograficzne odgrywają kluczową rolę w planowaniu rozwoju społecznego. Pozwalają one na analizę i prognozowanie zmian w strukturze społeczeństwa, takich jak wzrost liczby ludności, starzenie się populacji, migracje, czy zmiany w strukturze wiekowej. Na podstawie tych danych można opracować strategie i programy mające na celu odpowiednie dostosowanie polityki społecznej do aktualnych i przyszłych potrzeb społecznych.
 • Znaczenie demografii w planowaniu mieszkalnictwa. Demografia ma istotny wpływ na planowanie mieszkalnictwa. Dane demograficzne pozwalają na prognozowanie zapotrzebowania na mieszkania w różnych regionach i określanie preferencji mieszkaniowych różnych grup społecznych. Na tej podstawie można opracować odpowiednie programy inwestycyjne, które mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.
 • Znaczenie demografii w planowaniu edukacji. Demografia odgrywa również ważną rolę w planowaniu edukacji. Dane demograficzne pozwalają na prognozowanie liczby uczniów w różnych grupach wiekowych i regionach, co ma istotne znaczenie przy planowaniu budowy i modernizacji szkół oraz rekrutacji nauczycieli. Ponadto, analiza demograficzna może dostarczyć informacji na temat ewentualnych niedoborów kadrowych w poszczególnych dziedzinach edukacji, co może mieć istotny wpływ na wybór kierunków kształcenia.
 • Znaczenie demografii w planowaniu opieki zdrowotnej. Demografia ma również istotne znaczenie w planowaniu opieki zdrowotnej. Dane demograficzne pozwalają na analizę zmian w strukturze wiekowej i zdrowotnej populacji, co może być pomocne przy planowaniu odpowiednich programów profilaktyki i leczenia. Ponadto, analiza demograficzna może dostarczyć informacji na temat zapotrzebowania na różne usługi medyczne oraz rozmieszczenia placówek medycznych, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej.
 • Znaczenie demografii w planowaniu systemów emerytalnych. Demografia wpływa również na planowanie systemów emerytalnych. Starzenie się populacji ma istotny wpływ na stabilność finansową systemów emerytalnych, ponieważ wzrasta liczba osób w wieku emerytalnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym. Dane demograficzne pozwalają na analizę wpływu starzenia się populacji na systemy emerytalne i opracowanie odpowiednich strategii mających na celu zapewnienie odpowiedniego finansowania emerytur w przyszłości.
 • Starzenie się populacji a systemy emerytalne. Starzenie się populacji ma istotny wpływ na politykę gospodarczą, zwłaszcza w kontekście systemów emerytalnych. Wzrost liczby osób w wieku emerytalnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym prowadzi do wzrostu obciążeń finansowych systemów emerytalnych. Konieczne staje się opracowanie odpowiednich strategii mających na celu zabezpieczenie stabilności finansowej tych systemów.
 • Demografia a rynek pracy. Demografia ma również istotny wpływ na rynek pracy. Zmiany w strukturze wiekowej i liczbie ludności mogą mieć wpływ na popyt i podaż na rynku pracy. Na podstawie danych demograficznych można prognozować zmiany na rynku pracy, co pozwala na odpowiednie planowanie polityki zatrudnienia, szkoleń zawodowych oraz dostosowanie systemów ubezpieczeń społecznych do aktualnych i przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych.
 • Migracje zarobkowe a rozwój gospodarczy. Demografia ma również wpływ na rozwój gospodarczy poprzez migracje zarobkowe. Przepływ ludności z jednego regionu do drugiego może mieć istotny wpływ na rozwój gospodarczy zarówno regionu, z którego pochodzą migranci, jak i regionu, do którego się udają. Dane demograficzne pozwalają na analizę migracji zarobkowych i opracowanie odpowiednich strategii mających na celu wykorzystanie potencjału migracyjnego dla rozwoju gospodarczego.

Wyzwania demograficzne i ich implikacje społeczne

Starzenie się populacji . Przedłużające się przeciętne trwanie życia jest jednym z głównych czynników prowadzących do starzenia się populacji. Postęp medycyny, lepsza opieka zdrowotna i wzrost świadomości zdrowotnej przyczyniły się do zwiększenia długości życia. Skutki tego zjawiska są wielopłaszczyznowe. Po pierwsze, rosnąca liczba osób starszych stawia przed społeczeństwem nowe wyzwania, takie jak zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i społecznej dla tej grupy ludności. Ponadto, starzenie się populacji prowadzi do wzrostu obciążenia systemów emerytalnych, które muszą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na świadczenia emerytalne. Z kolei mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym powoduje problemy ekonomiczne, takie jak zmniejszenie siły roboczej i wzrost kosztów pracy.

Wraz z starzeniem się populacji, obserwuje się również redukcję przyrostu naturalnego, czyli różnicę między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Niższy przyrost naturalny ma wiele implikacji społecznych i gospodarczych. Po pierwsze, prowadzi do zmniejszenia młodego pokolenia, co może prowadzić do niedoboru siły roboczej w przyszłości. W rezultacie, może to prowadzić do wzrostu kosztów pracy i obciążenia systemów emerytalnych. Ponadto, redukcja przyrostu naturalnego może prowadzić do zmniejszenia dynamiki społeczno-ekonomicznej, ponieważ mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym oznacza mniejszy potencjał tworzenia innowacji i rozwoju gospodarczego.

Spadek dzietności . Spadek dzietności, czyli zmniejszanie się liczby urodzeń, jest kolejnym ważnym wyzwaniem demograficznym. Istnieje wiele czynników przyczyniających się do tego zjawiska. Zmiany społeczne, takie jak zmiana ról płciowych, większa liczba kobiet na rynku pracy i zmieniające się preferencje życiowe, mają wpływ na decyzje dotyczące posiadania dzieci. Ponadto, czynniki ekonomiczne, takie jak wysokie koszty utrzymania dziecka, mogą wpływać na decyzje dotyczące rodzicielstwa. Innym czynnikiem jest rozwój technologii medycznych, takich jak antykoncepcja i metody wspomaganego rozrodu, które dają większą kontrolę nad planowaniem rodziny.

Niski wskaźnik urodzeń ma poważne implikacje społeczne. Jednym z głównych skutków jest starzenie się populacji, o którym już wspomniano wcześniej. Ponadto, niższa liczba dzieci może prowadzić do zmniejszenia dynamiki społecznej i kulturowej. Mniejsza liczba młodego pokolenia może wpływać na system edukacyjny, rynki pracy i strukturę społeczną. Ponadto, niski wskaźnik urodzeń może prowadzić do zmniejszenia siły roboczej, co może prowadzić do wzrostu kosztów pracy i obciążenia systemów emerytalnych.

Migracje zarobkowe i napływ uchodźców . Migracje zarobkowe i napływ uchodźców mają istotny wpływ na strukturę demograficzną i społeczno-gospodarczą kraju. Migracje zarobkowe mogą prowadzić do zwiększenia liczby osób w wieku produkcyjnym, co może przeciwdziałać starzeniu się populacji i zapewnić większą siłę roboczą. Jednak migracje zarobkowe mogą również prowadzić do napływu pracowników o niższych kwalifikacjach, co może wpływać na rynek pracy i konkurencję. Z kolei napływ uchodźców ma swoje własne implikacje, takie jak konieczność zapewnienia pomocy humanitarnej i integracji społecznej.

Napływ imigrantów prowadzi do wyzwań związanych z integracją społeczną i zarządzaniem różnorodnością kulturową. Integracja imigrantów może wymagać działań na poziomie społecznym, edukacyjnym i politycznym. Ponadto, konieczne jest zapewnienie równych szans i ochrony praw imigrantów. Zarządzanie różnorodnością kulturową wymaga również budowania społecznej akceptacji i promowania dialogu międzykulturowego.

Demografia a globalne wyzwania

Zasoby naturalne i środowisko . Wzrost populacji ma ogromny wpływ na zasoby naturalne. Zwiększająca się liczba ludności oznacza większe zapotrzebowanie na żywność, wodę, surowce naturalne i energię. W konsekwencji, wzrost populacji może prowadzić do nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych i degradacji środowiska.

Wzrost populacji prowadzi do intensyfikacji rolnictwa, co z kolei wymaga większej ilości ziemi uprawnej i wody do nawadniania. To prowadzi do wylesiania, erozji gleby i zanieczyszczenia wody. Wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne, takie jak drewno, metale i paliwa kopalne, prowadzi do dewastacji lasów, degradacji środowiska naturalnego i wzrostu emisji gazów cieplarnianych.

Ochrona zasobów naturalnych i środowiska jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Wymaga to świadomego zarządzania populacją i efektywnego wykorzystania zasobów. Demografia dostarcza narzędzi i wskazówek, które mogą pomóc w planowaniu i podejmowaniu decyzji mających na celu minimalizację negatywnego wpływu wzrostu populacji na zasoby naturalne.

Demografia odgrywa kluczową rolę w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Badania demograficzne pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę populacji, strukturę wiekową i procesy migracyjne. To pozwala na lepsze planowanie rozwoju społecznego i gospodarczego, uwzględniając zmiany demograficzne.

Zrównoważony rozwój wymaga równowagi między wzrostem populacji a dostępem do zasobów naturalnych. Demografia dostarcza narzędzi i wiedzy potrzebnej do prognozowania zmian demograficznych i planowania zrównoważonego rozwoju. Dzięki demografii, można prognozować zmiany w zapotrzebowaniu na żywność, wodę, energię i surowce naturalne oraz opracowywać strategie mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Migracje klimatyczne . Zmiany klimatyczne mają coraz większy wpływ na migracje ludności. Wzrost temperatury, zmiany opadów, susze, powodzie i inne katastrofy naturalne zmuszają ludzi do opuszczania swoich domów i szukania lepszych warunków życia.

Przyczyny migracji klimatycznych są różnorodne. Susze i zmiany opadów mogą prowadzić do utraty plonów, co z kolei prowadzi do migracji ludzi w poszukiwaniu lepszych warunków do uprawy. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie i huragany, mogą powodować zniszczenie domów i infrastruktury, co zmusza ludzi do emigracji.

Migracje klimatyczne mają wpływ na strukturę demograficzną zarówno w miejscach pochodzenia, jak i miejscach docelowych. W regionach, z których pochodzą migranci, może dochodzić do starzenia się populacji, gdy młodzi i zdolni do pracy opuszczają miejsce i nie powracają. To może prowadzić do braku siły roboczej i spadku gospodarczego.

W miejscach docelowych migracji klimatycznych może dochodzić do zwiększenia liczby ludności, co prowadzi do większego zapotrzebowania na zasoby naturalne i usługi. To z kolei może prowadzić do presji na środowisko, zwiększenia emisji gazów cieplarnianych i degradacji środowiska.

Prognozowanie zmian demograficznych . Prognozowanie zmian demograficznych jest kluczowe dla planowania rozwoju społecznego i ochrony środowiska. Istnieje wiele metod prognozowania demograficznego, takich jak metoda kohortowa, metoda stanu stabilnego i metoda komponentowa.

Metoda kohortowa polega na analizie struktury wiekowej populacji na podstawie danych historycznych i przewidywaniu zmian w strukturze wiekowej w przyszłości. Metoda stanu stabilnego wykorzystuje dane dotyczące współczynnika urodzeń, współczynnika zgonów i współczynnika migracji, aby prognozować zmiany w populacji. Metoda komponentowa łączy dane z różnych czynników demograficznych, takich jak urodzenia, zgony i migracje, aby prognozować przyszłe zmiany demograficzne.

Prognozy demograficzne są niezbędne do planowania rozwoju społecznego i ochrony środowiska. Pozwalają na przewidywanie zmian w liczbie ludności, strukturze wiekowej, zapotrzebowaniu na zasoby i usługi.


Demografiaartykuły polecane
EkonometriaUbóstwoAnaliza statystycznaKonwergencjaBadania empiryczneBadania marketingoweNierówności społeczneSocjologiaEkonomia

Bibliografia

 • Celińska-Janowicz D. (red.) (2010), [1], Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa
 • Holzer J. (2003), Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Holzer J. (2003), Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Holzer J. (2003), Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kurkiewicz J. (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Okólski M. (2005), Demografia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa


Autor: Iwona Wasilczyk, Maryia Hulevich