Stopa referencyjna

Z Encyklopedia Zarządzania

Stopa referencyjna (repo, interwencyjna) - rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Operacje te polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych, z reguły 7-dniowych, bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR®, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego'

Jedna z podstawowych stóp procentowych ustalanych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna NBP ustalana jest od 6 lutego 1998 r.

TL;DR

Stopa referencyjna to rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w operacjach otwartego rynku. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom oprocentowania kapitału obcego. NBP stosuje różne narzędzia polityki pieniężnej, takie jak operacje otwartego rynku i utrzymanie rezerwy obowiązkowej. Stopa referencyjna NBP jest jednym z podstawowych instrumentów polityki pieniężnej. Wysokość stopy referencyjnej zmienia się w zależności od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Podstawowe stopy procentowe NBP, takie jak stopa depozytowa, redyskonta weksli i lombardowa, mają wpływ na oprocentowanie transakcji bankowych. Wysokość stopy referencyjnej zmieniała się od 1998 roku, osiągając najniższy poziom 1,5% w 2015 roku. Stopy procentowe mają istotne znaczenie dla gospodarki, wpływając na obieg pieniądza, zatrudnienie, produkcję i stopę inflacji.

Polityka pieniężna NBP

Podstawowe narzędzia polityki pieniężnej stosowane przez NBP to operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz utrzymanie rezerwy obowiązkowej. Bank centralny stosuje ww. metody w celu realizacji przyjętych założeń polityki pieniężnej. Głównym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Analizując kształtowanie się średniej rocznej stopy referencyjnej NBP, można zauważyć okres w którym stopa procentowa była obniżana (2000-2003) oraz okres kiedy stopa referencyjna była w marę stabilna (3,5-6%). Miało to miejsce w latach 2004-2009. W 2011 stopa procentowa nieznacznie wzrosła, a następnie stopniowo malała aż do roku 2015 gdzie ukształtowała się na poziomi 1,5%.

Podstawowe stopy procentowe NBP

Ustalane przez Rade Polityki Pieniężnej (RPP) dla transakcji realizowanych z bankami komercyjnymi. Określa się je jako podstawowy instrument polityki pieniężnej realizowanej przez bank centralny (w Polsce jest to NBP). Poziom tych podstawowych stóp procentowych wpływa na wysokość oprocentowania transakcji realizowanych na rynku depozytowo-kredytowym, pieniężnym, jak również na oprocentowanie transakcji banków komercyjnych osobami fizycznymi oraz z przedsiębiorstwami. Wzrost tych stóp procentowych powoduje wzrost wszystkich pozostałych stóp procentowych, które dotyczą transakcji finansowych w gospodarce. Stopy procentowe ustalane przez RPP mają duży wpływ na sferę realną gospodarki. Spadek stóp procentowych powoduje ożywienie gospodarki, natomiast odwrotnie jest przy ich wzroście. Bank centralny może wpływać na wielkość obiegu pieniężnego, zatrudnienie, produkcję i stopę inflacji poprzez zmiany poziomu stóp procentowych.

Wysokość stopy referencyjnej

Rok Data Stopa

referencyjna

1998 26.02 24,00
23.04 23,00
21.05 21,5
17.07 19,00
10.09 18,00
29.10 17,00
10.12 15,50
1999 21.01 13,00
23.09 14,00
18.11 16,50
2000 24.02 17,50
31.08 19,00
2001 01.03 18,00
29.03 17,00
28.06 15,50
23.08 14,50
26.10 13,00
29.11 11,50
2002 31.01 10,00
26.04 9,50
30.05 9,00
27.06 8,50
29.08 8,00
26.09 7,50
24.10 7,00
28.11 6,75
2003 30.01 6,50
27.02 6,25
27.03 6,00
25.04 5,75
29.05 5,50
26.06 5,25
2004 01.07 5,75
29.07 6,00
26.08 6,50
2005 31.03 6,00
28.04 5,50
30.06 5,00
28.07 4,75
01.09 4,50
2006 01.02 4,25
01.03 4,00
2007 25.04 4,25
27.06 4,50
29.11 5,00
2008 31.01 5,25
28.02 5,50
26.03 5,75
26.06 6,00
27.11 5,75
24.12 5,00
2009 28.01 4,25
02.26 4,00
03.26 3,75
25.06 3,50
2010 01.01 3,50
2011 20.01 3,75
06.04 4,00
12.05 4,25
09.06 4,50
2012 10.05 4,75
08.11 4,50
06.12 4,25
2013 10.01 4,00
07.02 3,75
07.03 3,25
09.05 3,00
06.06 2,75
04.07 2,50
2014 09.10 2,00
2015 05.03 1,50

Istota stóp procentowych


Stopa referencyjnaartykuły polecane
Stopa procentowaStopa lombardowaStopa redyskontowaInstrumenty polityki pieniężnejPodaż pieniądzaRezerwa obowiązkowaAgregat M0Kredyt redyskontowyStopa dyskontowa

Bibliografia

  • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Dąbrowska K., Gruszczyński M. (2002), Kapitał zagraniczny w polskim sektorze Bankowym a efektywność polityki pieniężnej, NBP, Warszawa
  • Domański R. (2009), Stopa procentowa jako narzędzie podziału i strategii gospodarczej, Publikacja Zakładu Gospodarki Światowej INE PAN
  • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2012), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Strona internetowa: Archiwum podstawowych stóp procentowych NBP od 1998, NBP, Warszawa
  • Utzig M. (2011), Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową narodowego banku polskiego


Autor: Joanna Mikoś