Stopa lombardowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 100%-X% wartości papierów wartościowych obciążonych zastawem (tzw. haircut wynosi w tym przypadku X% i jest ustalany dla różnych grup papierów wartościowych osobno). Jest to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce.

Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stopy lombardowej, która jest podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek. Przepisy ustawy anty-lichwiarskiej zakładają, że maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. W przypadku gdy banki potrzebują gwałtownie pieniędzy, cena pieniądza na rynku międzybankowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej.

TL;DR

Stopa lombardowa to cena, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej ustala jej wysokość, która wpływa na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Wysokość stopy lombardowej w latach 1998-2015 była różna. Stopa lombardowa jest jedną z podstawowych stóp procentowych NBP, obok stopy referencyjnej, depozytowej, redyskonta weksli i dyskonta weksli. Stopy procentowe mają wpływ na koszt kredytów, pozyskanie depozytów i dochód banków. Są ustalane przez bank centralny lub banki komercyjne i zależą od polityki pieniężnej, inflacji, popytu na pieniądz, koniunktury i ryzyka inwestycyjnego.

Wysokość stopy lombardowej w latach 1998-2015

Rok Data Kredyt lombardowy (naliczany rocznie)
1998 21 maja 26,00
17 lipca 24,00
29 października 22,00
10 grudnia 20,00
1999 21 stycznia 17,00
18 listopada 20,50
2000 24 lutego 21,50
31 sierpnia 23,00
2001 1 marca 22,00
29 marca 21,00
28 czerwca 19,50
23 sierpnia 18,50
26 października 17,00
29 listopada 15,50
2002 31 stycznia 13,50
26 kwietnia 12,50
30 maja 12,00
27 czerwca 11,50
29 sierpnia 10,50
26 września 10,00
24 października 9,00
28 listopada 8,75
2003 30 stycznia 8,50
27 lutego 8,00
27 marca 7,75
25 kwietnia 7,25
29 maja 7,00
26 czerwca 6,75
2004 1 lipca 7,25
29 lipca 7,50
26 sierpnia 8,00
2005 31 marca 7,50
28 kwietnia 7,00
30 czerwca 6,50
28 lipca 6,25
1 września 6,00
2006 1 lutego 5,75
1 marca 5,50
2007 26 kwietnia 5,75
28 czerwca 6,00
30 sierpnia 6,25
29 listopada 6,50
2008 31 stycznia 6,75
28 lutego 7,00
27 marca 7,25
26 czerwca 7,50
27 listopada 7,25
24 grudnia 6,50
2009 28 stycznia 5,75
26 lutego 5,50
26 marca 5,25
25 czerwca 5,00
2011 20 stycznia 5,25
6 kwietnia 5,50
12 maja 5,75
9 czerwca 6,00
2012 10 maja 6,25
8 listopada 6,00
6 grudnia 5,75
2013 10 stycznia 5,50
7 lutego 5,25
7 marca 4,75
9 maja 4,50
6 czerwca 4,25
4 lipca 4,00
2014 9 października 3,00
2015 5 marca 2,50

Podstawowe stopy procentowe NBP

 • Stopa referencyjna - określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, wpływając jednocześnie na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych,
 • Stopa depozytowa - wyznacza oprocentowanie depozytu w NBP. Określa dolne ograniczenie dla wahań rynkowej stopy overnight
 • Stopa redyskonta weksli - służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych,
 • Stopa dyskonta weksli - wyznaczana przez bank centralny stopa procentowa naliczana w momencie przyjęcia przez bank centralny od banków komercyjnych wcześniej dyskontowanych weksli.

Istota stóp procentowych

 • Stopa procentowa to cena pieniądza i wyznacznik wartości pieniądza w czasie,
 • Podstawowy instrument polityki pieniężnej,
 • Zmiany stóp procentowych wynikają z rodzaju prowadzonej polityki pieniężnej przez NBP
 • Określa także wysokość odsetek, które musi zapłacić pożyczkobiorca swojemu pożyczkodawcy (wierzycielowi). Innymi słowy jest to koszt skorzystania z kredytu,
 • Określa koszt pozyskania depozytów przez banki,
 • Określa dochód banku z tytułu udzielenia kredytów i nabytych papierów dłużnych,
 • Ustalane przez bank centralny lub banki komercyjne

Co ma wpływ na stopy procentowe?

Na stopy procentowe ma wpływ wiele czynników.


Stopa lombardowaartykuły polecane
Stopa procentowaStopa referencyjnaStopa redyskontowaKredyt redyskontowySpreadWeksel skarbowyStopa rezerw gotówkowychInstrumenty polityki pieniężnejStopa depozytowa

Bibliografia


Autor: Joanna Mikoś