Spółdzielnia kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Spółdzielnia kredytowa to instytucja drobnego kredytu, której członkowie (kredytobiorcy) odpowiadają solidarnie za działalność spółdzielni. Działalność spółdzielni kredytowych regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi.

Geneza

W XIXw. nastapiły zasadnicze zmiany dotyczące organizowania kredytu. Przemiany gospodarcze, rozwój ustroju kapitalistycznego zwiększyły zapotrzebowanie na środki pieniężne m.in. w postaci pożyczek. Potrzebne były podmioty, które zaspokoiłyby rosnące potrzeby na kapitał zarówno ludności miejskiej jak i wiejskiej. Dorbni kupcy, robotnicy szukali nie tylko możliwości taniego pożyczenia kapitału ale także możliwości rentownego ulokowania swoich oszczędności. Czynniki te przyczyniły się do powstania w XIXw. spółdzielczości kredytowej. Pierwszcze spółdzielnie kredytowe powstały w Niemczech, nazywanych od nazwisk ich założycieli: Kasami Schultzego z Delitsch oraz Kasami Raiffeisena.

Pierwszym okresem powstawania spółdzielni kredytowych w Polsce były lata sześćdziesiąte oraz początek lat siedemdziesiątych XIXw. Sprzyjała temu pomyślna koniunktura ekonomiczna oraz łaczyło się to z hasłami pracy organicznej. W 1861r.na potrzeby drobnomieszczaństwa utworzono Towarzystwo Pożyczkowe Przemysłowców w Poznaniu posiadające charakter spółdzielni kredytowej. Spółdzielnie kredytowe zwane spółkami pożyczkowymi, zarobkowymi i gospodarczymi toworzo jako wyraz oporu strony polskiej wobec zaborców. Spółdzielnie te powstawały początkowo aby zaspokajać potrzeby drobnomieszczaństwa później także ludności wiejskiej. W okresie międzywojenym w Polsce możemy wyróznić dwa rodzaje spółdzielni kredytowych:

  • społdzielnie tzw. powszechne (banki ludowe, towarzystwa zaliczkowe)
  • spółdzielnie rolnicze (Kasy Stefczyka)

Obecnie spółdzielnie kredytowe są bankami uniwersalnymi a ich klientami są nie tylko ich członkowie ale także osoby z zewnątrz. Dzięki współpracy z bankami zrzeszającymi spółdzielnie kredytowe mogą dostarczać wszystkich usług charakteryzujących banki uniwersalne. Zrzeszenia spółdzielnie reprezentują ich interesy wobec państwa i banku centralnego oraz zajmują się ich szkoleniem, a także kontrolą.

Zalety i korzyści płynące z członkostwa w spółdzielni kredytowej

Członkowie spółdzielni kredytowych mogą czerpać korzyści finansowe dzięki niższym kosztom kredytu. Spółdzielnie kredytowe oferują pożyczki o niższym oprocentowaniu i niższych opłatach niż tradycyjne banki. Dzięki temu członkowie mają tańszy dostęp do środków finansowych, co może przyczynić się do zrealizowania ich celów finansowych, takich jak zakup mieszkania czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spółdzielnie kredytowe odgrywają ważną rolę w edukowaniu członków o znaczeniu oszczędzania i planowania budżetu. Przez oferowanie różnych instrumentów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy konta oszczędnościowe, spółdzielnie kredytowe zachęcają członków do regularnego odkładania pieniędzy. Dzięki temu członkowie mogą budować swoje oszczędności i lepiej zarządzać swoimi finansami.

Spółdzielnie kredytowe cechuje indywidualne podejście do członków, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i zdolności kredytowe. W odróżnieniu od tradycyjnych banków, które często stosują sztywne kryteria kredytowe, spółdzielnie kredytowe analizują sytuację finansową i zdolność kredytową członka, co pozwala na bardziej elastyczne podejście do udzielania kredytów. Dodatkowo, spółdzielnie kredytowe często oferują alternatywne formy zabezpieczenia kredytów, takie jak poręczenia czy udział w programach społecznościowych.

Spółdzielnie kredytowe działają na zasadzie demokratycznego modelu zarządzania, w którym członkowie mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i wyborze władz spółdzielni. Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu daje członkom możliwość wyrażenia swojego głosu i wpływu na działanie spółdzielni. Taka forma zarządzania sprzyja większej transparentności i zaangażowaniu członków, co może przyczynić się do lepszego funkcjonowania spółdzielni kredytowej.

Spółdzielnie kredytowe oferują szeroki zakres usług finansowych, takich jak konta bankowe, karty płatnicze, fundusze inwestycyjne czy usługi ubezpieczeniowe. Dzięki temu członkowie mają dostęp do wszystkich niezbędnych usług finansowych w jednym miejscu. Oferowanie takiej różnorodności usług przez jedną instytucję finansową może być wygodne i oszczędzać czas członkom spółdzielni kredytowej.

Wyzwania i problemy stojące przed spółdzielnią kredytową

Udzielanie kredytów wiąże się z ryzykiem, takim jak niewypłacalność kredytobiorców czy zwiększone ryzyko kredytowe w okresach trudności gospodarczych. Spółdzielnie kredytowe muszą odpowiednio analizować ryzyko kredytowe i stosować odpowiednie procedury zarządzania tym ryzykiem, aby minimalizować straty i zapewnić stabilność finansową.

Spółdzielnie kredytowe muszą dbać o utrzymanie stabilności finansowej. Wymaga to odpowiedniego zarządzania płynnością finansową oraz minimalizowania ryzyka operacyjnego. Spółdzielnie kredytowe muszą również utrzymywać odpowiedni kapitał i rezerwy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, aby zapewnić swoją stabilność.

Spółdzielnie kredytowe muszą kontrolować koszty działalności, aby zapewnić swoją rentowność i konkurencyjność. Koszty administracyjne, koszty obsługi technicznej czy koszty związane z przestrzeganiem przepisów prawa mogą wpływać na koszty działalności spółdzielni kredytowych. W związku z tym, spółdzielnie kredytowe muszą efektywnie zarządzać swoimi zasobami i szukać sposobów na obniżanie kosztów.

Spółdzielnie kredytowe działają w ramach określonych regulacji prawnych i są pod nadzorem instytucji nadzorczych. Przestrzeganie wymogów prawa oraz współpraca z instytucjami nadzorczymi jest kluczowa dla zapewnienia uczciwości i stabilności działania spółdzielni kredytowych. Spółdzielnie kredytowe muszą być odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów prawnych i dostarczanie informacji wymaganych przez instytucje nadzorcze.

Spółdzielnie kredytowe konkurują z tradycyjnymi bankami, które również oferują usługi finansowe dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw. Aby konkurować z bankami, spółdzielnie kredytowe muszą oferować unikalne usługi, lepszą obsługę klienta oraz bardziej elastyczne podejście do udzielania kredytów. Konkurencja z bankami może stanowić wyzwanie dla spółdzielni kredytowych, dlatego ważne jest, aby stale dostosowywać się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów.

Spółdzielnie kredytowe mają długą historię w Polsce. Powstały one w różnych okresach historycznych i odgrywały ważną rolę w dostarczaniu kredytu dla mieszkańców wsi oraz wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost liczby spółdzielni kredytowych w Polsce był wynikiem zmian prawnych oraz wzrostu potrzeb finansowych społeczeństwa.

Spółdzielnie kredytowe rozwijają się nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. W różnych krajach istnieją różne modele i struktury funkcjonowania spółdzielni kredytowych. Spółdzielnie kredytowe na świecie często wprowadzają innowacyjne rozwiązania, takie jak mikrokredyty czy partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, aby lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.

Spółdzielnie kredytowe muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak era cyfrowa i rosnąca konkurencja. Rozwój technologii finansowych, ekspansja na rynki zagraniczne czy współpraca międzynarodowa w ramach organizacji spółdzielczych to perspektywy rozwoju dla spółdzielni kredytowych. Ważne jest, aby spółdzielnie kredytowe były gotowe na zmiany i stale dostosowywały swoje działania do zmieniającego się otoczenia.


Spółdzielnia kredytowaartykuły polecane
BankowośćMikrofinanseRodzaje kredytówPrzedsiębiorstwo społeczneSpółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowaBank spółdzielczyKsięgowyBiuro informacji gospodarczejNormy ostrożnościowe

Bibliografia

  • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa
  • Kormanowa Ż., Pietrzak-Pawłowska I. (1963), Historia Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa


Autor: Ewa Mularz