Spółdzielnia kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Spółdzielnia kredytowa
Polecane artykuły


Spółdzielnia kredytowa to instytucja drobnego kredytu, której członkowie (kredytobiorcy) odpowiadają solidarnie za działalność spółdzielni. Działalność spółdzielni kredytowych regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi.

Geneza

W XIXw. nastapiły zasadnicze zmiany dotyczące organizowania kredytu. Przemiany gospodarcze, rozwój ustroju kapitalistycznego zwiększyły zapotrzebowanie na środki pieniężne m.in. w postaci pożyczek. Potrzebne były podmioty, które zaspokoiłyby rosnące potrzeby na kapitał zarówno ludności miejskiej jak i wiejskiej. Dorbni kupcy, robotnicy szukali nie tylko możliwości taniego pożyczenia kapitału ale także możliwości rentownego ulokowania swoich oszczędności. Czynniki te przyczyniły się do powstania w XIXw. spółdzielczości kredytowej. Pierwszcze spółdzielnie kredytowe powstały w Niemczech, nazywanych od nazwisk ich założycieli: Kasami Schultzego z Delitsch oraz Kasami Raiffeisena.

Pierwszym okresem powstawania spółdzielni kredytowych w Polsce były lata sześćdziesiąte oraz początek lat siedemdziesiątych XIXw. Sprzyjała temu pomyślna koniunktura ekonomiczna oraz łaczyło się to z hasłami pracy organicznej. W 1861r.na potrzeby drobnomieszczaństwa utworzono Towarzystwo Pożyczkowe Przemysłowców w Poznaniu posiadające charakter spółdzielni kredytowej. Spółdzielnie kredytowe zwane spółkami pożyczkowymi, zarobkowymi i gospodarczymi toworzo jako wyraz oporu strony polskiej wobec zaborców. Spółdzielnie te powstawały początkowo aby zaspokajać potrzeby drobnomieszczaństwa później także ludności wiejskiej. W okresie międzywojenym w Polsce możemy wyróznić dwa rodzaje spółdzielni kredytowych:

  • społdzielnie tzw. powszechne (banki ludowe, towarzystwa zaliczkowe)
  • spółdzielnie rolnicze (Kasy Stefczyka)

Obecnie spółdzielnie kredytowe są bankami uniwersalnymi a ich klientami są nie tylko ich członkowie ale także osoby z zewnątrz. Dzięki współpracy z bankami zrzeszającymi spółdzielnie kredytowe mogą dostarczać wszystkich usług charakteryzujących banki uniwersalne. Zrzeszenia spółdzielnie reprezentują ich interesy wobec państwa i banku centralnego oraz zajmują się ich szkoleniem, a także kontrolą.

Bibliografia

  • Bankowość: podręcznik akademicki, pod red. Jaworskiego W., Zawadzkiej Z., Poltex, Warszawa 2002, s. 46.
  • Historia Polski t. III, pod red. Kormanowej Ż., Pietrzak-Pawłowskiej I., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 199.

Autor: Ewa Mularz