Samoocena organizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Samoocena organizacji
Polecane artykułyProces samooceny organizacji pozwala na dokładne określenie mocnych stron organizacji oraz obszarów wymagających poprawy. W efekcie procesu samooceny należy zidentyfikować obszary krytyczne (wymagające szczególnej uwagi), sformułować odpowiednie wnioski i w efekcie opracować plan działań, który przyczyni się do doskonalenia organizacji.

Realizacja procesu samooceny

Samoocena organizacji jest procesem wieloetapowym i wymaga zachowania odpowiedniej dyscypliny kolejności działań w przeprowadzeniu tego procesu.

Etapy procesu samooceny

 1. Uzyskanie i utrzymanie zaangażowania. Przeprowadzenie procesu wymaga określenia powodów, dla których należy dokonać zmian w organizacji (np. zwiększenie satysfakcji klienta). W związku z tym należy opracować wspólną wizję przyszłości. Pozwoli ona na jasne i klarowne określanie rozwiązań służących realizacji tejże wizji.
 2. Opracowanie i wdrożenie strategii komunikowania. Każda zmiana, która zachodzi w organizacji powinna uwzględniać określenie odpowiedniej strategii komunikowania (opracowania planów i sposobów komunikowania).
 3. Planowanie procesu samooceny. W tym etapie kierownicy powinni uwzględnić priorytetowe korzyści jakie chcą osiągnąć w następstwie samooceny. Należy także ustalić kolejność oceny jednostek i komórek organizacyjnych (harmonogram).
 4. Wybór i przeszkolenie osób zaangażowanych w przeprowadzanie procesu samooceny. Osoby dokonujące samooceny organizacji powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do dokonania rzetelnej oceny organizacji. Wiąże się to z odbyciem kilkunastodniowego szkolenia.
 5. Przeprowadzenie samooceny organizacji. Sposób, zakres oraz charakter tego etapu zależy od modelu wykorzystywanego w samoocenie (np. Model EFQM, Model PNJ, Metoda CAF).
 6. Rozważenie wyników i określenie priorytetów. Po opracowaniu samooceny należy określić priorytety i działania, które przyniosą korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla interesariuszy.
 7. Ustalenie i wdrożenie planu działania. Po ustaleniu priorytetów należy opracować plany realizacji. W ramach tego etapu należy zapewnić odpowiednie zasoby niezbędne do wdrożenia działań doskonalących organizację.
 8. Dokonywanie przeglądów procesu, jest ostatnim etapem realizacji procesu samooceny organizacji. Monitorowanie i przeglądanie pozwala na mierzenie postępów realizacji działań.

Korzyści wynikające z samooceny organizacji

Zastosowanie procesu samooceny przynosi organizacji szereg wymiernych korzyści[2], wśród których można wyróżnić:

 • zdyscyplinowane i usystematyzowane podejście do problemów poprawy działalności,
 • ocenę opartą na faktach, a nie na subiektywnej ocenie,
 • spójność postępowania,
 • skuteczne diagnozowanie,
 • analiza postępów w czasie (okresowa samoocena),
 • porównywanie pracy poszczególnych komórek w organizacji,
 • porównywanie osiągnięć w stosunku do firm konkurencyjnych.

Bibliografia

 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2000
 • Bugdol M., Wartości organizacyjne - szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2008
 • Kells H., Procesy samooceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowakiej, Lublin 2000
 • Recha M., Samoocena organizacji (1), "Problemy Jakości" 2008, nr 8
 • Recha M., Samoocena organizacji (2), "Problemy Jakości" 2008, nr 9

Autor: Marta Kubik