Służba celna

Służba celna
Polecane artykuły

Służba celna zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku jest to jednolita umundurowana formacja, której zadaniem jest ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej w zakresie przywozu towarów na określony obszar, a także wywozu dóbr z niego. Dodatkowe obowiązki określone są w odrębnych przepisach przede wszystkim w kwestii podatku od gier i podatku akcyzowego (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323 Art.1.1).

Zadania służby celnej

Zadania służby celnej skupiają się głównie na realizacji polityki celnej oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach m.in.

 • Wymiar oraz pobór ceł i opłat naliczanych za przywóz i wywóz towarów
 • Pobór podatków akcyzowych, od towarów i usług, od gier oraz dopłat
 • Wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z przemytem i obrotem produktami objętymi różnorodnymi zakazami ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w kraju jak i poza nim. przykładami takich materiałów mogą być różnego rodzaju odpady, broń i amunicja, materiały chemiczne, jądrowe i promieniotwórcze
 • Wykrywanie i walka z przestępstwami skarbowymi i ściganie ich sprawców (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323 Art.2).

Pobór ceł i podatków jest podstawową funkcją Służby Celnej i dostarcza około 30% dochodu budżetu państwa jednakże prawie równie ważną funkcją jest zabezpieczenie granic Unii Europejskiej przed niezgodnym z prawem obrotem towarów. Sprowadza się to głównie do wykrywania próby przemieszczenia towarów niezgodnych z prawem (Niedźwiedzki J. 2013).

Struktura organizacyjna służby celnej

Na służbę celną w Polsce składa się 16 izb celnych, 46 urzędów i 16 oddziałów z których 55 zajmuje się obsługą przejść granicznych. Ponadto w związku z wymaganiami Unii Europejskiej w sześciu izbach znajdują się laboratoria które pomagają m.in. w klasyfikacji towarów i kontrolowaniu wyrobów podlegających akcyzie.

Największe zmiany nastąpiły w 2004 i 2005 roku kiedy to zlikwidowano kilkanaście urzędów i izb celem ograniczenia kosztów. Ponadto po zniesieniu kontroli granicznej nawiązano współpracę z niemiecką i czeską służbą graniczną z zamiarem zwalczania przemytu niedozwolonych towarów (Niedźwiedzki J. 2013).

„Organami służby celnej są:

 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • Szef Służby Celnej;
 • dyrektorzy izb celnych;
 • naczelnicy urzędów celnych” (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323 Art.9.1).

Minister finansów sprawuje nadrzędną władzę i decyduje o polityce działań służby celnej. Szef służby celnej dba o wykonywanie powierzonych zadań z pomocą naczelników, dyrektorów i komórek w urzędzie ministra. Izby i urzędy celne mają jasno określoną strukturę i są im przydzielone odpowiednie zadania. Izbą kieruje dyrektor i sprawuje pieczę nad naczelnikami urzędów. Liczba zastępców naczelnika jest zależna od liczby funkcjonariuszów mu podległych (Niedźwiecki J. 2013).

Zatrudnienie w służbie celnej

Aby można zostać funkcjonariuszem tej formacji należy spełniać następujące wymagania:

 • Trzeba posiadać polskie obywatelstwo
 • Należy korzystać z praw publicznych w pełni
 • Nie można być skazanym wyrokiem prawomocnym za umyślne przestępstwo
 • Wymagane jest minimum średnie wykształcenie (Ponad 70% funkcjonariuszy posiada wykształcenie wyższe)
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Wymagany do konkretnego stanowiska odpowiedni stan zdrowia (Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323 Art.76).

Każdy kto spełnia powyższe wymagania może ubiegać się o pracę w służbie celnej jednakże jak w każdej służbie mundurowej postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów, a tylko część z kandydatów która przejdzie pomyślnie przez wszystkie wymienione poniżej etapy zostaje zatrudniona

W Służbie celnej wykorzystywane są również zwierzęta, głównie psy pomagające w wykrywaniu wyrobów tytoniowych oraz narkotyków. Razem jest ponad 100 zwierząt różnych ras podzielonych na dwie grupy celem wykrywania wyżej wymienionych towarów. Użycie psów znacznie ułatwia pracę funkcjonariuszom sprawdzającym różnorakie transporty (Niedźwiedzki J. 2013).

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Jacek Gawron, Ernest Hernik, Bartosz Karlikowski

.