Ryzyko podatkowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Ryzyko podatkowe
Polecane artykuły


Ryzyko podatkowe jest szczególnym rodzajem ryzyka biznesowego związanego zarówno z występowaniem określonych sankcji jak i nieoptymalnym sterowaniem wydatkami. Istotą tego ryzyka jest brak pewności co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji gospodarczych. Wynika ono z działań podaejmowanych w otoczeniu podatkowym oraz w przedsiębiorstwie, a także z zaniechań w sferze regulacji i decyzji podmiotu. Rozumiane jest ono najczęściej jako ryzyko wystąpienia błędu, opóźnienia rozliczeń podatkowych, czy też wystąpienia nieprawidłowości narażających podatnika na zaległości podatkowe oraz związane z tym odsetki i ewentualne kary.

Źródła ryzyka

Można je podzielić podzielić na:

 • Zewnętrzne, czyli płynące z otoczenia podatnika
 • Niestabilne prawo podatkowe
 • Niejednolita i zmieniająca się interpretacja prawa podatkowego
 • zmieniające się linie orzecznictwa sądowego
 • Fiskalizm organów skarbowych
 • Zmieniające się otoczenie prawne
 • Zmiany rynkowe
 • Wewnętrzna, mające swoje podstawy w organizacji i strukturze przedsiębiorstwa
 • Niewystarczające kompetencje pracowników
 • Brak efektywnego zarządzania wiedzą podatkową pracowników
 • Brak precyzyjnych podziałów obowiązków
 • Brak sformalizowanych i precyzyjnych procedur podatkowych
 • Brak współpracy w zakresie obiegu dokumentów oraz informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
 • Niedopełnienie wymogów formalnych określonych przepisami prawa podatkowego
 • Ograniczony wpływ działu finansowego na planowanie transakcji i kształt zapisów umów
 • Brak prawidłowo skonstruowanych funkcji podatkowych w systemach finansowo informatycznych.

Skutki

Skutkiem ryzyka podatkowego jest występowanie niepożądanych konsekwencji o charakterze finansowym i niefinanowym.:

 • koniecznośći ponoszenia wydatków na zarządzanie ryzykiem,
 • konieczności dokonania dodatkowych wydatków z tytułu dopłat podatku i sankcji
 • utracie możliwych oszczędności podatkowych.
 • możliwością utraty reputacji
 • utratą uprawnień, przywilejów lub zdolności kredytowej
 • wystąpieniem sankcji karnych (z pozbawieniem wolności włącznie).

W efekcie może to spowodować utratę konkurencyjności oferowanych produktów lub zmniejszyć rentowność firmy.

Bibliografia

 • J. Grzywacz, M. Burłacka-Majcher, Możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych przez przedsiębiorstwo, do książki pod redakcją J. Ostaszewski. O nowy ład podatkowy w Polsce, SGH Warszawa 2007
 • M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007

Autor: Jolanta Żak