Otoczenie podatkowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Otoczenie podatkowe
Polecane artykuły


Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy otoczenia ekonomicznego firmy. Ich oddziaływanie zależy jednak od indywidualnej sytuacji podatnika, wyznaczonej zakresem oddziaływania otoczenia podatkowego.

Cztery płaszczyzny otoczenia podatkowego:

  • Normatywną - otoczenie podatkowe jest tu rozumiane jako system prawa podatkowego. Dla przedsiębiorstwa podstawowe znaczenie ma odrębność prawa podatkowego od rzeczywistości gospodarczej. Wyraża się to stosowaniem pojęć właściwych tylko dla podatków, które odbiegają, od "niepodatkowych" definicji tych samych przedmiotów lub zdarzeń. Takie działania ustawodawcy skutkują dodatkowym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ prowadzą one do wprowadzenia skomplikowanych, niespójnych, nieprzemyślanych i sprzecznych przepisów podatkowych w sytuacji, gdy możliwe jest ich uniknięcie przy zachowaniu odpowiedniej staranności.
  • Organizacyjną - można tu zaliczyć instytucje, które zajmują się często rozstrzyganiem sporów wynikających z niemożności precyzyjnego określenia obowiązku podatkowego. Sposób funkcjonowania tych instytucji stwarza określone warunki i efekty dla działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Kształt i rodzaj działań w ramach zarządzania podatkami zależą w znacznym stopniu od przewidywalności i terminowości zachowań ustawodawcy, organów podatkowych oraz sądownictwa.
  • Ekonomiczną, która dotyczy skali pobrania z majątku podatnika. Wielkość ciężaru podatkowego wyznaczona jest przez wydatki podatkowe, które obejmują nie tylko płatności poszczególnych podatków, ale również wydatki związane z ponoszenie kosztów ewidencji i rozliczeń oraz ograniczania ryzyka podatkowego.
  • Psychologiczną, oznacza specyficzne oddziaływanie podatków na podatników. Częste zachowania nieracjonalne wobec systemu podatkowego, dążenie za wszelką cenę do zmniejszenia płatności podatkowych, może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu ryzyka działalności oraz odbywa się kosztem innych celów przedsiębiorstwa, co powoduję, że te działania stają się nieopłacalne.

Bibliografia

Autor: Jolanta Żak