Proces decyzyjny w Unii europejskiej

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces decyzyjny w Unii europejskiej
Polecane artykuły

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej jest to proces grupowania i podejmowania decyzji przez organy i instytucje Unii Europejskiej. Jest to proces złożony, który obejmuje dyskusje, negocjacje i konsultacje między członkami Unii Europejskiej w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej dzieli się na trzy etapy: inicjatywę, konsultacje i decyzję.

 • Inicjatywa: Na tym etapie inicjatywa może pochodzić od Komisji Europejskiej, od jednego lub kilku krajów członkowskich lub od Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa jest szczegółowo omówiona przez Komisję Europejską i przedstawiona Radzie Europejskiej.
 • Konsultacje: Na tym etapie procesu decyzyjnego, inicjatywa wraz z zaleceniami Komisji Europejskiej jest omawiana przez Radę Europejską oraz Parlament Europejski, który może przedstawić swoje stanowisko. Na tym etapie członkowie Unii Europejskiej mogą przedstawić swoje stanowisko w odpowiedzi na inicjatywę.
 • Decyzja: Na tym etapie inicjatywa jest ostatecznie uzgodniona i poddana pod głosowanie przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Jeśli obydwa organy zgodzą się na przyjęcie inicjatywy, stanie się ona oficjalnym aktem prawnym. W przeciwnym razie inicjatywa zostanie odrzucona.

Organy Unii Europejskiej mogą wydawać pięć rodzajów uchwał a jedną z nich są decyzje. Decyzje obowiązują określonych adresatów WE oraz Euratomu, decyzje indywidualne zaś obowiązywały adresatów EWWiS.

Adresaci decyzji

Adresatami mogą być państwa członkowskie, jak również osoby prawne i fizyczne. Obowiązują one automatycznie na terytorium państw członkowskich i nie wymagają żadnych wewnętrznych przepisów wykonawczych dla uzyskania mocy wiążącej.

Decyzje Rady i Komisji, nakładające na osoby prawne lub fizyczne zobowiązania pieniężne, stanowią tytuł egzekucyjny. Jego wykonanie następuje bez jakiejkolwiek aprobaty lub innej kontroli - poza sprawdzeniem autentyczności tytułu przez władzę państwową wyznaczoną w tym celu przez rząd państwa członkowskiego.

Wykonanie przymusowe może być zawieszone tylko na podstawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku sprzeczności uchwał organów UE z prawem narodowym priorytet maja uchwały tych organów.

Wady i zalety

Wyróżnić można szereg wad i zalet procesu decyzyjnego UE.

Zalety:

 • Proces decyzyjny UE zapewnia równowagę interesów i wpływ wszystkich państw członkowskich na proces podejmowania decyzji.
 • Proces decyzyjny UE zapewnia wszystkim krajom członkowskim możliwość wpływania na decyzje dotyczące polityki Unii Europejskiej.
 • Proces decyzyjny UE zapewnia wszystkim krajom członkowskim równy dostęp do informacji dotyczących decyzji Unii Europejskiej.

Wady:

 • Proces decyzyjny UE jest czasochłonny i skomplikowany.
 • Proces decyzyjny UE zapewnia tylko państwom członkowskim wpływ na decyzje Unii Europejskiej, co oznacza, że obywatele mają ograniczony dostęp do informacji i wpływu na decyzje.
 • Proces decyzyjny UE może prowadzić do opóźnienia w implementacji i realizacji decyzji Unii Europejskiej.


Bibliografia

 • Doliwa - Klepacki Z., Integracja Europejska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Białystok 2003
 • Greta, M., & Otto, J. (2016). Proces decyzyjny i zarządczy w Unii Europejskiej–znaczenie systemu agencyjnego. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Marszałek A., Integracja Europejska, PWE, Warszawa 2004
 • Piechowicz, M. (2013). Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Wydawnictwo MADO.


Autor: Mateusz Folwarski