Kwalifikacja dostawców

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwalifikacja dostawców
Polecane artykuły


"Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowych.

Materiały produkcyjne to dobra, które przedsiębiorstwo nabywa w celu ich przetworzenia lub zastosowania w produkowanych wyrobach. Natomiast do materiałów nieprodukcyjnych są zaliczane takie dobra, jak artykuły biurowe i BHP, narzędzia czy też części do naprawy maszyn.

Znaczenie terminu proces zaczerpnięto z normy ISO 9001:2000, według której jest to każde działanie wiążące się z pozyskaniem danych wejściowych i przekształceniem ich w wyniki otrzymane na wejściu. Zatem proces zakupów to cały obszar działalności przedsiębiorstwa związanej z kupowaniem materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, towarów, usług, dóbr inwestycyjnych i służących pracom badawczo - rozwojowym.

W procesie zakupów można wyróżnić cztery etapy, niezależnie od branży, wielkości przedsiębiorstwa, formy własności lub struktury organizacyjnej:

  1. Zbieranie informacji o potencjalnych dostawcach,
  2. Wybór dostawcy i ustalenie warunków współpracy,
  3. Ocena dostawców i doskonalenie współpracy
  4. Zakończenie współpracy."

"Informacje o potencjalnych dostawcach są zbierane przede wszystkim wówczas, gdy:

  • są poszukiwani dostawcy materiałów produkcyjnych lub usług dla nowych wyrobów,
  • pojawia się problem rentowności,
  • występują konflikty we współpracy z dostawcami,
  • konkurencyjni dostawcy zgłaszają swoje oferty.

Wydaje się, że w dobie wszechobecnego Internetu, katalogów wydawanych na CD i w postaci drukowanej czy też organizowanych targów branżowych znalezienie dostawcy jest proste. Często jednak okazuje się, że jeśli odbiorca formułuje wysokie wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakości wyrobu, organizacji dostaw, poziomu obsługi i cen oraz innych warunków handlowych, poszukiwanie dostawcy wcale nie jest łatwe.

Podjęcie optymalnej decyzji w fazie rozpatrywania ofert ułatwia precyzyjnie przygotowane zapytanie ofertowe ze ściśle określonymi wymaganiami. Dostawcy stosują różne strategie w zakresie przygotowania ofert. Niektóre przygotowują oferty z wysokim narzutem, licząc na słabe rozeznanie rynkowe odbiorcy, a w razie konieczności gotowi są na jego znaczne obniżenie. Inne wpierw starają się - m.in. za pomocą niskich cen - pozyskać zamówienie klienta, a po pewnym okresie współpracy w różny sposób dążą do podwyższenia ceny.

Większość przedsiębiorstw prowadzi bardzo aktywną działalność marketingową i dociera ze swymi ofertami do coraz to większej liczby potencjalnych odbiorców. Starają się one dostosować swoją ofertę do oczekiwań klientów, uwzględniając pozyskane informacje o asortymencie, wielkości produkcji, technologii, wymaganiach jakościowych i logistycznych. należy zaznaczyć, iż w praktyce odbiorca zwykle zachowuje się dość sceptycznie wobec oferenta, zwłaszcza gdy współpraca z dotychczasowym dostawcom układa się pomyślnie. Dlatego ten musi wykazać się dużym profesjonalizmem, aby przekonać o wyższości swojej oferty. Ponadto sam proces kwalifikacji takiego oferenta jest długotrwały - może przebiegać przez wiele miesięcy. Korzystna oferta bywa często impulsem do rozmów odbiorcy z dotychczasowym dostawcą".

Bibliografia

Hasło oparte na jednym źródle.

Autor: Dawid Borowski