Kwalifikacja dostawców

Z Encyklopedia Zarządzania

Proces oceny dostawców jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i zapewnienia jakości produktów lub usług. Oto lista kryteriów, które można stosować w procesie oceny dostawców wraz z krótkim omówieniem każdego z nich:

 • Jakość produktów lub usług: Jakość dostarczanych produktów lub usług jest jednym z kluczowych kryteriów. Ocena powinna uwzględniać zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz jakość w porównaniu do standardów branżowych.
 • Terminowość dostaw: Ocena dostawców powinna uwzględniać terminowość dostaw. Opóźnienia w dostawach mogą wpływać na skuteczność łańcucha dostaw i działalność firmy.
 • Cena i koszty: Cena oferowanych produktów lub usług jest ważnym aspektem oceny dostawcy. Jednak ważne jest także uwzględnienie kosztów całkowitych, w tym kosztów operacyjnych i kosztów związanych z jakością produktów.
 • Zgodność z regulacjami i przepisami: Dostawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami branżowymi, a także w kwestiach etycznych i społecznych.
 • Wydajność i zdolność produkcyjna: Ocenia się zdolność dostawcy do spełnienia wymagań ilościowych i jakościowych, a także jego zdolność do dostarczania w miarę wzrostu potrzeb firmy.
 • Zarządzanie ryzykiem: Dostawca powinien posiadać strategie i procedury zarządzania ryzykiem, aby minimalizować ewentualne zakłócenia w dostawach.
 • Współpraca i relacje: Relacje między firmą a dostawcą są kluczowe dla efektywnej współpracy. Ocenia się komunikację, dostępność i jakość obsługi klienta.
 • Innowacyjność: Dostawcy mogą przyczyniać się do rozwoju firmy poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów lub usług. Ocenia się zdolność dostawcy do innowacji.
 • Zrównoważone praktyki: Współczesne firmy coraz częściej zwracają uwagę na zrównoważone praktyki i ekologię. Ocenia się, czy dostawca przestrzega zrównoważonych norm i norm środowiskowych.
 • Historia i referencje: Przeszła wydajność dostawcy, historia współpracy i opinie od innych klientów mogą dostarczyć cennych informacji na temat jakości usług.

Ocena dostawców powinna być systematyczna i obejmować zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Po dokładnej ocenie dostawcy, organizacja może podjąć decyzję o kontynuacji współpracy, negocjacjach cenowych lub ewentualnym poszukiwaniu nowych dostawców. Dbałość o prawidłową ocenę dostawców jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i zapewnienia jakości produktów lub usług.

Podejście procesowe

Zasady podejścia procesowego i koncepcji łańcuchów dostaw jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie zarządzania bazą dostawców. Ma ono wielki na osiąganie finansowych i biznesowych celów przedsiębiorstwa, a jednocześnie wiąże się z trudnymi problemami i zagrożeniami, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowych.

Materiały produkcyjne to dobra, które przedsiębiorstwo nabywa w celu ich przetworzenia lub zastosowania w produkowanych wyrobach. Natomiast do materiałów nieprodukcyjnych są zaliczane takie dobra, jak artykuły biurowe i BHP, narzędzia czy też części do naprawy maszyn.

Znaczenie terminu proces zaczerpnięto z normy ISO 9001:2000, według której jest to każde działanie wiążące się z pozyskaniem danych wejściowych i przekształceniem ich w wyniki otrzymane na wejściu. Zatem proces zakupów to cały obszar działalności przedsiębiorstwa związanej z kupowaniem materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, towarów, usług, dóbr inwestycyjnych i służących pracom badawczo - rozwojowym.

W procesie zakupów można wyróżnić cztery etapy, niezależnie od branży, wielkości przedsiębiorstwa, formy własności lub struktury organizacyjnej:

 1. Zbieranie informacji o potencjalnych dostawcach,
 2. Wybór dostawcy i ustalenie warunków współpracy,
 3. Ocena dostawców i doskonalenie współpracy
 4. Zakończenie współpracy".

"Informacje o potencjalnych dostawcach są zbierane przede wszystkim wówczas, gdy:

 • są poszukiwani dostawcy materiałów produkcyjnych lub usług dla nowych wyrobów,
 • pojawia się problem rentowności,
 • występują konflikty we współpracy z dostawcami,
 • konkurencyjni dostawcy zgłaszają swoje oferty.

Podjęcie optymalnej decyzji w fazie rozpatrywania ofert ułatwia precyzyjnie przygotowane zapytanie ofertowe ze ściśle określonymi wymaganiami. Dostawcy stosują różne strategie w zakresie przygotowania ofert. Niektóre przygotowują oferty z wysokim narzutem, licząc na słabe rozeznanie rynkowe odbiorcy, a w razie konieczności gotowi są na jego znaczne obniżenie. Inne wpierw starają się - m.in. za pomocą niskich cen - pozyskać zamówienie klienta, a po pewnym okresie współpracy w różny sposób dążą do podwyższenia ceny.

Większość przedsiębiorstw prowadzi bardzo aktywną działalność marketingową i dociera ze swymi ofertami do coraz to większej liczby potencjalnych odbiorców. Starają się one dostosować swoją ofertę do oczekiwań klientów, uwzględniając pozyskane informacje o asortymencie, wielkości produkcji, technologii, wymaganiach jakościowych i logistycznych.

należy zaznaczyć, iż w praktyce odbiorca zwykle zachowuje się dość sceptycznie wobec oferenta, zwłaszcza gdy współpraca z dotychczasowym dostawcą układa się pomyślnie. Dlatego ten musi wykazać się dużym profesjonalizmem, aby przekonać o wyższości swojej oferty. Ponadto sam proces kwalifikacji takiego oferenta jest długotrwały - może przebiegać przez wiele miesięcy. Korzystna oferta bywa często impulsem do rozmów odbiorcy z dotychczasowym dostawcą".


Kwalifikacja dostawcówartykuły polecane
Strategia zakupówDostawcaAnaliza sprzedażyZarządzanie zamówieniamiOgraniczenia stosowania mierników finansowychŁańcuch dostawMasowa indywidualizacjaOrientacja marketingowaProces marketingu zaopatrzenia

Bibliografia

 • Ciesielski M. (red.) (2006), Logistyka w biznesie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Dawid Borowski