Harrington Emerson

Z Encyklopedia Zarządzania

Harrington Emerson to jeden z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego. Podstawę jego koncepcji stanowi pojęcie efektywności, które przedstawił w swoim największym dziele pt. "Dwanaście zasad wydajności". Definiuje tam efektywność jako "wyrażony w procentach stosunek do pewnego wzorca".

12 zasad wydajności

Ponadto prezentuje dwanaście zasad wydajności:

 1. Jasno określony cel. Jest to zasada zdecydowanie najważniejsza. Ma podstawowe znaczenie w kierowaniu ludźmi, ale także w osiąganiu przez przedsiębiorstwo wysokiej efektywności. Należy więc jasno określić podstawowy cel działalności i jednocześnie wystrzegać się powszechnego zjawiska jakim jest przesłanianie celu głównego przez szereg celów pozornych.
 2. Zdrowy rozsądek. Pozwala on przyjąć wszystko, co konieczne i pożyteczne i jednocześnie wyeliminować to, co przeszkadza nam w osiągnięciu celu.
 3. Fachowa rada. Każdy organ kierowniczy powinien mieć specjalnych ekspertów, tak "aby nie ugrzązł w wiedzy z przeszłego tygodnia, miesiąca, roku, dziesięciolecia lub przeszłego wieku".
 4. Dyscyplina. Można ja rozpatrywać w 3 znaczeniach: dostosowania się do wymagań otoczenia, dostosowania się do porządku życia, dostosowania się do kary za niewłaściwe zachowanie. Aby nauczyć pracowników dyscypliny kierownictwo samo powinno pracować sumiennie, pilnie i z zapałem oraz wypełniać swoje obowiązki wobec podwładnych.
 5. Uczciwe postępowanie. Należy postępować zgodnie z zasadą "postępuj z ludźmi tak, jak chcesz, aby z tobą postępowano".
 6. Niezawodne, szybkie, dokładne i parametryczne sprawozdania.
 7. Czasowy plan przebiegu działania. Przebieg działania powinien być precyzyjnie ustalony.
 8. Wzorce i normy. Wymagania muszą być na miarę danego człowieka i odwrotnie. Emerson w odróżnieniu od Taylora dopasowuje wzorce do istniejących, przeciętnych warunków.
 9. Przystosowanie warunków. Aby w pełni wykorzystać swe możliwości należy "przystosować siebie tak, aby móc rozporządzać czynnikami zewnętrznymi lub przystosować warunki zewnętrzne tak, aby osoba stała się osią wokół której wszystko się obraca".
 10. Wzorcowe metody pracy. Ich ustalenie jest konieczne jeśli chcemy osiągnąć satysfakcjonujące nas wyniki.
 11. Instrukcje pisemne. Są to regulaminy pracy, zawierające głównie prośby i ostrzeżenia. Bez nich żadne przedsięwzięcie nie jest możliwe do realizacji.
 12. Nagroda za wydajność. Konieczne jest wprowadzenie właściwego systemu wynagrodzeń za pracę. Emerson proponuje obiecujące premie już za 68% wykonania normy. Przedział od 68% do 100% dzieli natomiast na progi, z których każdemu przydziela adekwatne wynagrodzenie.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo wprowadziło w życie wszystkie te zasady. Tylko wtedy będzie sprawnie funkcjonować.

Koncepcja efektywności według Harringtona Emersona

Według Harringtona Emersona, efektywność może być zdefiniowana jako "wyrażony w procentach stosunek do pewnego wzorca". Oznacza to, że organizacja lub dział jest efektywny, gdy osiąga określone cele w sposób zgodny z ustalonymi standardami. Istotnym elementem osiągania efektywności jest określanie i wyznaczanie celów, które stanowią punkt odniesienia do pomiaru postępów i oceny efektywności organizacji.

Normy i standardy mają również duże znaczenie dla efektywności organizacji. To one określają oczekiwane wyniki i działania, które powinny być podejmowane w celu ich osiągnięcia. Monitorowanie postępów w realizacji celów jest kluczowym elementem zarządzania efektywnością. Pozwala to na identyfikację obszarów, w których występują problemy lub niedociągnięcia, oraz na podjęcie działań naprawczych w celu poprawy efektywności.

Harrington Emerson podkreśla również znaczenie przemyślanego i zgodnego z normami działania w osiąganiu efektywności. Działania, które są przemyślane, dobrze zaplanowane i zgodne z ustalonymi standardami, mają większą szansę na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Jest to ważne zarówno na poziomie jednostki organizacyjnej, jak i na poziomie całej organizacji.

Wpływ koncepcji Harringtona Emersona na zarządzanie przez cele

Metoda zarządzania przez cele, znana również jako MBO (Management by Objectives), opiera się na wyznaczaniu i osiąganiu celów organizacji. Koncepcja efektywności Harringtona Emersona ma duży wpływ na zarządzanie przez cele. Koncepcja efektywności Emersona podkreśla znaczenie określania celów jako podstawowego elementu osiągania efektywności. Metoda zarządzania przez cele opiera się właśnie na wyznaczaniu konkretnych celów, które stanowią punkt odniesienia do oceny postępów i efektywności organizacji.

W praktyce wiele organizacji z powodzeniem zastosowało metody Emersona i osiągnęło sukces w zarządzaniu przez cele. Przykłady takich organizacji to m.in. General Electric, Ford czy Procter & Gamble. Wprowadzenie dwunastu zasad wydajności Emersona do praktyki zarządzania przynosi wiele korzyści, takich jak większa skuteczność działań, lepsze wykorzystanie zasobów i osiąganie zamierzonych rezultatów.

Przyszłość zarządzania przez cele wydaje się obiecująca, a koncepcja Harringtona Emersona ma istotną rolę w jej rozwoju. W miarę rozwoju organizacji i zmian w otoczeniu biznesowym, konieczne jest dostosowywanie celów i strategii. Koncepcja efektywności Emersona jest nadal aktualna i może być stosowana w różnych kontekstach zarządzania, aby zapewnić osiągnięcie sukcesu organizacji.


Harrington Emersonartykuły polecane
Zasady zarządzaniaMotywacja do pracySzkoła behawioralnaMotywacja zewnętrznaKierowanieWzmocnienieRozwój zarządzania personelemOkreślanie celów jakościMotywowanie pracowników

Bibliografia

 • Kieżun W. (1977), Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i wiedza, Warszawa
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Martyniak Z. (1988), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Anna Kondrat