Deklaracja wekslowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Deklaracja wekslowa
Polecane artykuły


Deklaracja wekslowa to dokument, który potwierdza treść porozumienia między wierzycielem a osobą, która jest zobowiązana. Jest to forma umowy pomiędzy osobą wystawiającą weksel a emitentem (np. bankiem przyjmującym weksel). Deklaracja służy określeniu brakujących elementów tak zwanego weksla in blanco do którego jest dołączana. Dokument ten zawiera podpis wystawcy weksla, który został złożony w celu zabezpieczenia zobowiązania wekslowego[1].

Deklaracja wekslowa to specyficzny rodzaj umowy. Wystawienie deklaracji wekslowej często towarzyszy innemu stosunkowi prawnemu takiemu jak na przykład kredyt, pożyczka czy umowa o dzieło.Deklaracja wekslowa jest dokumentem, który może zostać sporządzony w dowolnej formie. Nie oznacza to tylko i wyłącznie formy pisemnej, deklaracja ta może także egzystować w formie ustnej[2]. Porozumienie ustne także może być podstawą do zgłoszenia zarzutu, jeśli weksel nie został wypełniony zgodnie z ustaleniami zwartymi w momencie jego podpisywania. Jednak brak pisemnego porozumienia skutkuje upoważnieniem remitenta do uzupełnienia danego weksla tylko i wyłącznie jego ustawowymi elementami. W tym przypadku nie jest on uprawniony do zapisania na wekslu, żadnych klauzul wekslowych.

Deklaracja wekslowa to porozumienie, który może zawierać postanowienia stron, czyli dłużnika i wierzyciela, które dotyczą wyłącznie wypełniania weksla lub może zostać w formie bardziej rozbudowanej co oznacza objęcie treścią cały stosunek prawny[3].

Istnienie deklaracji wekslowej nie jest konieczne dla potwierdzenia ważności weksla (deklaracja wekslowa nie może być warunkiem ważności weksla)[4], ponieważ dzięki niej określa się jedynie przyszły dług. Druk jest celowo nieuzupełniony.

Schemat

W deklaracji wekslowej powinno się znaleźć:

 • Miejsce i data,
 • Informacja dotycząca weksla in blanco do którego jest uzupełnieniem,
 • Dane osoby, przez którą weksel jest wystawiony,
 • Oświadczanie złożenia weksla in blanco wraz z klauzulą,
 • Uprawnienie do wypełnienia weksla (opcjonalnie),
 • Ustawa dotycząca powodu wystawienia danego weksla,
 • Adres wystawcy/ wystawców weksla (w celu doręczenia korespondencji),
 • Podpisy wystawcy/wystawców,
 • Podpis na deklaracji wekslowej przez reprezentanta banku, oświadczający, że podpis złożony przez wystawcę na deklaracji oraz na wekslu in blanco jest własnoręczny, a także iż został złożony w obecności reprezentanta.


Prawo wekslowe mówi

Przepisy prawa wekslowego niestety nie określają formy deklaracji wekslowej. Nie została ustalona jej forma ani zasady sporządzania ani przekazywania. Sąd Najwyższy w wyroku z 28 maja 1998 r. (III CKN 531/97 OSP nr 7 – 8 z 1999 r. poz. 140 ogłosił, że deklaracja wekslowa powinna zostać zawarta w sposób dorozumiały. Co znaczy, że deklaracja wekslowa może zostać zawarta w formie pisemnej jak i w formie ustnej.

Jedyny przepis, który mówi o deklaracji wekslowej, a dokładniej o porozumieniu, które dotyczy weksla in blanco jest art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r[5]. Prawo wekslowe, które obejmuje treścią tylko stwierdzenie, że wobec posiadacza weksla nie można zasłaniać się zarzutem, iż nie zastosowano się do porozumienia między wystawcą weksla a remitentem i uzupełniono dokument niezgodnie z porozumieniem. Co ważne, deklaracja wekslowa nie jest warunkiem określającym ważność weksla. Ważność weksla in blanco nie oznacza warunku ważności weksla[6] (porozumienie w wyroku Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 1963 r., II CR 249/63, OSNCP 1964, poz. 208).

Forma

Deklaracja wekslowa określa[7]

 • powód, dla którego wystawiany jest weksel,
 • kwota, do której może być uzupełniony weksel,
 • termin płatności weksla,
 • termin uzupełnienia weksla,
 • warunki dotyczące wypełnienia weksla.

Przeznaczenie

Zobowiązania, które mogą wymagać podpisania weksli i deklaracji wekslowej to

Przypisy

 1. * Motawski J. [http:// Deklaracja wekslowa]komentarz praktyczny
 2. * Heropolitańska I. (1999) [http:// Zabezpieczenie wierzytelności banku] Warszawa: Twigger
 3. * Ostapowicz K. (1998) [http:// Weksel, czek, dochodzenie roszczeń] Warszawa: Artman
 4. * Orzeczenie z Dnia 18 czerwca 2009 r. Sygn. akt II CSK 62/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 5. *Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe
 6. * Sygn. akt IV CSK 101/06 z fragmentem Wyroku Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 1963 r., II CR 249/63
 7. * Cybulski J. (1991) [http:// Papiery wartościowe w obrocie krajowym i zagranicznym, giełda] Gdańska Grupa Promocyjna

Bibliografia

Autor: Julia Marzec