Benchmarking - źródła informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Benchmarking - źródła informacji
Polecane artykuły


Można wyróżnić następujące rodzaje benchmarkingu: wewnętrzny (gdzie wzorcami do porównań są obiekty znajdujące się w przedsiębiorstwie), zewnętrzny (nazywany też konkurencyjnym, przedmiotem analizy są w nim rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo z tej samej branży), funkcjonalny (jako obiekt porównań wybiera się przedsiębiorstwa działające w zupełnie innych branżach, niebędących konkurentami).

Zestawienie źródeł informacji

Dla pełnego wykorzystania metody benchmarkingu w doskonaleniu organizacji, niezbędne jest wykorzystanie szerokiego zakresu źródeł i metod zbierania informacji, będącej podstawą stosowania tej metody. Zestawienie źródeł informacji przedstawiono w poniższej tablicy.


Tabl.1. Metody i źródła informacji na potrzeby benchmarkingu

Etap Rodzaj benchmarkingu
wewnętrzny zewnętrzny i funkcjonalny
Określenie przedmiotu benchmarkingu
 • opinie pracowników,
 • zebrania dyskusyjne,
 • ankietowanie pracowników,
 • raporty wewnętrzne,
 • analiza dokumentacji,
 • bezpośrednie obserwacje i analiza procesów,
 • analiza różnego rodzaju wskaźników, takich jak np. częstość skarg, reklamacje w ramach gwarancji, liczba naprawa, itp.,
 • zasięganie opinii sprzedawców,
 • opinie ekspertów z zewnątrz przedsiębiorstwa,
 • publikacje.
Poszukiwanie wzorcowych procesów
 • opinie pracowników,
 • bezpośrednie obserwacje i analiza procesów,
 • ankietowanie pracowników,
 • raporty wewnętrzne,
 • analiza dokumentacji,
 • publikacje wewnętrzne.
 • stowarzyszenia benchmarkingowe,
 • powszechnie dostępne bazy danych,
 • zrzeszenia zawodowe,
 • targi i wystawy,
 • izby przemysłowo-handlowe,
 • opinie pracowników,
 • burza mózgów,
 • publikacje specjalistyczne,
 • wywiadownie gospodarcze,
 • firmy konsultingowe,
 • materiały z konferencji naukowych,
 • kontakty osobiste z potencjalnymi partnerami,
 • własna baza danych,
 • prospekty reklamowe.
Zebranie informacji charakteryzujących wzorcowe procesy
 • bezpośrednie obserwacje i analiza procesów,
 • zebrania dyskusyjne,
 • schemat sieci przepływów,
 • raporty wewnętrzne,
 • analiza dokumentacji,
 • publikacje wewnętrzne,
 • opinie pracowników,
 • prowadzenie bezpośrednich obserwacji w trakcie wizyt,
 • wywiady prowadzone z pracownikami wzorcowej firmy,
 • analiza udostępnionej dokumentacji,
 • ankietowanie,
 • konferencje z udziałem pracowników wzorcowej firmy,
 • badanie opinii klientów wzorcowej firmy,
 • wydawnictwa wewnętrzne badanej firmy,
 • dostępna literatura.

Źródło: (B. Ziębicki 2000, s. 86)

Bibliografia

 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Ziębicki B., Informacyjne wspomaganie benchmarkingu, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 534, Kraków 2000

Autor: Krzysztof Woźniak