Analiza udziałów produktu w rynku

Z Encyklopedia Zarządzania

Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej grupie produktów, do której zaliczany jest wyrób. Dokonanie analizy polega na zgromadzeniu potrzebnych informacji i poddanie ich weryfikacji w poszczególnych aspektach.

Wykorzystywane informacje

Aby możliwe było dokonanie analizy i identyfikacji czynników, mających wpływ na pozycję produktu w rynku, należy zgromadzić informacje dotyczące:

 • wielkości rynku,
 • pojemności rynku,
 • dynamiki i tempa wzrostu rynku,
 • wielkości sprzedaży analizowanego produktu,
 • poziomu uzyskiwanych zysków za sprzedaży badanego dobra,
 • rozpoznania pozycji, jaką zajmuje produkt względem dóbr konkurencyjnych,
 • liczby firm konkurencyjnych wprowadzających na rynek dobra substytucyjne względem dobra przedsiębiorstwa,
 • stopnia lojalności nabywców.

Wzrost sprzedaży na rynku można określić na podstawie:

 • przeciętnego rocznego wzrostu sprzedaży w cenach stałych,
 • przeciętnego rocznego wzrostu sprzedaży w cenach bieżących,
 • prognozy średniego wzrostu w następnych latach.

Procedura analizy

Udział w rynku można rozpatrywać w ujęciu:

 • klasycznym-obliczany jako stosunek własnej sprzedaży do całkowitej sprzedaży zrealizowanej na danym rynku,
 • względnym-wyrażany jako stosunek wskaźnika udziału w rynku ustalonego dla danej firmy do analogicznego wskaźnika uzyskiwanego przez jej głównego konkurenta.

Przeprowadzenie syntezy ma na celu zbadanie i zagwarantowanie najkorzystniejszej pozycji firmy w odniesieniu do konkurencyjnych produktów.

Dokonanie analizy tego wskaźnika da nam istotne informacje i pozwoli ocenić, jaki wpływ na jego wartość mają konkurencyjność dobra względem pozostałych towarów i wzorca zachowań rynkowych nabywców dobra o różnym stopniu lojalności.

Parfitt Collins zaproponował regułę dekompozycji, zgodnie, z którą wskaźnik udziału w rynku powstaje jako rezultat multiplikacji stopy penetracji, stopy wyłączności oraz stopy intensywności zakupów.

Dokonanie badań odnośnie udziału produktu w rynku ma na celu umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy i budowaniu trwałej przewagi na dynamicznie rozwijającym się rynku oraz racjonalizację ponoszonych kosztów w celu wyeliminowania nierentownych towarów lub dóbr o niepewnej przyszłości (koszty utrzymania produktów na rynku mogą być nieadekwatne do poziomu uzyskiwanych korzyści, a w takiej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem może okazać się wycofanie produktu z rynku). Dzięki niej można zbudować optymalną strukturę portfela produkcyjnego.

Udział, jaki reprezentuje dany produkt w rynku, w dużej mierze wpływa na wybór oraz kształtowanie się strategii przedsiębiorstwa.

Metody analizy udziału produktu w rynku

Analiza porównawcza polega na porównaniu udziału produktu w rynku do udziału konkurencyjnych produktów. W tekście należy omówić, jakie wskaźniki można wykorzystać do porównania udziału, jak zbierać dane o udziałach konkurencji oraz jak interpretować wyniki analizy porównawczej.

Analiza trendów polega na badaniu zmian rynkowych i ich wpływu na udział produktu. W tekście należy omówić, jak identyfikować i analizować trendy rynkowe, jakie narzędzia można wykorzystać do analizy trendów oraz jakie są możliwości wykorzystania wyników analizy w celu zwiększenia udziału produktu.

Analiza przestrzenna polega na analizie udziału produktu w różnych regionach i segmentach rynku. W tekście należy omówić, jak zbierać dane o udziałach w poszczególnych regionach i segmentach, jakie są metody analizy przestrzennej oraz jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie takiej analizy.

Analiza regresji polega na stosowaniu statystycznych metod regresji do analizy udziału produktu w rynku. W tekście należy omówić, jakie dane są potrzebne do przeprowadzenia analizy regresji, jakie są kroki analizy oraz jak interpretować wyniki analizy regresji w kontekście udziału produktu w rynku.


Analiza udziałów produktu w rynkuartykuły polecane
Technika wyznaczania trajektorii strategicznejMargines bezpieczeństwaCentrum przychodów i jego kontrolaPlanowanie sprzedażyUdział w rynkuZasady kalkulacji cenIndeks siły nabywczejSegmentacja rynkuOcena atrakcyjności sektora

Bibliografia

 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing - zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa
 • Małgorzata Rószkiewicz Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H.Beck, W-wa 2002, s. 121-126
 • Marianna Strzyżewska, Małgorzata Rószkiewicz Analizy marketingowe, Difin, W-wa 2002, s. 121-122


Autor: Aldona Landoch