Indeks siły nabywczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index)[1].
Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie danych pochodzących zazwyczaj ze źródeł wtórnych, publikowanych dla określonych rynków, głównie przez urzędy statystyczne. Rynkami dla których przeprowadzane są obliczenia Indeksu siły nabywczej są obszary geograficzne lub administracyjne. Podstawową zależnością wykorzystywaną do obliczenia Indeksu jest silna korelacja między sprzedażą danego produktu (obrotem) a określonym czynnikiem lub określonymi czynnikami dominującymi sprzedaż (tzw. symptomami)[2].

Wskaźniki Indeksu Siły Nabywczej stosowane w praktyce

 • jednoczynnikowe

gdzie:

- miara relatywnego potencjału rynkowego w regionie i,

- miara czynnika w regionie i,

- całkowita miara czynnika.

 • wieloczynnikowe

gdzie:

- miara potencjału rynkowego w obszarze i w stosunku do całkowitego obszaru działania przedsiębiorstwa,

- miara czynnika j w obszarze i,

- miara czynnika j w całkowitym obszarze rynkowym przedsiębiorstwa,

- waga przypisana czynnikowi j.

Najczęściej jako czynnik przyjmuje się ludność, sprzedaż detaliczną oraz dochody.

Czynnikom nadaje się wagi 0,2, 0,3, i 0,5.

Zastosowanie indeksu siły nabywczej w analizie rynku

Indeks siły nabywczej jest narzędziem, które pozwala na porównanie potencjału nabywczego różnych regionów geograficznych. Główne czynniki, które wpływają na potencjał nabywczy, to m.in. dochód na mieszkańca, poziom cen, inflacja, bezrobocie, poziom edukacji i rozwój infrastruktury. Różnice w tych czynnikach między regionami mogą wpływać na siłę nabywczą konsumentów i wpływać na strategię biznesową firm.

Indeks siły nabywczej służy do oceny potencjału rynkowego różnych regionów. Kryteria oceny potencjału rynkowego przy użyciu tego indeksu obejmują m.in. wielkość populacji, dochód na mieszkańca, poziom cen, wzrost gospodarczy i rozwój infrastruktury. Analiza tych kryteriów pozwala na identyfikację atrakcyjnych rynków i określenie optymalnej strategii biznesowej.

Praktyczne zastosowanie indeksu siły nabywczej w analizie rynkowej obejmuje m.in. identyfikację atrakcyjnych rynków dla ekspansji międzynarodowej, segmentację rynku na podstawie siły nabywczej konsumentów, wybór lokalizacji sklepów lub punktów dystrybucji, prognozowanie popytu na produkty i usługi, oraz ocenę efektywności kampanii marketingowych. Dzięki indeksowi siły nabywczej firmy mogą podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe i skutecznie konkurować na rynku.

Indeks siły nabywczej pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, ponieważ dostarcza informacji o potencjale nabywczym różnych regionów. Na podstawie tego indeksu firmy mogą dokonywać analizy rynku, identyfikować atrakcyjne segmenty i rynki, wybierać optymalne lokalizacje, prognozować popyt i dostosowywać strategię marketingową. Dzięki temu indeksowi firmy mogą osiągać lepsze wyniki finansowe i zwiększać konkurencyjność na rynku.

Wykorzystanie indeksu siły nabywczej w analizie rynkowej przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia identyfikację atrakcyjnych rynków i segmentów, co prowadzi do lepszego dopasowania oferty do potrzeb konsumentów. Po drugie, pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, takich jak wybór lokalizacji sklepów czy kampanii marketingowych. Po trzecie, pozwala na prognozowanie popytu i planowanie działań sprzedażowych. W rezultacie, wykorzystanie indeksu siły nabywczej może przyczynić się do wzrostu sprzedaży, zwiększenia udziału w rynku i poprawy wyników finansowych firmy.

Metody obliczania indeksu siły nabywczej: zalety i ograniczenia

Metoda jednoczynnikowa w obliczaniu indeksu siły nabywczej polega na uwzględnieniu jednego czynnika, np. dochodu na mieszkańca, w celu porównania siły nabywczej różnych regionów. W tej metodzie stosuje się prosty wskaźnik, który jest stosunkiem dochodu na mieszkańca w danym regionie do średniego dochodu na mieszkańca w kraju lub w innym ustalonym punkcie odniesienia. Przykładowo, indeks siły nabywczej wynoszący 100 oznacza, że siła nabywcza w danym regionie jest równa średniej siły nabywczej w kraju.

Główne zalety jednoczynnikowej metody obliczania indeksu siły nabywczej to prostota i łatwość zrozumienia. Ta metoda wymaga tylko jednego czynnika i prostego wskaźnika, co ułatwia porównanie siły nabywczej różnych regionów. Ponadto, jednoczynnikowa metoda może być szybka i tania do zastosowania, co jest istotne w przypadku analizy większej liczby regionów.

Ograniczenia jednoczynnikowej metody obliczania indeksu siły nabywczej wynikają z uproszczenia, jakim jest uwzględnienie tylko jednego czynnika. Ta metoda nie bierze pod uwagę innych istotnych czynników wpływających na siłę nabywczą, takich jak poziom cen, inflacja czy rozwój infrastruktury. Ponadto, jednoczynnikowa metoda może prowadzić do zniekształcenia wyników, jeśli wybrany czynnik nie jest odpowiednio reprezentatywny dla siły nabywczej.

Metoda wieloczynnikowa w obliczaniu indeksu siły nabywczej polega na uwzględnieniu kilku czynników, takich jak dochód na mieszkańca, poziom cen, inflacja, bezrobocie, poziom edukacji i rozwój infrastruktury. W tej metodzie stosuje się wagę dla każdego czynnika, która określa, jak duże znaczenie ma dany czynnik w ocenie siły nabywczej. Następnie, dla każdego regionu oblicza się wskaźnik, który jest ważoną sumą wartości poszczególnych czynników.

Główną zaletą wieloczynnikowej metody obliczania indeksu siły nabywczej jest uwzględnienie wielu czynników, co pozwala na bardziej kompleksową ocenę siły nabywczej różnych regionów. Ta metoda może dostarczać bardziej precyzyjnych wyników i lepiej odzwierciedlać rzeczywistość. Jednak, wieloczynnikowa metoda jest bardziej skomplikowana i czasochłonna w stosunku do jednoczynnikowej metody. Ponadto, wymaga odpowiedniego określenia wag dla poszczególnych czynników, co może być trudne i subiektywne.

Procedura obliczania Indeksu siły nabywczej

 1. Przyjęcie określonych cech charakteryzujących nabywców na danym rynku,
  • demograficznych (np. ludność w określonym przedziale wiekowym)
  • ekonomicznych (np. dochody gospodarstw domowych)
  • handlowych (np. sprzedaż określonych produktów)
 2. Wyznaczenie wskaźników procentowego udziału tych cech w skali rynku globalnego,
 3. Określenie wskaźników istotności (wagi) danej cechy (części w jedności),
 4. Obliczenie Indeksu siły nabywczej przez dodanie wskaźników procentowego udziału przyjętych cech skorygowanych wskaźnikami ich istotności.


Indeks siły nabywczejartykuły polecane
Macierz BCG - metodyka obliczeniowaAnaliza udziałów produktu w rynkuRodzaje prognozProfil ekonomiczny sektoraWspółczynnik zmiennościRozstępTechnika wyznaczania trajektorii strategicznejCeny w wymianie międzynarodowejAnaliza rynku

Przypisy

 1. D. Tull, D. Hawkins 1987, s. 88-90
 2. S. Mynarski 2001, s. 43

Bibliografia

 • Malhotra N. (1996), Marketing Research. An Applied Orientation, Prentice-Hall, London
 • Mynarski S. (2001), Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Tull D., Hawkins D. (1987), Marketing Research. Measurement and Method, Macmillan Publ., New York-London


Autor: Agnieszka Popek