Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:56, 4 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Nie są one jednak ubezpieczeniami na życie, co prawda należą do tej samej, co one grupy ubezpieczeń osobowych, gdyż poza przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej (życiem, zdrowiem) istotne elementy umowne ukształtowane mają w sposób zbliżony do ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych, obywateli polskich i cudzoziemców, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

TL;DR

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem osobowym, które obejmuje ochroną życie i zdrowie człowieka. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków i obrażeń ciała. Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych bez względu na wiek i rodzaj pracy. Umowa może obejmować różne świadczenia podstawowe i dodatkowe. Ubezpieczenie działa na terenie Polski i za granicą. Może być zawarte indywidualnie, rodzinne lub zbiorowe. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia i zakresu ochrony.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek

Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, pozostawiając tym samym swobodę przy określaniu tego pojęcia treści umowy opisanej szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nauka prawa ubezpieczeniowego wypracowała definicję nieszczęśliwego wypadku, w świetle, której za taki wypadek uważa się "każde działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Piśmiennictwo w omawianym zakresie wyodrębnia cztery zasadnicze cechy nieszczęśliwego wypadku. Wypadkiem ubezpieczeniowym można nazwać zdarzenie powodujące powstanie obowiązku świadczenia po stronie ubezpieczyciela. W świetle tych poglądów nauki są nimi zdarzenia:

 • wywołane siłami zewnętrznymi tzn. takimi, które swoje źródło mają poza organizmem ludzkim,
 • występujące w sposób nagły, natychmiastowy i nieprzewidywalny,
 • występujące wbrew woli poszkodowanego,
 • powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć.

Okoliczności, które należy uznać za nieszczęśliwy wypadek, są sprecyzowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), wręczanych klientom przed zawarciem umowy. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zazwyczaj zdarzenie, które łącznie spełnia następujące przesłanki:

 • jest nagłe (np. potknięcie, upadek, zderzenie, wybuch),
 • wywołane przyczyną zewnętrzną (ma swoje źródło poza organizmem ludzkim, co oznacza, że za nieszczęśliwy wypadek nie może być uznana np. przewlekła choroba),
 • w jego wyniku osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Zakres ochrony

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

Dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego bez opłaty dodatkowej składki. Ponadto, za opłatą dodatkowej składki przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • następstwa zawałów serca i krwotoków śródczaszkowych dla osób, które ukończyły 30 lat,
 • następstwa chorób tropikalnych,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek aktów terroryzmu,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego poza granicami RP,
 • następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Oraz świadczenia dodatkowe:

 • z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa,
 • zwrot kosztów leczenia, powstałych w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym,
 • dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji, spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym,
 • świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji,
 • pomoc finansowa.

Korzyści

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do konkretnych potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego. Wypłacone odszkodowania stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło. Ponadto wsparcie w trudnych chwilach - polisa daje szeroki wachlarz usług assistance, takich jak:

 • pomoc medyczna,
 • pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domowa,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia, pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie działa przez całą dobę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Rodzaje

Ubezpieczenia NNW występują jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców), ale także często stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów - szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych, czy też najczęściej występujących w obrocie komunikacyjnych. W takich przypadkach są uzupełniającymi ubezpieczeniami związanymi z uczęszczaniem do szkoły, zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym oraz korzystaniem z pojazdu mechanicznego. Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia - dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń - czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego).

Formy umów ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może być zawarta jako:

 • umowa ubezpieczenia indywidualnego - na rachunek jednej osoby, przy czym jeden dokument ubezpieczenia może potwierdzać zawarcie więcej niż jednej umowy ubezpieczenia - maksymalnie 4 umów,
 • umowa ubezpieczenia rodzinnego - na rachunek co najmniej dwóch osób bliskich,
 • umowa ubezpieczenia zbiorowego - w przypadku standardowej polisy zbiorowej - na rachunek co najmniej pięciu osób.

Umowa ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego może być zawarta wyłącznie w formie imiennej, tzn. z imiennym wskazaniem ubezpieczonych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określany jest dla każdego ubezpieczonego osobno - każdy z ubezpieczonych może mieć różny zakres, różne limity i sumy. Jedynie wspólny jest okres ubezpieczenia. W zawartej umowie ubezpieczenia mogą być wprowadzane zmiany, które potwierdzane są dokumentem ubezpieczenia. Zmiana obowiązuje w polisie od dnia następnego po dniu złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wnioskowaną zmianę.

Okres ubezpieczenia i składka

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku. Polisa ubezpieczeniowa może obejmować pełny czas ochrony (przez całą dobę) lub ograniczony czas ochrony (w czasie wykonywania pracy albo w czasie wykonywania pracy oraz w czasie drogi do pracy i z pracy).Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia i klasy ryzyka ustalanej w zależności od wykonywanego zawodu.


Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadkówartykuły polecane
Rodzaje ubezpieczeńUbezpieczenie nieruchomościUbezpieczenie komunikacyjneUbezpieczenie wypadkoweUbezpieczenieOdszkodowanieUbezpieczenie od odpowiedzialności cywilnejUmowa hotelowaUbezpieczenie posagowe

Bibliografia

 • Dudzicz P. i in. (2012), Ubezpieczenia z głową, czyli ubezpieczeniowe ABC dla myślących przed szkodą, KNF, Warszawa
 • Kowalewski E. (2006), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz
 • Sangowski T. (1998), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, SAGA, Poznań
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. 2015 poz. 1844


Autor: Urszula Jabłońska, Mariola Kwiatek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.