Emile Francois Rimailho

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:08, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Emile François Rimailho był francuskim inżynierem i ekonomistą, uważanym za jednego z pionierów dziedziny zarządzania. Urodził się w 1861 roku i przez większość swojego życia związany był z przemysłem zbrojeniowym, co miało ogromny wpływ na jego badania i prace naukowe.

Rimailho jest znany przede wszystkim z wprowadzenia nowatorskich koncepcji i teorii w dziedzinie organizacji i zarządzania. Jego badania skupiały się na efektywnym wykorzystaniu zasobów, organizacji pracy oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych. Jego wkład w rozwój nauki zarządzania jest nieoceniony.

Kluczowe koncepcje Rimailho

Rimailho wprowadził wiele kluczowych koncepcji i teorii, które miały duże znaczenie dla dziedziny zarządzania. Jedną z jego głównych teorii było wprowadzenie pojęcia "organizacji jako systemu". Rimailho twierdził, że organizacja powinna być postrzegana jako złożony system, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i mają wpływ na efektywność całej struktury. Inną ważną koncepcją Rimailho było wprowadzenie pojęcia "równowagi organizacyjnej". Twierdził, że aby organizacja mogła osiągnąć sukces, musi utrzymywać równowagę między różnymi czynnikami, takimi jak zasoby, struktura organizacyjna, procesy zarządzania i pracownicy. Wprowadzenie tego pojęcia miało duże znaczenie dla rozwoju teorii organizacji przedsiębiorstwa.

Prace Rimailho miały ogromny wpływ na rozwój teorii organizacji przedsiębiorstwa. Jego badania skupiały się na analizie struktury organizacyjnej, procesów zarządzania i efektywności działań przedsiębiorstw. Wprowadzenie pojęcia "organizacji jako systemu" i "równowagi organizacyjnej" miało duże znaczenie dla dalszych badań w tej dziedzinie. Dzięki badaniom Rimailho organizacje zaczęły bardziej świadomie projektować swoją strukturę, procesy i systemy zarządzania. Jego prace miały duże znaczenie dla rozwoju teorii organizacji przedsiębiorstwa i skłoniły do dalszych badań nad efektywnością organizacji.

Badania i prace Rimailho miały duże znaczenie dla dalszych prac naukowych w dziedzinie zarządzania. Jego teorie i koncepcje stały się punktem wyjścia dla wielu badaczy, którzy kontynuowali jego badania i rozwijali jego idee. Rimailho zainspirował badaczy do dalszych badań nad efektywnością organizacji, doskonaleniem procesów zarządzania i projektowaniem struktury organizacyjnej. Jego prace miały wpływ na rozwój teorii zarządzania i skłoniły do dalszych badań nad doskonaleniem praktyk zarządczych.

Rimailho był również aktywny w podejmowaniu konkretnych działań, które miały wpływ na praktykę zarządzania. Wprowadził wiele innowacji i eksperymentów w swoich fabrykach, które miały na celu doskonalenie procesów produkcyjnych i zwiększenie efektywności. Jednym z przykładów jest wprowadzenie zasady "jednostki czasu", która miała na celu mierzenie czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania. Dzięki tej zasadzie Rimailho był w stanie identyfikować bariery i opóźnienia w procesach produkcyjnych oraz wprowadzać odpowiednie zmiany. Innym przykładem jest wprowadzenie systemu premiowego, który motywował pracowników do większej efektywności i zaangażowania. Ten system przyczynił się do poprawy wydajności pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników. Działania Rimailho miały duży wpływ na praktykę zarządzania, ponieważ jego innowacje były efektywne i przynosiły pozytywne rezultaty. Przykłady jego działań stały się inspiracją dla wielu organizacji, które również zaczęły wprowadzać podobne innowacje i eksperymentować w swojej praktyce zarządzania.

Dorobek naukowy

 • w 1929 roku wykłady z podstaw organizacji i zarządzania zostały zauważone przez ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Masaryka, polecił on przetłumaczyć wykłady na język czeski i rozpowszechnić je w zakładach pracy,
 • w 1926 roku ukazała się broszura zatytułowana "L'Union entre les colaborateurs de l'industrie par l'organisation du travail" (Zjednoczenie współpracowników przemysłu poprzez organizację pracy),
 • w 1928 roku ukazała się broszura zatytułowana "Organisation scientifique du travail" (Naukowa organizacja pracy),
 • w 1939 roku w pracy "Organisation a la francaise (Organizacja po francusku) przedstawił francuską metodę organizowania pracy, którą stosowano w Zakładach Uzbrojenia Artyleryjskiego, metoda ta mówi, iż premia wynagradza współpracę w ustalaniu instrukcji do wykonania i staranie by je realizować, Rimailho stworzył zasadę "wydajność przez współpracę",
 • stworzył system wynagradzania robotników, według którego premia była proporcjonalna do czasu zaoszczędzonego, a wydajność była stosunkiem między tym, co się uzyskało lub wyprodukowało, a tym co można było uzyskać lub wyprodukować, robotnik otrzymywał tyle procent premii w stosunku do płacy podstawowej, ile zaoszczędził czasu wykonania w stosunku do czasu zadanego, Rimailho zastosował współczynnik adaptacji, podzielił prace na trzy kategorie: łatwe, średnie i trudne, gdy robotnik wykonywał dobrze prace o średnim stopniu trudności mógł przejść do prac trudnych, na początek otrzymywał współczynnik adaptacji, wynoszący 10 lub 20% zniżki czasu zadanego, otrzymywał od mistrza 20 znaczków o nominale 20% i 20 o nominale 10% i naklejał je na wykonane przez siebie detale,
 • w pracy "Każdemu jego część" opisał siedem następujących zasad organizacji przedsiębiorstwa:
  • organizować pracę w grupach autonomicznych (należy podzielić personel przedsiębiorstwa na solidarne grupy zarządzania autonomicznego, według sprawowanych funkcji),
  • szkolić ekipę robotniczą (w każdej z grup autonomicznych zorganizować szkolenia dla kandydatów na robotników-ekspertów, które zakończyłyby się wypromowaniem co najmniej dwóch ekspertów w grupie),
  • wprowadzić "cenę rzeczywistą", "stawkę wyznaczoną" (ustalane przez co najmniej trzy osoby które będą reprezentować dyrekcję, właściciela i pracowników, "stawka wyznaczona" ma być ustalana dla każdego rodzaju robocizny),
  • sankcjonować kompetencje, ustalać tempo podstawowe, stawkę godzinową i czas wyznaczony (przy ustalaniu "ceny rzeczywistej" robocizna każdego rodzaju jest funkcją tempa podstawowego, która odpowiada normalnemu czasowi wykonania i wyrażonemu poprzez limity czasu dla operacji, aby otrzymać wartość robocizny należy czas zadany pomnożyć przez stawkę godzinową, dyrektor nie powinien akceptować limitów czasu gdy nie są spełnione dwa warunki: limity czasu są niższe od ustalonych poprzednio, limity czasu są wyższe od ustalonych na podstawie czasu normalnego, który jest określony dla przeciętnego wykonawcy korzystającego z niezbędnych przerw),
  • prowadzić jawną rachunkowość (suma preliminowana globalnie powinna zostać porównana z kosztami faktycznie poniesionymi),
  • ustalić trzy bilanse wstępne (na koniec każdego roku należy sporządzić bilans działalności: produkcyjnej, handlowej, socjalnej),
 • w swych pracach popularyzował oryginalny francuski system planowania i kontroli przebiegu procesów przemysłowych, znanych po nazwą CODEL.

Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia metod Rimailho w różnych organizacjach

Wdrożenie metod Rimailho przynosi wiele korzyści dla różnych organizacji. Jedną z głównych korzyści jest zwiększenie efektywności i wydajności organizacji. Dzięki zastosowaniu jego koncepcji, organizacje są w stanie zoptymalizować swoje procesy, eliminować marnotrawstwo i zwiększać produktywność. Inną korzyścią jest poprawa jakości produktów i usług. Rimailho skupiał się na doskonaleniu procesów produkcyjnych i eliminowaniu błędów, co przekłada się na wyższą jakość końcowego produktu lub usługi. Wdrożenie metod Rimailho może również przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Jego koncepcje skupiały się na tworzeniu odpowiednich warunków pracy i motywowaniu pracowników do większej efektywności. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy przyczyniają się do sukcesu organizacji.

Implementacja idei Rimailho może napotkać na pewne wyzwania i trudności. Jednym z wyzwań jest opór pracowników wobec zmian. Wprowadzenie nowych metod i procesów może spotkać się z oporem ze strony pracowników, którzy są przyzwyczajeni do dotychczasowych praktyk. Innym wyzwaniem jest brak zrozumienia i wiedzy dotyczącej idei Rimailho. Wiele organizacji może nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia tych metod i teorii. Dodatkowo, implementacja idei Rimailho wymaga czasu i zasobów. Wprowadzenie zmian w organizacji może być kosztowne i czasochłonne.

Niewłaściwe zastosowanie metod Rimailho może prowadzić do niepożądanych rezultatów. Przykładem może być zbyt duża koncentracja na efektywności kosztem jakości. Organizacje, które skupiają się wyłącznie na zwiększaniu efektywności, mogą zaniedbać jakość produktów lub usług, co może negatywnie wpływać na ich reputację. Innym przykładem jest wprowadzenie zmian bez odpowiedniego wsparcia i szkolenia pracowników. Brak odpowiedniego wsparcia i szkolenia może prowadzić do frustracji pracowników i niepowodzeń w implementacji zmian.

Liderzy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę w wdrażaniu idei Rimailho i osiąganiu sukcesów w praktyce. Powinni być odpowiedzialni za wprowadzenie zmian i stworzenie odpowiednich warunków dla wdrożenia metod Rimailho. Liderzy powinni być zaangażowani i wspierać pracowników w procesie zmian. Powinni również zapewnić odpowiednie szkolenia i wsparcie dla pracowników, aby umożliwić im skuteczne implementowanie nowych metod i procesów. Menedżerowie powinni również monitorować postępy i efektywność wdrożonych zmian. Powinni być odpowiedzialni za mierzenie wyników i dostosowywanie strategii, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Podsumowując, Emile François Rimailho miał ogromny wpływ na rozwój nauki zarządzania. Jego badania, teorie i prace miały znaczenie dla rozwoju teorii organizacji przedsiębiorstwa i przyczyniły się do doskonalenia praktyk zarządczych. Idee Rimailho są nadal aktualne i mają duże znaczenie w dzisiejszym świecie biznesu, gdzie organizacje muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami. Stosowanie jego koncepcji może przynieść wiele korzyści organizacjom, takim jak zwiększenie efektywności, poprawa jakości produktów i usług, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz uwzględnienie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.


Emile Francois Rimailhoartykuły polecane
Klasyczna szkoła zarządzaniaHenry Laurence GanttEdwin HauswaldLyndall Fownes UrwickKarol AdamieckiClarence Bertrand ThompsonZasady zarządzaniaTayloryzmWallace Clark

Bibliografia

 • Martyniak Z. (1993), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa
 • Martyniak Z. (1996), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Małgorzata Harańczyk