Clarence Bertrand Thompson

Z Encyklopedia Zarządzania

Clarence Bertrand Thompson był jednym z przedstawicieli nurtu "Industrial Engineering". Był jednym z najzdolniejszych uczniów Taylora. Odegrał kluczową rolę w rozwoju tej dziedziny. Był znany ze swojego innowacyjnego podejścia do organizacji pracy i wprowadzenia nowych metod, które miały ogromny wpływ na rozwój "industrial engineering". Jego prace i teorie były szeroko akceptowane przez społeczność naukową i biznesową.

Jego najsłynniejsze dzieło nosi tytuł "Reorganizacja fabryk według Taylora-Thompsona". Główne wątki, jakie znalazły się w owym dziele to:

Thompson uważał, że narzędziownia jest głównym elementem naukowej organizacji. Za najlepszy system uważał "system wypożyczania narzędzi", który był oparty na podwójnych żetonach. Dzięki niemu możliwe było ustalenie, jakimi narzędziami dysponował każdy robotnik.

Chronometraż według Thompsona był znacznym uproszczeniem identyfikowania naukowej organizacji pracy. Rozkładając czynności na ruchy elementarne, mierzono jak długo trwa każdy z nich. Za pomocą tej metody ustalano czas potrzebny na wykonanie poszczególnych czynności w normalnych warunkach. Ułatwiało to wyznaczanie robotnikom zadań dziennych.

Według Thompsona celem systemu organizacyjnego jest:

  • realizowanie optymalnych warunków pracy robotnika,
  • szkolenie pracowników w celu jak najlepszego wykonywania operacji oraz jak najlepszego wykorzystywania środków,
  • ustalenie premii oraz wynagrodzeń, które są przyznawane zdolnym robotnikom.

Szkic na temat zakłóceń w procesach organizacji przedstawia konieczność kompleksowego podejścia. Według Thompsona reorganizacja musi objąć w szczególności następujące obszary:

W pracy pt. "Metodyka reorganizacji przemysłowej" Thompson przedstawia kolejne kroki, które pomogą w przeprowadzeniu reorganizacji zakładu przy pomocy eksperta-taylorysty. Najpierw przemysłowiec musi sporządzić pismo i udać się z nim do wybranego eksperta, aby ten zezwolił mu na zwiedzenie pewnej liczby zakładów z wprowadzona już naukową organizacją pracy. Podczas takowych wizyt przemysłowiec powinien przeprowadzić liczne wywiady zarówno z pracownikami, dyrektorami jak i właścicielami. Kolejnym krokiem jest zaproszenie doradcy organizacyjnego do własnej firmy, który przygotuje wstępny raport po wcześniejszych rozmowach z kierownikami i robotnikami oraz po zapoznaniu się z organizacją produkcji i zarządzania. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzenie reorganizacji wówczas doradca organizacyjny powinien na kolejnym spotkaniu przedstawić i omówić sposób wdrażania. Thompson uważa, że naukowa organizacja zapewnia wspaniałe rezultaty, ale ich uzyskanie wymaga czasu i wiąże się z licznymi kosztami.

Innowacje i metody wprowadzone przez Thompsona

Thompson wprowadził wiele innowacyjnych metod i technik, które miały ogromny wpływ na rozwój "industrial engineering". Jego najważniejsze wkłady to:

  • Metoda analizy czasu i ruchu - Thompson opracował systematyczne podejście do analizy czasu i ruchu w procesach produkcyjnych. Jego metody pozwoliły na identyfikację i eliminację marnotrawstwa czasu i energii w procesach produkcyjnych, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności i efektywności pracy.
  • Standardy produkcji - Thompson wprowadził system standaryzacji produkcji, który umożliwiał precyzyjne określenie i kontrolę procesów produkcyjnych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły osiągać wyższą jakość produktów i usług, minimalizować wady produkcyjne oraz zwiększać efektywność i rentowność.
  • Organizacja pracy - Thompson opracował metody organizacji pracy, które umożliwiały lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych. Jego teorie wpływały na sposób projektowania stanowisk pracy, harmonogramowania zadań oraz motywowania pracowników.
  • Zarządzanie jakością - Thompson wprowadził koncepcję zarządzania jakością, która zakładała kontrolę jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. Jego metody pozwalały na identyfikację i eliminację błędów oraz ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług.

Wpływ Thompsona na rozwój zarządzania i organizacji pracy

Teorie i praktyki Thompsona miały ogromny wpływ na rozwój zarządzania i organizacji pracy. Jego podejście do optymalizacji procesów produkcyjnych, standaryzacji produkcji oraz organizacji pracy stało się podstawą dla wielu współczesnych teorii zarządzania.

Thompson wprowadził nowe pojęcia i metody, które wpływały na sposób myślenia o organizacji pracy. Jego idee dotyczące efektywności, standaryzacji i doskonalenia jakości były wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Przedsiębiorstwa, które zastosowały teorie i praktyki Thompsona, odnotowały wzrost wydajności, poprawę jakości produktów i usług oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Przykładem organizacji, która wykorzystuje dziedzictwo Thompsona, jest Toyota. Japoński producent samochodów wprowadził zasady efektywności, standaryzacji produkcji i zarządzania jakością, oparte na teoriach Thompsona. Dzięki temu Toyota stała się jednym z liderów branży samochodowej i uzyskała reputację producenta wysokiej jakości pojazdów.


Clarence Bertrand Thompsonartykuły polecane
Aleksiej Kapitonowicz GastiewWallace ClarkTayloryzmHenry Laurence GanttEmile Francois RimailhoHarmonogram AdamieckiegoMetoda WCMZarządzanie naukowePodział pracy

Bibliografia

  • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Martyniak Z. (1996), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Ewa Skorupska