Lyndall Fownes Urwick

Z Encyklopedia Zarządzania

Lyndall Fownes Urwick był jednym z najwybitniejszych angielskich przedstawicieli szkoły klasycznej. Nie ma jednak jednoznaczności co do chronologicznej i merytorycznej klasyfikacji dorobku Urwicka. Ten sam problem pojawia się przy określeniu do jakiego nurtu powinien być zaliczany: uniwersalistycznego czy Industrial Engineering w ramach szkoły klasycznej. Pułkownik Urwick opublikował swe zasady zarządzania w 1938 r. Kluczowe kwestie to:

  1. Zasada celu - co spółka/firma/grupa/jednostka stara się osiągnąć.
  2. Zasada odpowiedniości - władza i odpowiedzialność muszą być ze sobą powiązane.
  3. Zasada odpowiedzialności - kierownik/przełożony nie może nigdy przenosić odpowiedzialności na inną osobę. Może przekazywać uprawnienia, ale musi zawsze ponosić odpowiedzialność.
  4. Zasada skalarna - jak w strukturze podporządkowania Fayola.
  5. Zasada zasięgu kontroli - żaden przełożony nie może bezpośrednio nadzorować pracy więcej niż sześciu podwładnych.
  6. Zasada specjalizacji - każdy pracownik powinien ograniczać się do wykonywania jednej głównej funkcji lub czynności.
  7. Zasada definicji - każde stanowisko powinno być jasno określone w formie pisemnej.

Urwick mówił o rozdzieleniu celów długo - i krótkoterminowych. Konflikty powstają w wyniku nieporozumień. U podstaw tego podejścia leży założenie, że człowiek jest istotą racjonalną i ekonomiczną. To założenie wzmacniało przekonanie, że kierownictwo wie najlepiej, a kierownictwo wyższego szczebla wie lepiej niż kierownictwo niższego szczebla.

Dorobek Urwicka można nazwać połączeniem naukowego zarządzania z dorobkiem Fayola i innych teoretyków kierunku administracyjnego. Należy podkreślić, że przyczynił się również do postępu nowoczesnego myślenia na temat funkcji planowania, organizowania i kontrolowania. Jest ceniony nie tyle za własne oryginalne osiągnięcia, ile za syntezę i interpretację prac innych.

Koncepcja zarządzania Urwicka

Lyndall Fownes Urwick był jednym z kluczowych przedstawicieli szkoły klasycznej zarządzania. Jego koncepcja zarządzania opierała się na kilku głównych założeniach i koncepcjach, które miały duże znaczenie dla praktyki zarządzania w organizacjach.

Jednym z kluczowych elementów koncepcji Urwicka było podkreślanie znaczenia efektywności i efektywności w zarządzaniu. Urwick wierzył, że celem zarządzania jest osiągnięcie jak najlepszych wyników przy minimalnym zużyciu zasobów. Był zwolennikiem podejścia racjonalnego, opartego na naukowych zasadach, w którym każda decyzja i działanie są starannie przemyślane i oparte na analizie faktów.

Główne zasady zarządzania sformułowane przez Urwicka obejmowały m.in. zasadę jedności kierownictwa, zasadę sprawności organizacyjnej, zasadę harmonii interesów, zasadę odpowiedzialności i zasadę celu. Te zasady miały na celu zapewnienie efektywnego działania organizacji poprzez właściwe zarządzanie jej strukturą, procesami i ludźmi.

Praktyczne zastosowanie koncepcji Urwicka można znaleźć w wielu organizacjach. Na przykład, jego teorie były wykorzystywane przez armię brytyjską w czasie II wojny światowej, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności działań wojskowych. W biznesie, koncepcje Urwicka były stosowane w procesach planowania strategicznego, organizacji struktury organizacyjnej i kontroli wyników.

Jednak koncepcja zarządzania Urwicka nie była pozbawiona krytyki i kontrowersji. Niektórzy zarzucali mu, że jego podejście jest zbyt teoretyczne i nie uwzględnia specyfiki różnych organizacji. Inni twierdzili, że jego koncepcja opiera się na zbyt sztywnych strukturach i nie uwzględnia zmienności otoczenia biznesowego.

Wpływ dorobku Urwicka na rozwój zarządzania

W czasach Urwicka istniały różne teorie i koncepcje zarządzania, które miały wpływ na rozwój tej dziedziny. Jedną z najważniejszych był kierunek administracyjny, którego przedstawicielem był m.in. Henri Fayol. Ten kierunek skupiał się na organizacji i funkcjonowaniu organizacji jako całości.

Lyndall Fownes Urwick wnosił ważny wkład w rozwój teorii zarządzania, szczególnie poprzez łączenie naukowego zarządzania z pracami Henriego Fayola i innych teoretyków kierunku administracyjnego. Urwick podkreślał znaczenie racjonalnego planowania, organizowania i kontrolowania w zarządzaniu organizacjami.

Dorobek Urwicka miał duży wpływ na praktykę zarządzania. Jego koncepcje były wykorzystywane w procesach planowania strategicznego, organizowania struktury organizacyjnej i kontrolowania wyników.

Jednak dorobek Urwicka nie był bez kontrowersji. Niektórzy zarzucali mu, że jego teorie są zbyt sztywne i nie uwzględniają zmieniającego się otoczenia biznesowego. Inni twierdzili, że jego podejście jest zbyt teoretyczne i nie uwzględnia specyfiki różnych organizacji.

Odniesienia i kontynuacja myśli Urwicka

Myśl Lyndalla Fownesa Urwicka miała duży wpływ na rozwój zarządzania i nadal jest aktualna w dzisiejszym środowisku biznesowym. Istnieje wiele trendów i kierunków rozwoju zarządzania, które nawiązują do idei Urwicka.

Współczesne teorie zarządzania, takie jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą czy zarządzanie jakością, kontynuują i rozwijają myśl Urwicka. Te teorie skupiają się na efektywnym planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu w celu osiągnięcia celów organizacyjnych.

Istnieją również liczne organizacje i praktyki zarządzania, które wykorzystują idee Urwicka w swojej strategii.

Wykorzystanie myśli Urwicka w dzisiejszym środowisku biznesowym niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości. Jednym z wyzwań jest dostosowanie koncepcji Urwicka do zmieniającego się otoczenia biznesowego i dynamicznych warunków rynkowych. Jednak możliwość zastosowania zasad efektywnego zarządzania może przynieść organizacjom konkurencyjną przewagę.

Perspektywy na przyszłość rozwoju zarządzania, które można wyciągnąć z dorobku Lyndalla Fownesa Urwicka, obejmują dalsze doskonalenie i rozwój koncepcji zarządzania opartego na efektywności i efektywności. Wraz z rozwojem technologii i zmianami w otoczeniu biznesowym, zarządzanie organizacjami będzie nadal ewoluować, a idee Urwicka mogą stanowić ważną podstawę dla przyszłych teorii i praktyk zarządzania.


Lyndall Fownes Urwickartykuły polecane
Zasady zarządzaniaKierowanieKomórka organizacyjnaHyacinte DubreuilEmile Francois RimailhoKlasyczna szkoła zarządzaniaDouglas McGregorSkrzynka ReddinaMary Parker Follett

Bibliografia

  • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Gwisziani D. (1973), Organizacja i zarządzanie, KiW, Warszawa
  • Martyniak Z. (1996), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Justyna Pawełek