Źródło finansowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:00, 11 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Źródło finansowania- zasób środków pieniężnych (kapitału) finansujących określoną działalność lub przedsięwzięcie. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa są wykazywane w jego bilansie pod postacią pasywów. (J.Pieszczachowicz 1998, s. 227)

Przedsiębiorstwa w różnych cyklach swojej działalności muszą pozyskiwać kapitały na swoją dalszą działalność oraz rozwój. Sposób pozyskiwania tych środków zależy w głównej mierze od obecnego etapu rozwoju firmy, jej wielkości oraz perspektyw jej wzrostu.

Źródła finansowania działalności można sklasyfikować w następujący sposób:

  • ze względu na źródło pochodzenia kapitału:
  • ze względu na dostęp do kapitału:
źródła wewnętrzne
źródła zewnętrzne
  • ze względu na okres wykorzystania kapitału
długoterminowy
krótkoterminowy
Kapitał hybrydowy

TL;DR

Artykuł omawia różne źródła finansowania przedsiębiorstw, takie jak kapitał własny, kapitał obcy i kapitał hybrydowy. Przedstawione są również różne formy tych źródeł oraz kryteria wyboru optymalnego źródła finansowania. Ważne jest dostosowanie relacji między kapitałem własnym a obcym do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwoju.

Kapitały własne

Mogą pochodzić zarówno ze źródeł zewnętrznych (wnoszone kapitały przez udziałowców w spółkach) jak i ze źródeł wewnętrznych (w ujęciu finansowym jest to zysk wypracowany przez firmę pozostający do jej dyspozycji) Udziałowcy wnoszący wkłady w kapitał spółki na ich zwrot mogą liczyć właściwie dopiero w chwili gdy zostanie ona zlikwidowana. Jednak na skutek przeprowadzenia odpowiednich procedur prawnych kapitały własne przedsiębiorstwa mogą zostać powiększone lub pomniejszone, jednak zawsze przy zapewnieniu zabezpieczenia interesów jej wierzycieli. Nadrzędnym celem zmiany wysokości kapitałów własnych spółki powinno być także stwarzanie warunków do efektywniejszego działania przedsiębiorstwa jak i zapewnienie stabilności jego rozwoju.

Kapitały obce

Reprezentuje środki postawione do dyspozycji spółki przez jej wierzycieli, ale tylko na określony czas, powyżej którego środki te podlegają zwrotowi. Kapitał obcy to wszystkie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ciążące na spółce.(J.Pfaff, s. 452)

Zgodnie z kryterium wymagalności można wyróżnić dwa rodzaje kapitału obcego:

  1. Krótkoterminowy - zobowiązania o terminie spłaty do 1 roku licząc od dnia bilansowego.To przede wszystkim pożyczki, obligacje, kredyty bankowe, bądź zobowiązania z tytułu dostaw, podatków i wynagrodzeń.
  2. Długoterminowy - zobowiązania o terminie spłaty powyżej 1 roku licząc od dnia bilansowego. Do tej grupy zaliczamy długoterminowe pożyczki i obligacje, długoterminowe kredyty bankowe i inne zobowiązania długoterminowe.

Kapitał hybrydowy

Stanowi połączenie dwóch głównych rodzajów źródeł finansowania przedsiębiorstw - kapitału obcego oraz własnego. To rozwiązanie pozwala sprostać niedoborom finansowym, które nie mogą być zaspokajane przez konwencjonalne metody. Koszt pozyskania tego rodzaju kapitału jest większy w porównaniu do kapitału obcego, a zarazem tańszy niż finansowanie kapitałem własnym. Kapitał hybrydowy generuje mniejsze ryzyko, niż w przypadku kapitału obcego. Jest alternatywą, w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje zdolnością kredytową. Ten rodzaj pozyskania kapitału najczęściej stosuje się w fazie rozwoju bądź restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Może przybierać znaczące cechy kapitału własnego, (w tym przypadku nazywany jest equity mezzanine), bądź kapitału obcego (debt mezzanine).

Wyróżniamy następujące formy kapitału hybrydowego:

  • dług zamienny na akcje,
  • dług łączony z warrantem,
  • akcje uprzywilejowane,
  • ciche udziały.

Wybór źródła finansowania

Przy wyborze optymalnego źródła finansowania przedsiębiorstwo powinno kierować się wieloma czynnikami, zarówno endo - jak i egzogenicznymi. Wykorzystywanie kapitałów obcych jest elementem niezbędnym do prawidłowego i systematycznego rozwoju. Pozwala ono osiągać coraz to nowe cele i rozprzestrzeniać działalność firmy. Jednak wzajemna relacja kapitału własnego i obcego powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego perspektyw rozwoju, polityki innowacji, otoczenia konkurencyjnego, potencjału rynku zbytu oraz wielu innych równie ważnych czynników uwzględnianych w ogólnej strategii działalności.

Każde zatem przedsiębiorstwo powinno w sposób logiczny i racjonalny ustalić źródła finansowania swojej działalności mając w głównej mierze na uwadze stabilność funkcjonowania i efektywność swojego rozwoju.


Źródło finansowaniaartykuły polecane
Strategia finansowania działalnościZarządzanie finansamiStrategia agresywnaStrategia finansowaKredyt inwestycyjnyRyzyko płynnościBank komercyjnySekurytyzacjaZarządzanie zasobami finansowymi

Bibliografia


Autor: Bartosz Fortuna, Adrianna Bryl