Znaczenie giełdy w gospodarce

Z Encyklopedia Zarządzania
Znaczenie giełdy w gospodarce
Polecane artykuły


"System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz zasady określające sposób ich funkcjonowania"

Do powstania systemu finansowego doprowadził rozwój pieniądza oraz pojawienie się podmiotów chcących udostępnić nadwyżki pieniądza podmiotom, które odczuwają niedobór środków finansowych. Tak powstają rozmaite przepływy kapitałowe między podmiotami życia gospodarczego (gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i państwem).

Przepływy kapitałowe mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania każdej gospodarki. Przede wszystkim stanowią one istotę mobilności kapitałów, która jest niezbędna do dostosowywania się każdej gospodarki do zmieniających się warunków ekonomicznych. Dodatkowo, międzynarodowe przepływy pieniężne, dają szansę zaspokajania popytu na kapitał w różnych krajach. Fakty te sprawiają, że istnienie sprawnych mechanizmów zapewniających przepływy kapitałów jest jednym z warunków dobrego funkcjonowania gospodarki każdego kraju. Międzynarodowe przepływy kapitałowe mogę odbywać się na dwa sposoby: przez system bankowy oraz przez rynek papierów wartościowych, na którym szczególną rolę odgrywają giełdy papierów wartościowych, będące miejscem obrotu różnorakich instrumentów finansowych. Stąd funkcjonowanie giełdy, czyli wypełnianie podstawowych funkcji publicznego rynku kapitałowego ma istotne znaczenie dla przepływów kapitałowych i rozwoju gospodarek w ujęciu krajowym i globalnym.

W wielu państwach giełdy papierów wartościowych są bardzo ważnym elementem składowym istniejących systemów finansowych. Systemy finansowe bez płynnych i efektywnych giełd nie mogłyby sprawnie i skutecznie funkcjonować, a co za tym idzie przyczyniać się do ogólnego rozwoju państw i gospodarki światowej jako całości. Giełdy finansowe są obecnie jednymi z najważniejszych rynków zorganizowanych, na których codziennie następuje obrót licznymi instrumentami finansowymi. Na giełdach handluje się instrumentami tysięcy firm, w tym największych korporacji o zasięgu globalnym. We współczesnej gospodarce wielkość obrotów instrumentami finansowymi jest znacznie większa od wolumenu handlu wszystkimi produktami fizycznymi i usługami, co tym bardziej zwiększa rolę, jaką współcześnie pełnią giełdy i system finansowy w gospodarce światowej.

Bibliografia

  • Kulpaka P., "Giełdy w gospodarce", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 r.
  • Zielonka P., "Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych", [w:] "Materiały i studia. Zeszyt nr 158", Narodowy Bank Polski, Warszawa lipiec 2003 r.

Autor: Ilona Tymoszuk