Znaczenie giełdy w gospodarce

Z Encyklopedia Zarządzania

Giełdy papierów wartościowych są bardzo ważnym elementem składowym istniejących systemów finansowych. Systemy finansowe bez płynnych i efektywnych giełd nie mogłyby sprawnie i skutecznie funkcjonować, a co za tym idzie przyczyniać się do ogólnego rozwoju państw i gospodarki światowej jako całości. Giełdy finansowe są obecnie jednymi z najważniejszych rynków zorganizowanych, na których codziennie następuje obrót licznymi instrumentami finansowymi. Na giełdach handluje się instrumentami tysięcy firm, w tym największych korporacji o zasięgu globalnym. We współczesnej gospodarce wielkość obrotów instrumentami finansowymi jest znacznie większa od wolumenu handlu wszystkimi produktami fizycznymi i usługami, co tym bardziej zwiększa rolę, jaką współcześnie pełnią giełdy i system finansowy w gospodarce światowej.

System finansowy a rola giełdy

"System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz zasady określające sposób ich funkcjonowania"

Do powstania systemu finansowego doprowadził rozwój pieniądza oraz pojawienie się podmiotów chcących udostępnić nadwyżki pieniądza podmiotom, które odczuwają niedobór środków finansowych. Tak powstają rozmaite przepływy kapitałowe między podmiotami życia gospodarczego (gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i państwem).

Przepływy kapitałowe mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania każdej gospodarki. Przede wszystkim stanowią one istotę mobilności kapitałów, która jest niezbędna do dostosowywania się każdej gospodarki do zmieniających się warunków ekonomicznych. Dodatkowo, międzynarodowe przepływy pieniężne, dają szansę zaspokajania popytu na kapitał w różnych krajach. Fakty te sprawiają, że istnienie sprawnych mechanizmów zapewniających przepływy kapitałów jest jednym z warunków dobrego funkcjonowania gospodarki każdego kraju. Międzynarodowe przepływy kapitałowe mogę odbywać się na dwa sposoby: przez system bankowy oraz przez rynek papierów wartościowych, na którym szczególną rolę odgrywają giełdy papierów wartościowych, będące miejscem obrotu różnorakich instrumentów finansowych. Stąd funkcjonowanie giełdy, czyli wypełnianie podstawowych funkcji publicznego rynku kapitałowego ma istotne znaczenie dla przepływów kapitałowych i rozwoju gospodarek w ujęciu krajowym i globalnym.

Instrumenty finansowe na giełdach

Na giełdach notowane są różne rodzaje instrumentów finansowych, takie jak akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje. Akcje reprezentują udziały w kapitale spółki i stanowią własność akcjonariuszy. Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi, które emituje dłużnik w celu pozyskania kapitału od inwestorów. Kontrakty terminowe i opcje to instrumenty pochodne, które umożliwiają inwestorom spekulowanie na zmiany cen różnych aktywów finansowych.

Akcje dają inwestorom prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa oraz prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Obligacje zapewniają inwestorom stały dochód w postaci odsetek i zwrot kapitału w określonym terminie. Kontrakty terminowe pozwalają inwestorom ustalić cenę i termin transakcji w przyszłości, natomiast opcje dają prawo, ale nie obowiązek, dokonania transakcji w określonym terminie.

Instrumenty finansowe notowane na giełdzie dają inwestorom możliwość zarobienia na wzrostach cen aktywów oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jednak wiąże się to również z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy muszą być świadomi, że akcje mogą być podatne na zmienność cen, obligacje niosą ryzyko niewypłacalności emitenta, a instrumenty pochodne mogą być trudniejsze do zrozumienia i bardziej ryzykowne.

Instrumenty finansowe notowane na giełdzie odgrywają istotną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw i rozwoju gospodarki. Przez emisję akcji czy obligacji, firmy pozyskują kapitał niezbędny do inwestycji, rozwoju i realizacji strategii biznesowej. Dzięki temu mogą tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować w badania i rozwój, oraz wspierać ogólny wzrost gospodarczy.

Proces notowania i obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie obejmuje szereg procedur i regulacji. Przedsiębiorstwa muszą spełnić określone wymogi, takie jak publikacja sprawozdań finansowych i spełnienie kryteriów płynności. Następnie ich instrumenty finansowe są wprowadzane do obrotu na giełdzie, gdzie inwestorzy mogą je kupować i sprzedawać. Proces ten podlega nadzorowi organów regulacyjnych, które dbają o uczciwość i przejrzystość rynku.

Mechanizmy regulacyjne na giełdach

Organizacje regulacyjne i nadzorcze odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu uczciwości i przejrzystości rynku giełdowego. Ich zadaniem jest ochrona inwestorów, zapobieganie nadużyciom i utrzymanie stabilności rynku. W Polsce taką rolę pełni Giełda Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Na giełdach wprowadza się różne regulacje i standardy mające na celu ochronę inwestorów i zapobieganie nadużyciom. Przykłady to wymóg publikacji informacji o przedsiębiorstwie, ograniczenia w handlu wewnętrznym, zakaz manipulacji rynkiem oraz przejrzystość transakcji. Istnieją również standardy międzynarodowe, takie jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które mają na celu poprawę jakości i porównywalności informacji finansowych.

Kontrola i nadzór na giełdzie obejmują różne procedury, takie jak audyty, monitorowanie transakcji, analiza informacji finansowych oraz śledzenie nieprawidłowości. W przypadku naruszeń przepisów, organy regulacyjne mogą nałożyć sankcje, takie jak kary finansowe, zawieszenie notowań lub wykluczenie z obrotu na giełdzie.

W Polsce Giełda Papierów Wartościowych oraz Komisja Nadzoru Finansowego pełnią istotną rolę w regulacji i nadzorze nad rynkiem giełdowym. Giełda Papierów Wartościowych jest odpowiedzialna za organizację obrotu instrumentami finansowymi, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje działalność giełdy oraz innych podmiotów rynku finansowego.

Regulacje mają istotny wpływ na funkcjonowanie rynku giełdowego, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Z jednej strony zapewniają one bezpieczeństwo inwestorom, ograniczają manipulacje rynkiem i podnoszą jakość informacji finansowych. Z drugiej strony, nadmierna regulacja może ograniczać innowacyjność, utrudniać dostęp do kapitału i zwiększać koszty działalności dla emitentów.

Wpływ giełdy na rozwój gospodarki lokalnej

Giełdy mogą przynieść wiele korzyści dla lokalnej gospodarki, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost aktywności gospodarczej oraz zwiększenie dostępności kapitału dla przedsiębiorców. Obecność giełdy w danym regionie przyciąga również inwestorów i podnosi prestiż lokalnego rynku finansowego.

Giełdy odgrywają istotną rolę w przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Lokalny rynek giełdowy oferuje inwestorom zagranicznym możliwość inwestowania w lokalne przedsiębiorstwa, co przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki. Ponadto, obecność giełdy świadczy o stabilności i transparentności danego rynku, co może zwiększać zaufanie inwestorów zagranicznych.

Istnieje wiele przykładów giełd, które odegrały istotną rolę w rozwoju lokalnej gospodarki. Przykładem może być Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która przyczyniła się do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz wspierała proces prywatyzacji przedsiębiorstw. Inne przykłady to giełdy w Londynie, Nowym Jorku czy Hongkongu, które są ważnymi centrami finansowymi na świecie.

Giełdy mogą wpływać na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez dostarczanie kapitału dla nowych i rozwijających się firm. Poprzez emisję akcji czy obligacji, przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na rozwój innowacyjnych projektów, badania i rozwój, oraz ekspansję na nowe rynki. Giełdy mogą również wspierać przedsiębiorczość poprzez programy edukacyjne, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inicjatywy zwiększające dostęp do kapitału.

Giełdy podejmują różne działania w celu wspierania rozwoju lokalnej gospodarki. Mogą to być programy edukacyjne dla inwestorów i przedsiębiorców, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, inicjatywy zwiększające dostęp do kapitału, czy organizacja konferencji i targów gospodarczych. Przykładem może być Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która prowadzi programy edukacyjne dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wspiera rozwój rynku NewConnect dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Znaczenie giełdy w gospodarceartykuły polecane
System bankowyBankowośćRynek walutowyGospodarka narodowaRynek finansowyMiędzynarodowy podział pracySystem finansowy gospodarkiGospodarka rynkowaGospodarka otwarta

Bibliografia

  • Kulpaka P. (2007), Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, [w:] Materiały i studia. Zeszyt nr 158, Narodowy Bank Polski, Warszawa


Autor: Ilona Tymoszuk