Zasada kolegialności

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasada kolegialności - odnosi się do składu sądu i decyduje o sposobie jego pracy. Zasada ta stanowi dyrektywę, by sądowe wyroki były podejmowane kolegialnie, a więc wydawane przez sąd skupiający grupę współpracujących ze sobą sędziów, ławników i przysięgłych. Przeciwieństwem tej zasady są sądy o jednoosobowym składzie, a sama reguła odnosi się do sądów, ale nie dotyczy organów ścigania karnego (Zagrodnik J., 2019).

Kolegialny organ jest zazwyczaj wybierany na okres kadencji i obraduje w określonej częstotliwości. Istotą zasady kolegialności jest równość praw i obowiązków ciała kolegialnego, a jego decyzje wyrażają stanowisko całego grona, a nie poszczególnych członków. Praca organu kolegialnego musi podlegać regulaminowi, który ustala m.in. kworum, czyli minimalną wymaganą frekwencję, która jest niezbędna do uznania prawomocności obrad danego organu, jak i zasady rozstrzygania - czyli wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały (Stelmasiak J., 2016).

Skład kolegialny sądu

Zazwyczaj kolegium orzekające składa się z sędziego i dwóch ławników lub z 3 sędziów zawodowych. Uchwały Sądu Najwyższego są natomiast podejmowane w zależności od sytuacji przez grupę w składzie: 3 lub 7 sędziów, całej izby, połączonych izb lub przez Sąd Najwyższy w jego pełnym składzie. Ograniczenie zasady kolegialności występuje natomiast w sytuacji ograniczenia udziału ławników w postępowaniu cywilnym, odbywającym się przed sądem I instancji, gdzie sąd orzeka jednoosobowo. Zasada kolegialności jest jednak regułą konieczną w przypadku postępowań odwoławczych (Jodłowski J., 2016).

Zalety zasady kolegialności

Do zalet kolegialności składu sądzącego można zaliczyć (Marszał K., 2017):

 1. zapewnienie optymalnych warunków dla rzetelnej i wszechstronnej oceny stanu faktyczno-prawnego danej sprawy, często wymagającej skrupulatnej analizy szeregu różnych zagadnień związanych z omawianym czynem jak i z osobowością sprawcy,
 2. gwarancję wyższej prawidłowości i przekonywalności decyzji podjętej przez grono kilku współpracujących osób, niż decyzji podejmowanej przez jedną osobę, gdzie może się ona sugerować własnymi odczuciami,
 3. zwiększenie wartości obiektywnej i intelektualnej podczas rozstrzygania przez sąd sporu prawnego,
 4. zmniejszenie wpływu jaki na wyrok mają indywidualne cechy sędziego, takie jak jego wrażliwość, uprzedzenia, poglądy społeczne, religijne czy polityczne. Dzięki temu dochodzi do ujednolicenia głosu wszystkich wchodzących w skład kolegialny, a ich decyzja staje się wyłącznie częścią anonimowej decyzji kolektywnej,
 5. zapobieganie wyodrębnieniu się indywidualnych decyzji sędziów, dzięki czemu wyrok jest bardziej zinstytucjonalizowany, a większa odporność na czynniki zewnętrzne, mogące determinować ich decyzje, wzmacnia niezawisłość sędziowską.

Zasada kolegialności w funkcjonowaniu Rady Ministrów

Zgodnie z art. 146 ust.4 pkt 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: “Rada Ministrów [...] określa organizację i tryb swojej pracy" (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997). Przepis ten definiuje samodzielne określenie przez Radę Ministrów dwóch zagadnień o charakterze wewnętrznym (Kuciński J., 2016):

 1. organizację działania Rady Ministrów i organów wewnętrznych rządu,
 2. tryb pracy, więc dokładne reguły i sposoby funkcjonowania rządu.

Funkcjonowanie Rady Ministrów regulują aktualnie 3 akty normatywne: Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów oraz Regulamin pracy Rady Ministrów. Zawarte w tych dokumentach przepisy umożliwiają ustalenie następujących zasad i cech funkcjonowania Rady Ministrów (Kuciński J., 2016; Stahl M., 2016):

 • pracami rządu kieruje Prezes Rady Ministrów,
 • Rada Ministrów jest kolegialnym organem władzy wykonawczej, a członkowie rządu biorą udział w podejmowaniu rozstrzygnięć,
 • rozstrzygnięcia są z reguły podejmowane na posiedzeniach (występuje możliwość podejmowania ich korespondencyjną drogą obiegową),
 • Rada Ministrów posiada uprawnienia do prowadzenia bieżącej polityki państwa.

Zasada kolegialności w zarządzaniu zespołem

Zasada kolegialności jest niezwykle istotna w kontekście zarządzania zespołem. Polega ona na wspólnym podejmowaniu decyzji i współpracy między członkami zespołu, zamiast polegania na autorytecie jednego lidera.

Kolegialność w zarządzaniu zespołem pozwala na lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia każdego członka grupy. Każdy pracownik ma różne umiejętności i perspektywy, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu i znalezienia najlepszego rozwiązania. Dzięki zastosowaniu tej zasady, członkowie zespołu czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za podejmowane decyzje, co prowadzi do większego zaangażowania w pracę i osiągania lepszych wyników.

Korzyści wynikające z kolektywnego podejmowania decyzji są liczne. Po pierwsze, proces podejmowania decyzji jest bardziej kompleksowy i dokładny, ponieważ uwzględnia różne perspektywy i punkty widzenia. To z kolei prowadzi do lepszej oceny ryzyka i możliwości związanych z daną decyzją. Ponadto, zasada kolegialności pozwala na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych członków zespołu, ponieważ wymaga otwartej dyskusji i argumentacji. Ostatecznie, kolektywne podejmowanie decyzji zwiększa poczucie współodpowiedzialności i zaufanie w zespole, co wpływa na lepszą atmosferę pracy i większą motywację.

Metody wspierające proces kolegialnego podejmowania decyzji

Współpraca i kolektywne podejmowanie decyzji wymagają odpowiednich metod i narzędzi. Istnieje wiele technik, które mogą wspierać ten proces i przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania zespołem.

Jedną z metod jest metoda burzy mózgów, która polega na generowaniu jak największej liczby pomysłów na rozwiązanie danego problemu. Każdy członek zespołu ma możliwość swobodnego wypowiadania się, bez oceniania czy krytykowania pomysłów innych osób. To pozwala na twórcze myślenie i uwzględnienie różnych perspektyw w procesie podejmowania decyzji.

Inną metodą jest analiza SWOT, która polega na identyfikowaniu mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń związanych z daną decyzją. Ta technika pomaga w ocenie ryzyka i możliwości związanych z danym rozwiązaniem, co jest istotne dla podejmowania mądrych decyzji.

Kolejną metodą jest metoda konsensusu, która polega na osiągnięciu zgody i akceptacji dla danej decyzji przez wszystkich członków zespołu. W tym przypadku, decyzje podejmowane są na podstawie wspólnego porozumienia i uwzględniania opinii i sugestii każdej osoby. To prowadzi do większego poczucia współodpowiedzialności i zaangażowania w rezultaty.

Należy również wspomnieć o narzędziach technologicznych, które mogą wspierać proces kolektywnego podejmowania decyzji, takie jak aplikacje do zarządzania projektami, które umożliwiają efektywną komunikację i współpracę w zespole. Dzięki nim, członkowie zespołu mogą na bieżąco dzielić się informacjami, dyskutować i podejmować decyzje.

Zastosowanie różnych metod wspierających proces kolegialnego podejmowania decyzji przynosi liczne korzyści. Przede wszystkim, umożliwia uwzględnienie różnorodnych perspektyw i wiedzy członków zespołu, co prowadzi do lepszej jakości decyzji. Ponadto, zwiększa zaangażowanie i motywację członków zespołu, ponieważ czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za rezultaty. Wreszcie, wspieranie procesu kolektywnego podejmowania decyzji wpływa na budowanie silnego zespołu i lepszą atmosferę pracy.

Efekty zasady kolegialności

Zwiększenie obiektywności i sprawiedliwości

Zasada kolegialności w procesie podejmowania decyzji przyczynia się do uczciwej oceny i podejmowania decyzji. Jej istota polega na udziale wielu osób w procesie decyzyjnym, co eliminuje skrajne lub jednostronne oceny.

Udział wielu osób w procesie decyzyjnym zapewnia większą obiektywność ocen. Dzięki temu, że różne osoby mają różne perspektywy i doświadczenia, oceny są bardziej zrównoważone i uwzględniają różnorodne aspekty problemu. Przykładowo, w przypadku oceny kandydata na stanowisko pracy, udział wielu osób w procesie decyzyjnym pozwala na uwzględnienie różnych punktów widzenia i uniknięcie subiektywnych ocen.

Zasada kolegialności również przyczynia się do uczciwości podejmowanych decyzji. Decyzje podejmowane przez grupę osób są bardziej zrównoważone, ponieważ wymagają dyskusji i konsensusu. Dzięki temu, że różne osoby mają różne poglądy i argumenty, decyzje podejmowane w oparciu o zasadę kolegialności są bardziej przemyślane i uwzględniają więcej perspektyw. To z kolei prowadzi do większej sprawiedliwości, ponieważ decyzje są podejmowane w oparciu o rzetelne i szerokie spojrzenie na problem.

Zwiększenie zaufania społecznego i przejrzystości

Zasada kolegialności ma również wpływ na zaufanie społeczne do organów władzy i instytucji. Jej obecność w procesie decyzyjnym daje społeczeństwu poczucie, że decyzje są podejmowane w sposób demokratyczny i uwzględniający różne interesy.

Udział wielu osób w procesie decyzyjnym przyczynia się do większej przejrzystości. Proces podejmowania decyzji jest jawny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu, że decyzje są podejmowane w grupie, osoby z zewnątrz mają możliwość monitorowania i oceny procesu decyzyjnego. To z kolei prowadzi do większego zaufania społecznego, ponieważ decyzje są podejmowane w sposób transparentny i uwzględniający różne punkty widzenia.

Zasada kolegialności wpływa również na zaufanie do organów władzy i instytucji. Udział wielu osób w procesie decyzyjnym daje społeczeństwu poczucie, że decyzje są podejmowane w sposób demokratyczny i niezależny. To z kolei buduje zaufanie do organów władzy i instytucji, ponieważ społeczeństwo ma pewność, że decyzje są podejmowane w oparciu o szerokie konsultacje i uwzględniają różne interesy.

Równowaga władzy i stabilność decyzji

Zasada kolegialności jest istotna dla zapewnienia równowagi władzy. Jej obecność w procesie decyzyjnym zapobiega skupieniu władzy w rękach jednej osoby lub grupy osób. Dzięki temu, że decyzje są podejmowane przez grupę, możliwe jest uniknięcie nadużyć władzy i zapewnienie równowagi między różnymi interesami.

Zasada kolegialności przyczynia się również do większej trwałości i stabilności decyzji. Decyzje podejmowane przez grupę osób są bardziej odporne na wpływy jednostek czy chwilowych nastrojów. W przypadku zmiany składu grupy decyzyjnej, kontynuacja zasady kolegialności pozwala na zachowanie stabilności decyzji i uniknięcie chaosu czy nadmiernego wpływu jednostek.


Zasada kolegialnościartykuły polecane
Związki zawodoweRzecznik Praw ObywatelskichEuropejski Trybunał SprawiedliwościRządWładza sądowniczaParlament EuropejskiKworumBurmistrzWotum zaufania

Bibliografia

 • Jodłowski J. (red.) (2016), Postępowanie cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
 • Kuciński J. (red.) (2016), Zarys prawa, Wolters Kluwer, Kraków
 • Łukaszewski M. (2011), Kolegialna głowa państwa we współczesnych systemach politycznych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1
 • Marszał K. (red.) (2017), Proces karny, Wolters Kluwer, Kraków
 • Stahl M. (red.) (2013), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Stelmasiak J. (red.) (2016), Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Zagrodnik J. (red.), (2019), Proces karny, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Żyromski M. (2011), Idea kolegialnej władzy wykonawczej, Przegląd Politologiczny, nr 3


Autor: Monika Bzdyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.