Rezultat

(Przekierowano z Wynik użyteczny)

Rezultat to wszelkie przewidywane i nieprzewidywalne skutki działania, które można uszeregować wzdłuż jednej skali "cenności".

Sumę cenności wszystkich skutków działania nazywa się cennością wyniku użytecznego. Wielkościowe i jakościowe ujęcie skutków działania pozwala na porównanie skutków ocenianych pozytywnie i negatywnych ale także na określenie czy w danym działaniu przeważają wyniki użyteczne czy koszty. Nadwyżkę cenności wyników użytecznych nad cennością kosztów nazywa się korzyścią. Nadwyżkę cenności kosztów nad cennością wyników użytecznych - strata netto [1]. Podejmowane działanie przez przedsiębiorstwa są korzystne wtedy, gdy wynik użyteczny jest wyższy od poniesionych kosztów. W przypadku gdy wynik użyteczny jest niższy od poniesionych kosztów działanie jest niekorzystne. A kiedy kosztu równają się wynikowi użytecznemu, działanie jest obojętne pod względem korzyści. Można to zapisać symbolicznie:

W - wynik użyteczny/rezultat - cel główny osiągnięty w określonym stopniu, cele uboczne oraz tzw. Pozytywne niespodzianki,

K- koszty działania- te koszty, które faktycznie przyczyniły się do wyniku użytecznego, stary nieuniknione i marnotrawstwo,

W > K - działanie korzystne

W = K - działanie obojętne pod względem korzyści,

W < K - działanie niekorzystne.

Innym walorem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest ekonomiczność. Charakteryzuje się jako stosunek wyniku użytecznego do kosztu. Symbolika jak wyżej:

W / K > 1 - działanie ekonomiczne,

W / K = 1 - działanie obojętne z punktu widzenia ekonomiczności,

W / K < 1 - działanie nieekonomiczne.

Zwiększenie tych relacji nazywane jest ekonomizacją. Można ja przeprowadzić na trzy sposoby:

  1. Wariant wydajnościowy- maksymalizując W- wynik użyteczny przy stałych kosztach,
  2. Wariant oszczędnościowy- minimalizując K- koszty przy niezmiennym wyniku użytecznym,
  3. Wariant niealternatywny- maksymalizując W- wynik użyteczny i równocześnie minimalizując K- koszty[2].

Przypisy

  1. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 199-200
  2. K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa- Poznań 1990, s. 23-24

Autor: Dagmara Kryszpin