Usługa pocztowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Usługi pocztowe - są najbardziej ekonomiczną i dostępną formą komunikacji społecznej w każdym miejscu w kraju. W wielu miastach pomijając tradycyjne usługi poczta dysponuje m.in. podstawowymi usługami bankowymi. W dobie nowoczesności poczta, która udziela usługi użyteczności publicznej stoi przed poważnym zagrożeniem, ale także możliwościami jakie daje rozwój technologii elektronicznej. Usługi pocztowe są także elementem społecznej spójności a także mają duże znaczenie dla gospodarki. Usługi te związane są sektorem komunikacji elektronicznej, reklamy, transportu oraz logistyki. [1]

TL;DR

Artykuł omawia znaczenie i zmiany w usługach pocztowych. Wskazuje, że systemy pocztowe ulegają zmianom z powodu regulacji prawnych, rozwoju technologii i konkurencji. Podaje definicje i określenia dotyczące poczty zgodnie z Prawem Pocztowym.

Systemy pocztowe w zmianie otoczenia

Zmiany, które wpłynęły w znacznym stopniu na systemy pocztowe dotarły zarówno do krajów rozwiniętych jak i do rozwijających się krajów. Tym samym zmienił się charakter rynku pocztowego z monopolistycznego w konkurencyjny . Zmiana ta powoduje opracowanie nowych rozwiązań, które pozwolą operatorom pocztowym przygotować się do nadchodzących zmian oraz wykorzystać pojawiające się możliwości. Zwiększeniu ulegnie zatem autonomia czy wydajność operatorów. Nastąpi zatem poprawa jakości usług poprzez dostosowanie się poczty do pojawiających się potrzeb rynku łączności'. W otoczeniu sektora pocztowego wyłaniają się trzy rodzaje zmian:

Czynniki te charakteryzują się dużą współzależnością, chociaż w różnym stopniu wpływają na funkcjonowanie sektora [2]

Usługi pocztowe w Prawie Pocztowym

Usługi pocztowe stanowią wykonane w transakcji krajowej lub zagranicznej zarobkowe: [3]

 1. "realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych’’ [4]
 2. przemieszczanie druków bezadresowych lub przesyłek pocztowych, jeżeli mowa o którejkolwiek z czynności z punkty 1
 3. przesyłanie przesyłek pocztowych przy użyciu połączenia elektronicznego, jeśli przy przyjmowaniu, czy dostarczaniu przyjmują formę przesyłki listowej
 4. prowadzenie punktów wymiany, które umożliwiają przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami użytkującymi te usługi
 5. wykonywanie przekazów pocztowych

Usługi pocztowej nie stanowi m. in.:

 • doręczanie własnych przesyłek, jeśli jest wykonywane samodzielnie
 • transport przedmiotów innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie innych przepisów
 • obustronna bezpłatna wymiana korespondencji pomiędzy wymieniającymi się podmiotami

Określenia dotyczące poczty w Prawie Pocztowym

 • adres-oznaczone miejsce dostarczenia przesyłki pocztowej lub sumy pieniężnej wskazanej w przekazie pocztowym podanego przez nadawcę lub wskazanie miejsca zwrotu do nadawcy
 • adresat - podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej
 • doręczenia - dostarczenie przesyłki pocztowej lub wydanie kwoty pieniężnej z przekazu pocztowego adresatowi a w szczególnych przypadkach określonych w prawie innej osobie lub przekazanie druku bezadresowego według umowy świadczenia sług pocztowych
 • paczka pocztowa - przesyłka rejestrowana, która nie jest przesyłką pocztową, o masie nieprzekraczającej 20 000 g i wymiarach:gdzie żaden z nich nie może przekroczyć 2000 mm lub które nie mogą przewyższyć 3000 mm sumy długości i największego obwodu, które jest mierzony w inną stronę niż długość
 • przesyłka listowa - przesyłka pocztowa z listem lub druk, z wyjątkiem przesyłek reklamowych
 • przesyłka pocztowa - rzecz oznaczona danymi adresata i adresem przedstawiona do przyjęcia lub odebrana przez operatora pocztowego celem dostarczenia do adresata
 • przesyłka polecona-rejestrowana przesyłka pocztowa przemieszczana w sposób chroniący przed jej utratą lub utratą zawartości
 • przesyłka rejestrowana - przesyłka pocztowa, której przyjęcie i dostarczenie następuje przez pokwitowanie
 • przesyłka pocztowa, która nie jest rejestrowana i zawiera tylko materiał reklamowy,marketingowy lub promocyjny; wysyłana jest jednorazowo przynajmniej do 50 adresatów z tą samą zawartością i treścią; różni się jedynie danymi adresata, adresem lub innymi danymi, które nie zmieniają treści przekazywanej informacji
 • przesyłka z zadeklarowaną wartością - rejestrowana przesyłka, w której operator pocztowy ponosi konsekwencje jej utraty czy ubytku zawartości [5]


Usługa pocztowaartykuły polecane
TelekomunikacjaUsługa bankowaHandel elektronicznyNowe mediaReklamaŹródła informacjiUsługa telekomunikacyjnaPoczta elektronicznaTargi

Przypisy

 1. Stolarczyk A. (2006) Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego], Czasopismo: Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, Redakcja: Instytut Łączności 3-4/2006, Warszawa s. 61,64
 2. Stolarczyk A. (2006) Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego], Czasopismo: Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3-4/2006, Redakcja: Instytut Łączności, Warszawa s. 61,62
 3. Dz. U. 2012 poz. 1529
 4. Dz. U. 2012 poz. 1529
 5. Dz. U. 2012 poz. 1529

Bibliografia

 • Frąś J., Siwkowski M., Matulewski M. (2015), Zarządzanie dystrubucją usług na rynku pocztowym, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 2, Wydawnictwo:Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Stolarczyk A. (2004), Rynek usług pocztowych-zarys problemów, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4
 • Stolarczyk A. (2006), Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4
 • Toszewska W. (2012), Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskie SA, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 96
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Dz.U. 2012 poz. 1529


Autor: Estera Skiba

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.