Przesyłka pocztowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Przesyłka pocztowa
Polecane artykuły

Przesyłka pocztowa to towar jednostkowy, który wręczany jest operatorowi pocztowemu w celu przetransportowania go od nadawcy do odbiorcy. Jak podaje M. Miciak, przesyłka pocztowa może być dystrybuowana wszystkimi rodzajami środków transportu, drogą lądową, wodną, powietrzną oraz elektroniczną. Nawiązując do definicji przesyłki pocztowej, może ona stanowić "formę łączności polegającej na zdalnym przekazywaniu dokumentów lub przedmiotów" (M. Miciak 2011, s. 184). Od momentu przekazania przesyłki pocztowej operatorowi pocztowemu przez nadawcę do otrzymania jej przez odbiorcę, przechodzi ona przez następujące fazy (M. Miciak 2011, s. 185):

  • faza gromadzenia,
  • faza segregacji,
  • faza przemieszczania,
  • faza końcowej segregacji,
  • faza doręczania.

Rozważając przesyłki listowe, według M. Miciaka jeden z najważniejszych aspektów transportu paczki to czas, który obejmuje fazy od gromadzenia do doręczenia, a jego długość wskazuje na jakość przesyłki. Wśród najbardziej czasochłonnych faz możemy wyróżnić przewóz oraz opracowanie przesyłek. Poszczególne etapy realizowane są w węzłach rozdzielczych. Węzły Ekspedycyjno – Rozdzielcze (WER) stanowią jeden z najważniejszych aspektów procesu przesyłki paczek pocztowych, ponieważ to właśnie w nich zbiegają się przesyłki ze wszystkich stron świata. Po dotarciu przesyłek do węzłów rozdzielczych następuje ich rejestracja oraz opracowywanie za pomocą skanerów. Dzięki temu odbiorca ma możliwość monitorowania, na którym etapie znajduje się jego paczka. Jest to również podstawa do tworzenia baz danych przesyłek pocztowych w celu generowania szeregu różnorodnych analiz (M. Miciak 2011, s. 185).

Sortowanie przesyłek pocztowych

Obecnie najczęstszym sposobem sortowania przesyłek jest wykorzystywanie systemu OCR (Optical Character Recognition). Mechanizm OCR rozpoznaje informacje zawarte w polu adresowym, identyfikuje kod paskowy oraz sprawdza poprawność uiszczenia opłaty. Najczęściej używany system sortowania przesyłek pocztowych składa się z (M. Miciak 2013, s. 1279): "modułu akwizycyjnego, modułu wideo kodowania oraz części rozpoznającej pismo". Wykorzystuje się go w Centrach Ekspedycyjno – Rozdzielczych, do których przesyłane są obrazy przesyłek. Paczka może zostać odesłana do systemu pod warunkiem, że system zidentyfikuje zawartość danych. Przywołując słowa M. Miciaka, obecnie systemy rozpoznają około 50 procent wszystkich przesyłek. W przypadku nierozpoznanych paczek system odsyła je do osób fizycznych, które odpowiedzialne są za ręczne naniesienie danych do systemu. Opierając się na artykule M. Miciaka, obecnie kluczowy problem stanowi ilość niezidentyfikowanych przez system paczek. Przepisywanie ręczne danych stanowi bardzo czasochłonny tok postępowania. Kolejna wada systemu to konieczność ręcznego segregowania przesyłek poleconych. Pracownicy poczty czasami nie są w stanie rozszyfrować ręcznie sporządzonych danych umieszczonych na przesyłce listowej. Często zdarzają się także przypadku braku zamieszczenia znaczku pocztowego lub zaadresowanie za dużej gabarytowo koperty, co rodzi kolejne problemy (M. Miciak 2013, s. 1279-1280).

System teleinformatyczny śledzenia przesyłek pocztowych

Najważniejszą miarą efektywności funkcjonowania firm pocztowych jest transfer przesyłki do odpowiedniego miejsca oraz czas przesyłki. Według P. Fajfra z tego względu nadzór informatyczny nad przesyłkami stanowi niezbędny element całego procesu. Przytaczając słowa autora, wdrożenie systemu namierzającego ruch przesyłek to skomplikowana operacja. Poprzez wdrożenie systemu informacyjnego autor ma na myśli określenie zakresu zadań, które system realizuje oraz zdefiniowanie obszarów, w których system zastępuje pracę człowieka. Pracownicy poczty zobowiązani są do dostosowania się do nowego systemu. Jak podaje P. Fajder, użytkownicy systemu w trakcie wdrożenia zobowiązani są do wykonywania znacznie większej ilości pracy. Dlatego użytkownicy systemu z reguły stają się oporni na wprowadzanie nowych rozwiązań. Z tego względu kierownictwo odpowiada za szerzenie idei dotyczącej konieczności wprowadzenia zmian (P. Fajder 2010, s. 1).

Przesyłki listowe jako szczególny rodzaj przesyłki pocztowej

Przesyłki listowe, inaczej nazywane listami zwykłymi charakteryzują się szczególnymi właściwościami, biorąc pod uwagę przesyłki pocztowe. Mają one specyficzne znaczenie dla usług pocztowych ze względu na ich skalę. Nie są one rejestrowane przez operatora pocztowego, a co za tym idzie, nie mają zarejestrowanego czasu przesyłki. Optymalny sposób na określenie buforów czasowych to identyfikacja dnia wysyłki listu przez adresata oraz data odbioru przesyłki przez odbiorcę. Odwołując się do tekstu R. Kobusa, wyszczególnione, uniwersalne normy można stosować do przesyłek międzynarodowych oraz krajowych (R. Korbus 2007, s. 13).

Bibliografia

Autor: Katarzyna Kasprzak