Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Urząd skarbowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

Zadania urzędu skarbowego

Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

 • prowadzeneie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego

Do zakresu zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego należy:

 • ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów,
 • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,
 • wykonywanie kontroli podatkowej,
 • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin,
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.


Wybór Naczelnika Urzędu Skarbowego

Wybór na Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonywany jest w drodze konkursu. Przeprowadzony on jest wśród pracowników urzędów i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne podyplomowe prawnicze lub ekonomiczne oraz posiadających co najmniej czteroletni staż pracy w tych jednostkach. Konkurs przeprowadzony jest przez komisję, powołaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie ustnej i pisemnej. Sprawdzana jest wiedza potrzebna do wykonywania zadań na danych stanowiskach pracy, umiejętności i zdolności kierownicze. Na czas wyboru Naczelnika minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę odpowiedzialną za obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Stopnie pracownicze Urzędu Skarbowego

Stopnie pracownicze Urzędu Skarbowego:

 1. Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej:
  • naczelnik
  • zastępca naczelnika.
 2. Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej:
  • kierownik działu
  • kierownik samodzielnego referatu.
 3. Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej:
 4. Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej:
  • starszy specjalista,
  • starszy informatyk
  • starszy komisarz skarbowy,
  • komisarz skarbowy,
  • starszy inspektor,
  • starszy kontroler rozliczeń,
  • specjalista,
  • informatyk,
  • inspektor,
  • kontroler rozliczeń
  • starszy referent,
  • starszy księgowy,
  • starszy poborca skarbowy.
 5. Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej:
  • księgowy,
  • referent,
  • likwidator,
  • poborca skarbowy.

Bibliografia

 • Art. 5 ust. 6, 6a i 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.)
 • Komosa A., Słownik ekonomiczny, Ekonomik, Warszawa 1999, s. 168
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79)

Autor: Trębacz Justyna

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.