Legalizacja

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Przyrządy pomiarowe)

Legalizacja urządzeń to:

 • zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania,
 • czynności wykonywane przez organ państwowej służby metrologii prawnej w celu stwierdzenia i zaświadczenia, że narzędzie pomiarowe spełnia wymagania przepisów legalizacyjnych, składają się ze sprawdzenia i ocechowania narzędzia.

Cecha legalizacyjna, sygnatura umieszczana na narzędziach pomiarowych (wagach, odważnikach, przymiarach i innych) dopuszczająca je do użycia w zgodności z przepisami legalizacyjnymi.

Cechowanie, umieszczanie na narzędziu pomiarowym symboli (cech) legalizacyjnych. Niektóre z tych cech mogą zabezpieczać poszczególne elementy narzędzia przed dokonaniem zmian po legalizacji. Termin cechowania stosowany jest często niepoprawnie dla określania czynności wzorcowania przyrządu.

TL;DR

- Legalizacja urządzeń to proces sprawdzania i stwierdzania, czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania przepisów legalizacyjnych. - Legalizacja obejmuje cechowanie narzędzi symbolami legalizacyjnymi. - Przyrząd pomiarowy to narzędzie służące do dokonywania pomiarów w różnych dziedzinach. - Prawna kontrola metrologiczna to proces zatwierdzania typu i legalizacji przyrządów pomiarowych. - Legalizacja dokumentów to procedura potwierdzania prawdziwości podpisu, rodzaju działalności i tożsamości osoby. - Apostille jest formą potwierdzenia oryginalności podpisu lub pieczęci na dokumencie. - Legalizacja alkoholi to proces uzyskiwania licencji na sprzedaż i wytwarzanie wyrobów spirytusowych. - Przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania, aby otrzymać licencję na sprzedaż lub wytwarzanie alkoholi.

Przyrząd pomiarowy

Przyrząd pomiarowy - pojęcie ogólne określające całą gamę narzędzi (urządzeń) służących do dokonywania pomiarów fizycznych, chemicznych, geodezyjnych i in. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

Prawna kontrola metrologiczna

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:

 • zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu - przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub
 • legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową - przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także
 • legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego może obejmować:

 • zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację ponowną,
 • zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową,
 • wyłącznie zatwierdzenie typu,
 • legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną.

Legalizacja jednostkowa jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.

Legalizacja ponowna urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych jest wykonywana wyłącznie po naprawie.

W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania, organ administracji miar lub podmiot upoważniony poświadczają dowodem legalizacji dokonanie legalizacji oraz zabezpieczają, jeżeli jest to niezbędne, określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających.

Legalizacja jest ważna przez czas określony. Jeżeli przyrząd pomiarowy podlega tylko zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej albo legalizacji jednostkowej, legalizacja jest ważna przez czas nieokreślony. Legalizacja traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania,
 • uszkodzenia przyrządu pomiarowego,
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej,
 • zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

Legalizacja dokumentów to: Procedura, poprzez którą przedstawiciel dyplomatyczny lub referent konsularny państwa, w którym dokument ma być przedstawiony, poświadcza prawdziwość podpisu, rodzaj wykonywanej działalności przez osobę podpisująca dokument oraz w razie potrzeby tożsamość pieczęci.

 • procedura jest przeznaczona do dokumentów urzędowych. Dokumenty urzędowe są przygotowane przez jedno umawiające się Państwo, i które później mają być dostarczone na terytorium innego umawiającego się Państwa,
 • ważnym dokumentem w czynności legalizacji dokumentów jest apostille.

(A. Kwaśniewski 2005, Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, s. 1-2)

Dokument urzędowy

Za dokumenty urzędowe uważa się:

 • dokumenty administracyjne,
 • akty notarialne,
 • dokumenty które pochodzą od organu, urzędnika lub sekretarza sądowego, prokuratora albo urzędnika który dokonuje doręczenia.

Nie zalicza się do dokumentów urzędowych:

 • dokumenty, które są opracowane przez przedstawicieli urzędników konsularnych lub dyplomatycznych,
 • dokumenty, które administracyjnie dotyczą czynności celnej lub transakcji handlowych.

(A. Kwaśniewski 2005, Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, s.1)

Apostille

Apostille ma w celu potwierdzenie prawdziwości podpisu lub pieczęci w dokumencie, w jakim działała osoba. Jest zamieszczona na samym dokumencie albo dodaje się do niego na osobnym arkuszu. Apostille może być wykonana w języku urzędowym państwa, w którym wykonuje się potwierdzenie oryginalności lub również w drugim języku. Tylko sam tytuł apostille musi zachowywać się w języku francuskim. Po poprawnym uzupełnieniu papieru, apostille świadczy prawdziwość podpisu, pieczęci i charakter działalności osoby, która podpisała dokument. (A. Kwaśniewski 2005, Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, s.2)

Legalizacja alkoholi to: Warunki i wymagania, które musi spełniać przedsiębiorca w działalności gospodarczej w dziedzinie wytwarzania spirytusu i jego wskazania, wytwarzania i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzniu wyrobów tytoniowych, innymi słowami to nazywa się proces produkcyjny. Taki dokument nazywa się licencja na sprzedaż alkoholi. (Kancelaria Sejmu 2001, Ustawa o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, s. 1)

Wymagania do uzyskania licencji

Wymagania które musi spełniać firma aby uzyskać zezwolenie(licencje) na sprzedaż lub wytwarzanie wyborów spirytusowych:

(Kancelaria Sejmu 2001, Ustawa o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, s. 2)

Wymagania, które musi spełniać przedsiębiorca, aby uzyskać licencje

 • kreator musi mieć potwierdzony tytuł do obiektów gdzie będzie wykonywać się działalność, której dotyczy wniosek,
 • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Służby Pożarnej, inspektora ochrony środowiska i również inspektora sanitarnego, który będzie świadczyć o tym, że urządzenia techniczne i obiekty budowlane spełniają wszystkie warunki przeciwpożarowe, sanitarne i o ochronie środowiska,
 • zaświadczenie o niekaralności kreatora lub członków zarządu firmy,
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które świadczy o tym, że kreator nie ma zaległych wpłat w tych instytucjach.

Wymagania, które musi spełniać przedsiębiorca, aby uzyskać licencje

 • kreator musi mieć potwierdzony tytuł do obiektów gdzie będzie wykonywać się działalność, której dotyczy wniosek,
 • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Służby Pożarnej, inspektora ochrony środowiska i również inspektora sanitarnego, który będzie świadczyć o tym, że jest gotowość urządzeń technicznych do udziału w wytwarzaniu wyrobów i obiekty budowlane spełniają wszystkie warunki przeciwpożarowe, sanitarne i o ochronie środowiska,
 • zaświadczenie o niekaralności kreatora lub członków zarządu firmy,
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które świadczy o tym, że kreator nie ma zaległych wpłat w tych instytucjach.

(Kancelaria Sejmu 2001, Ustawa o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, s. 2)


Legalizacjaartykuły polecane
Znakowanie CEWzór przemysłowyDeklaracja zgodnościCertyfikat europejskiRadca prawnyCertyfikatZnak towarowyRzeczoznawcaNorma prawna

Bibliografia

 • Boitsov V. (1975), Metrology and scientific progress, Measurement Techniques, 18(4)
 • Egorov V., Shchepotev O. (1976), Metrological attestation of measuring devices, Lesn Prom st
 • Grinzaid E., Gorokhova V., Nadezhina L., Ashkenazi V., Zolotukhina N., Muromtsev V. (1987), Use of a Set of Standard Samples in the Metrological Attestation of Analytical Procedures, Industrial Laboratory, 53(11)
 • Kipnis A. (1975), Supervision of testing technology, Measurement Techniques, 18(5)
 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636
 • Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353


Autor: Andrzej Kogut, Natalia Hurkovska