Procedura analizy bilansu

Z Encyklopedia Zarządzania
Procedura analizy bilansu
Polecane artykuły


Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzana między innymi na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, uwzględnia różne stopnie szczegółowości, dzieląc się na analizę wstępną i analizę właściwą.

Podstawowy zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa stanowi analiza oparta na sprawozdaniach finansowych. W ramach tej analizy wyróżnia się zazwyczaj:

  • analizę porównawczą danych - polega na ustaleniu i ogólnej ocenie wzrostu lub zmniejszeniu poszczególnych składników bilansu
  • analizę struktury danych " polega na ustaleniu i ocenie udziału poszczególnych pozycji w ogólnych kwotach aktywów oraz pasywów. Daje to orientację o randze objętych badaniem składników bilansu i ich zmianach strukturalnych.
  • analizę wskaźnikową,
  • analizę wybranych zagadnień

Analiza wstępna obejmuje analiza porównawczą danych i analizę struktury danych.

Procedura analizy bilansu

Przy analizie bilansu przestrzega się zasady stopniowego przechodzenia od zagadnień ogólnych do oceny pozycji szczegółowych.

Rozpoczyna się ją od analizy wstępnej, określanej jako tak zwane czytanie bilansu, które umożliwia wyrobienie poglądu na ogólną sytuację finansową i wykrycie pozycji świadczących o nieprawidłowej gospodarce przedsiębiorstwa. Polega ono na zinterpretowaniu treści poszczególnych pozycji, umiejętnym badaniu zmian i proporcji tych pozycji, trafnym ustaleniu, co te zmiany oznaczają oraz jaki mają wpływ na gospodarkę finansową.

Znajomość treści poszczególnych pozycji analitycznego bilansu umożliwia analizowanie zawartych w tym zestawieniu informacji tak w układzie poziomym, jak i pionowym.

Bibliografia

  • T.Waśniewski, Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989, s. 272,
  • W.Grabiec, W.Skoczylas, Ocena pozycji finansowej przedsiębiorstwa przy gospodarce rynkowej, Rachunkowość 1991r., nr 2 s. 54,
  • L.Bednarski, Sprawozdanie z rocznej działalności przedsiębiorstwa i jego analiza w systemie anglo-amerykańskim, IKR, Żyrardów 1990, s. 8-9

Autor: Anna Cios