Primavera

Z Encyklopedia Zarządzania

Primavera - szeroki, wielosegmentowy system pomagający w zarządzaniu bardzo złożonymi przedsięwzięciami. Występuje w angielskiej wersji językowej. Primavera istnieje od 1983r. W 2008r. Przedsiębiorstwo Primavera System Inc. Razem z narzędziem Primavera Risk przejęto przez koncern Oracle. Na tę chwilę system Primavera cieszy się wciąż niemalejącą popularnością, a jego dystrybucja przebiega pod nazwą Oracle's Primavera Risk Analisys. Funkcje narzędzia Primavera pozwalają na oszacowanie ryzyka i ocenę korzyści związanych z przedsięwzięciem. Primavera daje możliwość zanalizowania alternatywnych strategii i złagodzenia negatywnych rezultatów ryzyka.

Coraz więcej firm uświadamia sobie, że wdrożenie zarządzania projektami pomaga poprawić standardy działania organizacji. Rozwiązaniem dla nich jest oprogramowanie Primavera, które ułatwia i usprawnia realizację projektów.

Siedem obszarów, które obejmuje Primavera pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami. Rozwiązania zastosowane w narzędziu Primavera przyczyniają się do wzrostu wartości firmy. Narzędzia które oferuje oprogramowanie:

 • Zarządzanie zasobami: Łączna pula zasobów umożliwia menedżerom projektów sprawną ich lokację. Graficzna prezentacja stopnia obciążenia zasobów pozwala łatwo zorientować się, które z nich są dostępne. Primavera oferuje także ocenę efektywności ich eksploatacji - szczegółowy raport przedstawia obszary, które wymagają ulepszania.
 • Zarządzanie kosztami: Kontrolowanie sytuacji finansowej jest dla firm priorytetem. Dlatego Primavera pozwala zaplanować i nadzorować wydatki związane z projektem. Dzięki możliwości integracji z systemem księgowym przedsiębiorstwa oferuje ona swoim użytkownikom analizy o charakterze ściśle finansowym np. pomiar wartości dodanej firmy.
 • Zarządzanie ryzykiem: Primavera daje możliwość wyznaczania różnych typów ryzyka związanego z projektem i wyselekcjonowanie tego, które stanowi największe niebezpieczeństwo, w celu jego minimalizacji. Każda sytuacja kryzysowa pojawiającą się w czasie prac jest monitorowana. Menedżer projektu otrzymuje pełną informację wraz z dokładnym opisem problemu i wykonanymi działaniami. Opcja what-if, czyli możliwość tworzenia kilku planów działań, pozwala z góry przygotować się na różne możliwości i ograniczyć ryzyko zahamowań w pracy.
 • Zarządzanie standardami: Ważne jest to, aby z każdego wykonanego projektu czerpać wiedzę na przyszłość. Służy do tego baza projektów. Wypróbowane wcześniej skuteczne praktyki można łatwo wykorzystać przy okazji następnych projektów.
 • Planowanie i tworzenie harmonogramów: Oprogramowanie Primavera pozwala na szybkie tworzenie nawet rozbudowanych algorytmów. Do planu działań można zaimportować konieczne dane. Jest to możliwe dzięki zebraniu wszystkich informacji o projektach w centralnej bazie danych. Każdy członek zespołu projektowego ma dostęp do harmonogramu o odpowiednio dobranym stopniu szczegółowości. W planie do każdej czynności można dołączyć dokumenty. W trakcie realizacji zadań można je na bieżąco uzupełniać - zachowuje to przejrzystość i ład w dokumentacji.
 • Raportowanie i analizy: Primavera oferuje ponad 100 rożnych typów raportów opracowanych dla poszczególnych branż, z których każdy można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wypracowanie jednego wzoru raportu dla całej firmy ułatwia wymianę danych, komunikację i pozwala zaoszczędzić czas.
 • Zarządzanie odpowiedzialnością: Rzeczą ważną dla firmy jest jasny podział obowiązków. Primavera pozwala poszczególnym osobom przypisać zadania, za których wykonanie odpowiadają. Menadżer projektu może łatwo monitorować efekty pracy każdego pracownika.

Primavera oferuje rozwiązania w zakresie:

 • Primavera Project Planner,
 • Primavera IT Project Office,
 • Primavera Engineering&Construction,
 • Primavera Maintenance&Turnaround,
 • Primavera New Product Development,
 • Expedition Professional,
 • SureTrak Project Manager

PRIMAVERA ENTERPRISE daje możliwość zbudowania dostosowanego do indywidualnych zapotrzebowań systemu do zarządzania projektem, składającego się z następujących aplikacji:

 • Primavera Project Planner for the Enterprise (P3e) - podstawowy składnik w pakiecie, aplikacja nowoczesnej generacji z przeznaczeniem dla menadżerów projektów i planistów
 • Postfolia Analyst - przeprowadzanie analiz i porównywanie bazy projektów
 • Primavision - śledzenie stanu realizowanych projektów i zapoczątkowywanie nowych; aplikacja stworzona dla zarządu firmy
 • Progress Reporter - służy do koordynacji i komunikacji całości zasobów, które są zaangażowane w projekt. Wszyscy członkowie zarządu otrzymują listy zadań do wykonania w projektach, do których zostali przydzieleni. Dzięki tej aplikacji pracownik ma możliwość informowania o efektach swojej pracy oraz przesyłania kart pracy prosto do menadżara projektowego; aplikacja przeznaczona jest dla pracowników firmy, którzy biorą udział w projekcie.
 • Team Play - kontroluje realizacje przedsięwzięcia.
 • Primavera Expedition - rozwiązanie dotyczące spraw administracyjnych i kontrolowania obiegu dokumentacji podczas realizowania projektu. Program przechowuje, porządkuje i śledzi wszystkie informacje.
 • Primavera Project Planner (P3) - najpopularniejszy produkt - profesjonalna aplikacja dotycząca zarządzania całymi profilami najbardziej złożonych projektów.

Najważniejszymi funkcjonalnościami narzędzia Primavera Project Planner (P3) są:

 • analizowanie danych z wielu stronniczych
 • szybkie opracowywanie harmonogramów
 • kilka sposobów kalkulowania kosztów i rejestrowanie postępów wykonywanych prac
 • możliwość opracowywania sprawozdań

TL;DR

Primavera to kompleksowy system zarządzania projektami, który pomaga firmom w realizacji złożonych przedsięwzięć. Oferuje funkcje takie jak zarządzanie zasobami, kosztami, ryzykiem, standardami, planowanie harmonogramów, raportowanie i analizy, oraz zarządzanie odpowiedzialnością. Primavera Enterprise dostarcza różne aplikacje, takie jak Primavera Project Planner, Postfolia Analyst, Primavision, Progress Reporter, Team Play, Primavera Expedition i Primavera Project Planner. Najważniejsze funkcje narzędzia Primavera Project Planner to analiza danych, tworzenie harmonogramów, kalkulacja kosztów i raportowanie.


Primaveraartykuły polecane
Wspomaganie pracy grupowejProces zarządzania projektemOptymalizacja wykorzystania zasobów (poziomowanie)Microsoft ProjectOgólna charakterystyka metodyki Prince 2Feature-Driven DevelopmentProcesy realizacji wg PMBOKKarta projektuZarządzanie integralnością wg PMBOK

Bibliografia


Autor: Magdalena Dzieża, Karolina Kasprzyk