Olivier Sheldon

Z Encyklopedia Zarządzania
Olivier Sheldon
Polecane artykuły


Olivier Sheldon to jeden z najwybitniejszych pionierów naukowego zarządzania w Europie. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu służby wojskowej Sheldon podjął pracę w Coca Works of Rowntree Company w Yorku gdzie cały czas powstawała jego własna koncepcja zarządzania, która została później opublikowana w jego książce pt. "Filozofia zarządzania". Na opcję Sheldona istotnie wpłynęło to co działo się w przemyśle podczas I wojny światowej, co doprowadziło również do stworzenia przez niego, bardzo odważnej w tamtych czasach, tezy: przemysł nie jest kompleksem rzeczy (maszyn i procesów technicznych) ale przede wszystkim zbiorowością ludzką.

Trzy główne funkcje zarządzania wg Sheldona to:

  1. Administrowanie (ustalanie polityki koordynacji finansów, produkcji i sprzedaży, rozmiarów działalności i finalnej kontroli).
  2. Kierowanie (realizacja polityki określonej poprzez administrowanie).
  3. Organizowanie (proces przygotowania pracy, który ulepsza i ułatwia, oraz taki podział zadań i obowiązków, który umożliwi efektywną działalność).

Funkcje przedsiębiorstwa wg Sheldona, jako rozwinięcie powyższych funkcji zarządzania to:

Omawiając działalność Sheldona nie należy zapomnieć o jego największym osiągnięciu, którym jest sformułowanie trzech podstawowych zasad, leżących u podstaw jego filozofii zarządzania:

  1. Zarządzanie to emanacja psychologiczna i moralna przedsiębiorstwa rozważanego jako zbiorowość.
  2. Reguły działania powinny być wykorzystywane do zwiększenia dobrobytu.
  3. Menedżer jest moralnym przewodnikiem podwładnych oraz kreuje autorytet potrzebny celom głównym przedsiębiorstwa.

Sheldon, będąc teoretykiem zarządzania, jako pierwszy zainteresował się napięciami organizacyjnymi. Według niego napięcia wewnętrzne są uzależnione od: rozwoju nauki i techniki, motywacji oraz potrzeb ogółu zatrudnionych. Natomiast napięcia zewnętrzne są warunkowane przez: stan rynku międzynarodowego, presję rządu i ekologiczne wymagania otoczenia, postawy konsumentów oraz koniunkturę.

Bibliografia

  • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo Uczelniane AE, Kraków 2003, s. 144-146,
  • Martyniak Z., 15 pionierów, Drukarnia ANTYKWA s.c, Kraków-Kluczbork 1999, s. 145-149.
  • Oliver Sheldon Wikipedia

Autor: Magdalena Kuczaba