Wydatki bieżące

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z OPEX)

Wydatki bieżące to wszelkiego rodzaju koszty, jaki musi ponieść właściciel działalności gospodarczej w celu jej sprawnego i poprawnego działania w bieżącym okresie rozliczeniowym. Innym określeniem wydatków bieżących są wydatki operacyjne - OPEX (z ang. operating expenditures).

TL;DR

Wydatki bieżące to wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak wynagrodzenia, koszty eksploatacji, zakup towarów, opłaty za usługi, szkolenia pracowników i reklama. Do rozliczenia tych wydatków potrzebne są odpowiednie dokumenty, takie jak faktury. Wydatki można księgować na różnych kontach w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Na przykład, koszty zakupu i opłaty za usługi księguje się na kontach 210, 300, 310, itd. Wynagrodzenia i koszty utrzymania pracownika księguje się na kontach 130, 220, 225, itd. Koszty eksploatacji samochodu można księgować na kontach 522, 490, 409, 240, 501.

Wydatki bieżące organizacji

Do wydatków bieżących organizacji możemy zaliczyć:

 • Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia,
 • Wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika (czyli składki na ubezpieczenia społeczne).
 • Wydatki związane z kosztami eksploatacji działalności gospodarczej,
 • Wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu,
 • Wydatki związane z kosztem zakupu towarów,
 • Wydatki związane z opłatami za usługi,
 • Wydatki związane ze szkoleniami i kursami dla pracowników,
 • Wydatki związane z reklamą i marketingiem działalności.

Wydatki na wynagrodzenia jak sama nazwa wskazuje to comiesięcznie wypłacana pracownikom pensja w formie pieniężnej (wypłata gotówką lub przelewem na konto pracownika) lub w formie zamienników o równowartości wynagrodzenia. W ramach takiego typu wynagrodzenia możemy otrzymać towary, materiały lub różnego rodzaju usługi.

Wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika to wszelkie koszty poza wypłatą wynagrodzenia jakie pracodawca musi ponieść z tytułu zatrudnienia pracownika. Do składek na ubezpieczenia społeczne zaliczamy zatem składki na: ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.

Wydatki związane z kosztami eksploatacji działalności gospodarczej to wszelkie koszty dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżniamy tutaj koszty wynajmu pomieszczenia biurowego, czyli czynsz, wszelkie koszty za media, takie jak energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości. Są to również koszty związane z opłatą rachunków telefonicznych, rachunków za internet a także rachunki za ubezpieczenie lokalu.

Wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu (możemy zawrzeć je jako wydatki bieżące tylko w wypadku, gdy samochód jest zarejestrowany na działalność) to wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu, czyli koszty jakie musimy ponieść na zakup benzyny, zapłata za bramki na autostradzie, koszty związane z przeglądem, ubezpieczeniem oraz ewentualną naprawą samochodu.

Wydatki związane z kosztem zakupu towarów które potrzebne są do poprawnego funkcjonowania biura. Są to głównie artykuły papiernicze, elektryczne (lodówka, czajnik, komputery).

Wydatki związane z opłatami za usługi to koszty jakie musimy ponieść z tytułu wykonania pewnych usług przez usługodawców. Są to np.: usługi księgowe, usługi sprzątania.

Wydatki związane ze szkoleniami i kursami dla pracowników dzięki którym możemy stale podnosić kwalifikacje naszego personelu po to, aby w przyszłości uzyskać lepsze efekty pracy.

Wydatki związane z reklamą i marketingiem działalności czyli wszystkie koszty, jakie musimy ponieść w celu rozreklamowania naszej firmy (jak np. opłaty za prowadzenie strony internetowej, opłaty za prowadzenie funpage w portalach społecznościowych, ulotki reklamowe, prezenty dla klientów, reklama w telewizji oraz czasopismach).

Dokumenty będące podstawą do rozliczeń księgowych wydatków

Podstawą do zaksięgowania powyższych wydatków w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów jednostki budżetowej jest otrzymanie od usługodawców bądź organizacji od której nabyliśmy towary stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie zakupu bądź realizacji usługi. Najczęściej spotykanym dokumentem księgowym potwierdzającym poniesione koszty jest faktura. Wyjątkiem jest księgowanie wydatków z tytułu wypłat wynagrodzenia oraz wydatków związanych z kosztami utrzymania pracownika. Tutaj dokumentem potwierdzającym jest sporządzona lista płac.

Sposoby księgowania wydatków bieżących w organizacji

Wszystkie operacje handlowe należy umieścić w Podatkowej Księdze Przychodów I Rozchodów (KPIR). Poszczególne wydatki księgujemy na następujących kontach:

Koszty zakupu i opłaty za usługi:

 • 210 - Rozrachunki z dostawcami
 • 300 - Rozliczenie zakupu
 • 310 - Materiały
 • 224 - Inne rozrachunki publicznoprawne
 • 220 - Rozrachunki z tytułu VAT
 • 401 - Zużycie materiałów i energii
 • 341 - Odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów
 • 760 - Pozostałe przychody operacyjne
 • 402 - Usługi obce
 • 403 - Podatki i opłaty

Wynagrodzenia i koszty utrzymania pracownika (na podstawie sporządzonej listy płac):

 • 130 - Rachunek bieżący,
 • 220 - Rozrachunki z budżetami,
 • 225 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT,
 • 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
 • 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • 404 - Wynagrodzenia

Operacje księgowe dotyczące wynagrodzeń i kosztów z nimi związanych księgujemy w następujący sposób:

 • Wynagrodzenie brutto - po stronie Winien na koncie 404, po stronie Ma na koncie 230,
 • Składki ZUS - po stronie Wn na koncie 405, po stronie Ma na koncie 225
 • Składki na Ubezpieczenia Społeczne - po stronie Wn na koncie 230, po stronie Ma na koncie 225
 • Składki na Ubezpieczenie zdrowotne pracownika - po stronie Wn na koncie 230, po stronie Ma na koncie 225
 • Podatek dochodowy - po stronie Wn na koncie 230, po stronie Ma na koncie 220
 • Wypłata wynagrodzenia - po stronie Wn na koncie 230, po stronie Ma na koncie 130,
 • Wypłata składek ZUS - po stronie Wn na koncie 225, po stronie Ma na koncie 130
 • Zaliczka na podatek dochodowy - po stronie Wn na koncie 220, po stronie Ma na koncie 130

Koszty eksploatacji samochodu możemy zaksięgować za pomocą następujących kont:

 • Zakup paliwa: Konto Wn: 522, Konto Ma 490
 • Koszty związane z opłatami na ubezpieczenie samochodu: Konto Wn: 409, Konto Ma 240
 • Poniesione koszty na naprawy: Konto WN 501, Konto Ma 490


Wydatki bieżąceartykuły polecane
Rodzajowy układ kosztówKoszty uzyskania przychodówKosztyKoszt sprzedażyKosztEwidencja wynagrodzeń pracownikówZysk nadzwyczajnyRozliczenia międzyokresowe przychodówPremia świąteczna

Bibliografia

Autor: Klaudia Kaczmarczyk