Koszty eksploatacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszty eksploatacji
Polecane artykuły


Koszty eksploatacji - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych. "Najczęściej definiowane są jako wszelkie rzeczywiste i należycie uzasadnione opłaty, wydatki i obciążenia ponoszone przez użytkownika, związane z eksploatacją” (A. Krzyżanowska, 2012) danego lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Koszty eksploatacji obejmują

Koszty eksploatacji obejmują m.in.: koszty dostaw wody oraz prądu i gazu, odbioru ścieków, oczyszczania ścieków itp. Można zaliczyć do nich również koszty prowadzonych robót budowlanych, konserwacji budynku, napraw i remontów, w których zawierają się również koszty koniecznych dokumentacji, podatki, koszty związane z administracją i zarządzaniem. W skład kosztów eksploatacji wchodzą również: koszty ponoszone na utrzymanie terenów zielonych wokół obiektu, a także dróg, chodników i podjazdów. Wliczać się w nie także będą koszty funkcjonowania całej administracji spółdzielni, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zarządu i administracji, koszty zarządzania nieruchomością, koszty wieczystego użytkowania gruntów na których znajdują się budynki spółdzielni mieszkaniowej, a także podatek od nieruchomości (J. Hek, 2004).

Koszty eksploatacji nie obejmują

Koszty eksploatacji nie obejmują (A. Krzyżanowska, 2012):

 • kosztów usprawnień i modernizacji nieruchomości, dzięki którym zostanie podniesiony standard budynku
 • kosztów jakie właściciel ponosi w czasie aranżacji pomieszczeń dla najemcy
 • kosztów napraw związanych z nieruchomościom związanych z jej nieprawidłowym użytkowaniem przez najemców
 • kosztów związanych z zaniedbaniami właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Pokrycie kosztów eksploatacji

Do pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych oraz stanowiących mienie spółdzielni mieszkaniowych, a także nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby zamieszkujące na terenie danego osiedla, lub w danym budynku, zobowiązanie są osoby będące właścicielami lokali poprzez uiszczanie opłat w części przypadającej na dany lokal, zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni (Monika Cieszyńska, 2014). Opłaty te nie mogą przewyższać rzeczywistych kosztów jakie ponosi spółdzielnia, to znaczy, że spółdzielnie nie mogą z ich tytułu uzyskiwać przychodów (J.Hek, 2004). Właściciele lokali użytkowych muszą być poinformowani o ewentualnych zmianach wysokości opłat przynajmniej na trzy miesiące przed ich wprowadzeniem. (J. Hek, 2004). Koszty eksploatacji mogą również zostać przeniesione na osoby wynajmujące mieszkanie od najemcy (właściciela lokalu) na mocy umowy najmu. Koszty eksploatacji rozliczane mogą być wtedy na dwa sposoby, mogą zostać wliczone w koszt czynszu lub być rozliczane na zasadzie ryczałtu. Bardzo często są czynnikiem konfliktogennym, ze względu na trudności w dokładnej ich kalkulacji.

Wpływ na to ma wiele czynników, np. (E. Olearczuk, 2005):

 • "różnice w sposobie definiowania i ustruktualizowania kosztów,
 • specyfikacje w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, wpływających na koszty eksploatacji,
 • sposobu rozkładania i naliczania kosztów na uczestnika/użytkownika,
 • różnorodności czynników i ich zmian, które mają przełożenie na koszty”.

Podział kosztów eksploatacji

Koszty eksploatacji ze względu na układ ich struktury mogą być podzielone na (E. Olearczuk, 2005):

 • stałe i zmienne,
 • bezpośrednie i pośrednie,
 • administracyjne oraz techniczne,
 • koszty obsługi lokatorów i koszty obsługi nieruchomości,
 • lokatorskie oraz właścicielskie,
 • użytkowania, obsługiwania,
 • oraz ze względu na okres (jesienno - zimowe, wiosenno - letnie),
 • a także koszty rozpoczęcia eksploatacji, użytkowania i zakończenia eksploatacji.

Bibliografia

Autor: Bartłomiej Matoga