Nagroda im. Deminga

Z Encyklopedia Zarządzania
Nagroda im. Deminga
Polecane artykułyNagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) w 1951 r. dla uhonorowania Deminga. Zyskał on powszechne uznanie za swój wkład w rozwój powojennej Japonii. (Deming pojechał do Japonii w 1950 r., gdzie nauczał metod statystycznej kontroli procesów, której twórcą był jego przyjaciel Walter Shewhart). Była to pierwsza nagroda projakościowa na świecie i do dziś stanowi wzór dla wielu nagród krajowych i międzynarodowych (Nagroda im. Malcolma Baldridge'a, Europejska Nagroda Jakości). Prestiżowa nagroda Deminga jest traktowana jako symbol japońskiej troski o wysoką jakość.

Przyznawana jest co roku w kategoriach:

 • indywidualnej - dla osób o wybitnych osiągnięciach w zarządzaniu jakością.
 • zbiorowa- dla przedsiębiorstw.

Kryteria oceny w nagrodzie im. Deminga

 1. Polityka przedsiębiorstwa:
 • ocena zgodności polityki z istniejącymi warunkami działania i jej zrozumienie przez wszystkich pracowników,
 • sposób określenia i przekazywania pracownikom przez wszystkie działy firmy polityki sterowania jakością oraz informacji o uzyskanych rezultatach.
 1. Organizacja przedsiębiorstwa:
 • zakresy odpowiedzialności i uprawnień,
 • sposób organizacji współpracy między wszystkimi działami firmy oraz stosowane metody zarzadzania.
 1. Propagowanie i szkolenie w zakresie jakości:
 • sposoby nauczania pracowników na kursach i podczas pracy w samym zakładzie jak też w firmach współpracujących, szczególnie w zakresie metod statystycznych,
 • stopień aktywności kół jakości.
 1. Gromadzenie, przekazywanie i wykorzystanie informacji o jakości:
 • sposób zbierania i przekazywania informacji dotyczących jakości, przez dyrekcję, podległe zakłady, oddziały, biura inne komórki organizacyjne,
 • stosowane systemy informacyjne, szybkośc przekazu i wykorzystania informacji.
 1. Analizy:
 • Identyfikacja problemów krytycznych w odniesieniu do wyrobu i procesu,
 • Sposób analizowania tych problemów,
 • Zastosowanie w analizie metod statystycznych.
 1. Normalizacja (w firmie):
 • Zasady ustanawiania, nowelizacji i unieważniania norm,
 • Wykorzystywanie norm do usprawniania stosowanych w firmie technologii.
 1. Sterowanie, doskonalenie:
 • Sposób przeglądu procedur,
 • Sposób stosowania metod statystycznych, kart kontrolnych,
 • Sposób nadzoru ze strony kierownictwa w powyższych kwestiach.
 1. Zapewnienie jakosci:
 1. Efekty:
 • Efekty uzyskane w odniesieniu do jakości produktu,
 • Stopień poprawy produktu w kontekście jego jakości, ilości i kosztów,
 • Analiza całej firmy z punktu widzenia nie tylko efektów ekonomicznych ale także oceny postawy wszystkich pracowników.

10. Plany na przyszłość:

 • Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa: planowanie promocji systemu sterowania jakością, prawdopodobieństwo kontynuacji i rozwijania dotychczasowych rozwiązań w zakresie sterowania jakością.

Analizując szczegółowo kryteria konkursu Nagrody im. Deminga dla przedsiębiorstw, można dojść do wniosku,że szczególna uwagę poświęca się zagadnieniom dotyczącym stosowania metod statystycznych w sterowaniu procesami oraz angażowaniu personelu w procesy doskonalenia (np.koła jakości).

Bibliografia

Autor: Magda Lach