Metoda Bedaux

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda Bedaux
Polecane artykuły


W roku 1916 Charles Bedaux opublikował zasady własnego systemu organizowania pracy, składającego się z normowania, wartościowania i wynagradzania pracy.

Podstawą metody normowania czasu pracy jest jednostka pomiarowa 1 Bedaux, definiowana jako ilość pracy ludzkiej, którą przeciętny robotnik w normalnych warunkach i tempie pracy może wykonać w ciągu 1 minuty, korzystając z odpoczynku przewidzianego dla danej ilości pracy. Czas pracy określa się na podstawie chronometrażu, tempo pracy na podstawie oceny szacunkowej, natomiast ilość czasu na odpoczynek wynikać ma z warunków pracy.

Stosowanie

Elementy pracy dzieli się na cząstki trwające nie krócej niż 2-3 sekundy. Następnie przeprowadza się szereg pomiarów chronometrażowych. Do dalszych obliczeń wybiera się nie czas średni, lecz ten występujący najczęściej.

Wprowadzenie tempa pracy służy korygowaniu zmierzonego czasu, gdzie wartość 60 oznacza tempo normalne. Obserwator rejestruje więc nie tylko czas poszczególnych czynności, lecz również tempo pracy, kierując się oceną szacunkową. Korektę przeprowadza się mnożąc zaobserwowany czas przez występujące tempo pracy i otrzymany iloczyn dzieląc przez normalne tempo pracy.

Współczynniki czasu na odpoczynek zawierają się w przedziale od 1,1 (praca lekka) do 2,1 (praca bardzo ciężka) i zależą również od temperatury i wilgotności powietrza.

Czas trwania czynności wyraża się w minutach i mnoży przez współczynnik korygujący (związany z odpoczynkiem). Po zsumowaniu wszystkich cząstek danej czynności otrzyma się czas całej operacji wyrażony w jednostkach Bedaux, czyli normę pracy.

Założenia Charles`a Bedaux były doskonalone przez Towarzystwo Bedaux. Zamiast czasu najczęściej występującego wprowadzono czas normalny, opracowano specjalne tablice, zawierające dla różnych prac procentowe współczynniki czasu na odpoczynek i współczynniki korygujące z tytułu mikroklimatu.

Badania metodą Bedaux, rozpowszechnione w przemyśle światowym w okresie międzywojennym, pokazały jak bardzo odległa jest praktyka gospodarcza od technicznej normy pracy.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Król