Inflacja budżetowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Inflacja budżetowa, to jeden z rodzajów inflacji, gdy weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstania. Jest to inflacja której czynnikiem sprawczym jest występowanie deficytu budżetowego państwa, czyli nadmiernego poziomu wydatków w stosunku do generowanych dochodów.

W czasach wcześniejszych budżet państwa wywoływał inflację tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, które wymagały również nadzwyczajnych wydatków (np. wojny). Natomiast w czasach współczesnych zjawisko deficytu budżetowego jest powszechne w wielu krajach, a raczej w większości z nich.

Budżet państwa jest jednym z głównych źródeł inflacji. Ze względu na pełnienie licznych funkcji publicznych i społecznych przez państwo jego wydatki w kwestii zapewnienia świadczeń rosną z roku na rok, na przykład poprzez wydłużenie się życia ludzi, przez co rośnie liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń (emeryci, renciści, bezrobotni). Rosną wydatki na cele socjalno - gospodarcze, pomoc publiczną, czy źródła tradycyjne takie jak wydatki na zbrojenia czy administrację. Powstaje deficyt budżetowy, który może być pokryty z:

Inne rodzaje inflacji

Inflacja budżetowa jest jedną z odmian inflacji pieniężnej. Potocznie jest także zwana jako inflacja skarbowa, emisyjna, czy rządowa. Nie każdy deficyt budżetowy państwa ma inflacyjne oddziaływanie na mechanizmy gospodarcze. Oddziaływanie to w szczególności zależy od podmiotu, który przyjmuje na siebie funkcje wierzyciela wobec sektora publicznego, a nie rodzaju instrumentu kredytującego działalność tego sektora. Wyłącznie monetyzacja deficytu budżetowego, poprzez kreację pieniądza bez pokrycia, może doprowadzić do wystąpienia zjawisk inflacyjnych. Za neutralną metodę finansowania deficytu budżetowego dla krajowego obiegu pieniądza, czy dla procesów inflacyjnych uważa się finansowanie deficytu budżetowego poprzez zaciąganie pożyczek na rynku finansowym (bez uczestnictwa banku centralnego), pod warunkiem nie posiadania przez banki komercyjne wolnych rezerw gotówkowych lub utrzymania stałej ich stopy w relacji do depozytów. W tej sytuacji następuje wyłącznie przemieszczanie na rzecz budżetu państwa środków poza bankowego sektora prywatnego, przez co podaż pieniądza nie ulega zmianie.

Skutki inflacji budżetowej na gospodarkę i społeczeństwo

 • Wzrost cen i kosztów życia dla obywateli . Inflacja budżetowa ma bezpośredni wpływ na wzrost cen podstawowych produktów, takich jak żywność, paliwo i inne artykuły pierwszej potrzeby. Wzrost kosztów życia dla obywateli może prowadzić do zmniejszenia ich siły nabywczej, co negatywnie wpływa na ich budżety domowe i jakość życia. Wyższe ceny produktów spożywczych i usług mogą sprawić, że obywatele będą musieli ograniczyć swoje wydatki na inne potrzeby, co może prowadzić do pogorszenia warunków życia.
 • Spadek siły nabywczej pieniądza . Inflacja budżetowa prowadzi do stopniowej utraty wartości pieniądza i zmniejszenia zdolności zakupowej społeczeństwa. W miarę jak inflacja rośnie, obywatele muszą płacić więcej za te same produkty i usługi. To oznacza, że ich pieniądze są mniej warte, co prowadzi do spadku siły nabywczej. Skutkuje to również negatywnym wpływem na oszczędności i inwestycje obywateli, ponieważ ich pieniądze tracą na wartości, co zniechęca do oszczędzania i inwestowania.
 • Zniekształcenia w alokacji zasobów gospodarczych . Inflacja budżetowa ma również wpływ na działalność przedsiębiorstw i ich decyzje inwestycyjne. Wzrost cen surowców i usług może skłonić przedsiębiorstwa do zmniejszenia swoich inwestycji lub rezygnacji z nich całkowicie. Dodatkowo, gdy inflacja budżetowa prowadzi do przesunięcia zasobów z sektora prywatnego do sektora publicznego, może to prowadzić do zniekształceń w alokacji zasobów gospodarczych. Przedsiębiorstwa mogą napotykać trudności w pozyskiwaniu niezbędnych zasobów, co ogranicza ich zdolność do efektywnego funkcjonowania.
 • Spadek inwestycji i wzrost bezrobocia . Inflacja budżetowa ma negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy. Wzrost kosztów produkcji i niepewność związana z inflacją może zniechęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe projekty. Spadek inwestycji prowadzi do ograniczenia wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji może prowadzić do wzrostu bezrobocia. Przedsiębiorstwa mogą zwalniać pracowników lub ograniczać nowe zatrudnienia, co pogarsza sytuację na rynku pracy.
 • Naruszenie równowagi budżetowej oraz stabilności finansowej państwa . Inflacja budżetowa ma również negatywny wpływ na równowagę budżetową oraz stabilność finansową państwa. Wzrost kosztów obsługi długu publicznego, spowodowany inflacją, może prowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego i zadłużenia państwa. Wyższe wydatki na obsługę długu publicznego oznaczają mniejsze środki na finansowanie innych sektorów, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy infrastruktura. Ponadto, inflacja budżetowa może również prowadzić do utraty wiarygodności państwa na rynkach finansowych, co może skutkować wzrostem kosztów pożyczek i trudnościami w pozyskiwaniu środków na finansowanie działalności państwa.

Przykłady krajów z wysoką inflacją budżetową

 • Wenezuela . Wenezuela jest jednym z najbardziej znanych przykładów kraju z wysoką inflacją budżetową. Przyczyny inflacji budżetowej w Wenezueli są złożone i obejmują m.in. nadmierne drukowanie pieniędzy przez rząd, brak kontroli nad wydatkami publicznymi oraz korupcję. Skutki społeczne i gospodarcze inflacji budżetowej w Wenezueli są drastyczne, obejmują m.in. wzrost ubóstwa, niedobór podstawowych produktów, wysokie bezrobocie i destabilizację gospodarki. Rząd podjął próby ograniczenia inflacji budżetowej poprzez wprowadzenie m.in. kontroli cen i ograniczenie dostępu do dolara amerykańskiego.
 • Zimbabwe . Zimbabwe jest kolejnym przykładem kraju z historią hiperinflacji. Przyczyny deficytu budżetowego i inflacji budżetowej w Zimbabwe obejmują m.in. nadmierne wydatki rządu na cele polityczne, brak kontroli nad emisją pieniądza i brak wiarygodności na rynkach finansowych. Skutki społeczne i gospodarcze inflacji budżetowej w Zimbabwe są katastrofalne, obejmują m.in. wzrost ubóstwa, brak dostępu do podstawowych produktów, masową emigrację obywateli i upadek gospodarki. Rząd podjął próby ograniczenia inflacji budżetowej poprzez wprowadzenie m.in. dolara amerykańskiego jako oficjalnej waluty i stabilizację polityki monetarnej.
 • Argentyna . Argentyna również zmaga się z problemami inflacji budżetowej i niestabilnością ekonomiczną. Przyczyny inflacji budżetowej w Argentynie obejmują m.in. nadmierne wydatki publiczne, brak kontroli nad emisją pieniądza oraz niestabilność polityczną. Skutki inflacji budżetowej w Argentynie są zauważalne w postaci wzrostu cen, spadku siły nabywczej obywateli i trudności w inwestycjach. Rząd podejmuje działania w celu kontrolowania inflacji budżetowej, takie jak ograniczanie wydatków publicznych i wprowadzanie reform strukturalnych.

Strategie zarządzania deficytem budżetowym i zapobieganie inflacji budżetowej

 • Kontrola wydatków publicznych i ograniczanie deficytu budżetowego . Aby zmniejszyć deficyt budżetowy i zapobiec inflacji budżetowej, rządy mogą ograniczać wydatki publiczne. Mogą to robić poprzez redukcję nieefektywnych programów socjalnych, obniżenie kosztów administracyjnych, ograniczenie subwencji i dopłat oraz efektywne zarządzanie wydatkami. Ważne jest również regularne monitorowanie i kontrolowanie wydatków publicznych, aby zapewnić, że są one zgodne z zaplanowanym budżetem.
 • Zwiększanie efektywności i transparentności wydatków publicznych . Aby ograniczyć deficyt budżetowy, rządy powinny dążyć do zwiększenia efektywności i transparentności wydatków publicznych. Poprawa efektywności może być osiągnięta poprzez ocenę programów i projektów pod kątem ich skuteczności i kosztów. Rządy powinny również dążyć do większej transparentności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, aby zapewnić, że obywatele mają dostęp do informacji na temat wydatków rządowych i mogą sprawować kontrolę nad nimi.
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania deficytu budżetowego . Aby zmniejszyć deficyt budżetowy, rządy mogą szukać alternatywnych źródeł finansowania. Mogą to obejmować zwiększenie dochodów z podatków, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, takich jak inwestycje zagraniczne, wykorzystanie funduszy strukturalnych UE lub emisję obligacji. Dywersyfikacja źródeł finansowania deficytu budżetowego może pomóc w zrównoważeniu budżetu i zmniejszeniu zależności od jednego źródła.
 • Monitorowanie i kontrola polityki monetarnej w celu zapobiegania nadmiernej emisji pieniądza . Aby zapobiec inflacji budżetowej, banki centralne powinny monitorować i kontrolować politykę monetarną. Powinny dbać o odpowiednią podaż pieniądza i unikać nadmiernej emisji pieniądza. Banki centralne powinny być odpowiedzialne za utrzymanie stabilności cen i zapobieganie nadmiernej inflacji. Regularne analizy i prognozy inflacyjne mogą pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących polityki monetarnej.
 • Edukacja finansowa społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności fiskalnej . Aby zapobiec inflacji budżetowej, ważne jest również zwiększenie świadomości i odpowiedzialności fiskalnej w społeczeństwie. Edukacja finansowa może pomóc obywatelom zrozumieć, jak inflacja budżetowa wpływa na ich życie i jakie są skutki nieodpowiedzialnego zarządzania finansami państwa. Promowanie odpowiedzialności fiskalnej i aktywne uczestnictwo obywateli w procesie budżetowym może przyczynić się do zmniejszenia deficytu budżetowego i zapobiegania inflacji budżetowej.


Inflacja budżetowaartykuły polecane
Deficyt budżetowyKrańcowa skłonność do oszczędzaniaPolityka pieniężnaPolityka refinansowaInflacja kredytowaKryzys walutowyPolityka rezerw obowiązkowychAgregaty pieniężneDług publiczny

Bibliografia

 • Dach Z., Szopa B. (2004), Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków
 • Kujda M. (1995), Makroekonomia, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów


Autor: Monika Sobczyk