Monetyzacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Monetyzacja jest pojęciem z dziedziny finansów, które oznacza zamianę aktywów rzeczowych lub także finansowych na środek płatniczy (pieniądze). Mówiąc potocznie jest to przekształcenie czegoś w pieniądz.Pojęcie monetyzacji może także odnosić się do emisji tzw. pustych pieniędzy (bez pokrycia) poprzez bank centralny.Jest to termin określający politykę monetarną, która polega na ciągłym zwiększaniu dostępnych środków poprzez dodrukowanie (emisję) pieniędzy. Monetyzacji towarzyszy wzrastająca inflacja. Jest ona przełożeniem aktywności odbiorcy na wycenę ukazaną w postaci płatności złożonej lub wyświetlenia zamieszczonej reklamy (Słownik finansów i bankowości 2008).

To pojęcie może być także kojarzone z finansową polityką państwa czyli monetyzacją deficytu. Jest to sprzedaż bonów skarbowych lub obligacji w celu otrzymania środków pieniężnych na dofinansowanie powstałego deficytu budżetowego.Monetyzacja deficytu budżetowego (długu publicznego) może być przeprowadzana w sposób bezpośredni, jeśli np. Ministerstwo Finansów pożycza pieniądze od banku centralnego co prowadzi do powstania zapisu o wykreowaniu nowej bazy monetarnej na rachunku rządu. Kiedy sasób ten zostanie wykorzystany przez rząd, podmioty które sprzedają dla rządu dobra i usługi lokują otrzymane pieniądze na własne rachunki bankowe. Dzieki temu baza monetarna wkracza do systemu banków komercyjnych. Pośredni jeśli bank centralny skupuje weksle skarbowe na rynku otwartym lub jeśli prowadzi operacje finansową polegającą na ponownej sprzedaży weksla poprzedzającą termin jego płatności.

Istnieją wskaźniki monetyzacji, które potwierdzają, że znaczenie tego sektora w polskiej gospodrace wzrasta. Wskaźniki polski pozostają na poziomie, który jest porównywalny z analogicznymi wskaźnikami dla krajów z tego regionu, natomiast w dalszym ciągu znacząco niższe niż w strefie euro. Uznaje się, że wraz ze wzrostem monetyzacji gospodarki jak i wzrostem poziomu pośrednictwa finansowego rośnie siła mechanizmu transmisji monetarnej. Kryzys finansowy ujawnił, że dzięki rozwojowi pośrednictwa finansowego można także zmniejszać wpływ jaki baki centralne mają na procesy gospodarcze (Mistewicz E. 2017).

TL;DR

Monetyzacja to proces zamiany aktywów na środek płatniczy. Może odnosić się do emisji pieniędzy przez bank centralny lub do monetyzacji deficytu budżetowego. W Polsce wskaźniki monetyzacji są niższe niż w strefie euro. Monetyzacja danych polega na wykorzystaniu potencjału danych wewnętrznych lub współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Korzyści to m.in. lepsza wydajność procesów biznesowych i tworzenie nowych produktów. Wyzwaniem jest ocena wiarygodności i przydatności danych, szczególnie zewnętrznych.

Monetyzacja danych

Dzieli się na:

  • Monetyzację wewnętrzną (ang. internal monetization) swoim zakresem obejmuje działania, które prowadzą do wykorzystania potencjału danych już posiadanych poprzez oferty lepiej dopasowane do klientów, czy też poprzez trafniejsze przewidywanie zachowań konsumentów.
  • Monetyzację zewnętrzną (ang.external monetization) swoim zakresem obejmuje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami których celem jest uzyskanie synergii (kilka firm pracujących razem dzięki czemu osiągają większy sukces niż gdyby pracowały oddzielnie) z posiadanych danych. Na przykład, może obejmować usługi świadczone podmiotom trzecim opierając się o już uzyskane dane.

Monetyzacja danych jest możliwością pośredniego i bezpośredniego spieniężenia wiedzy dotyczącej cyfrowych zachowań oraz profili zainteresowań klientów przedsiębiorstwa lub internautów.

Korzyści pośrednie płynące z monetyzacj danych:

  • wyznaczenie najlepszego sposobu wydajności procesów biznesowych,
  • zmniejszenie ryzyka biznesowego,
  • wsparcie przy sondowaniu nowych rynków oraz przy tworzeniu i opracowaniu nowych produktów,
  • budowanie i wzmacnianie relacji partnerskich.

Korzyści bezpośrednie płynące z monetyzacji danych:

  • rynkowy obrót danymi,
  • rozszerzanie już funkcjonujących produktów lub usług firmy o informacje, które zostają zebrane podczas analizy danych,
  • sprzedaż tzw. surowych danych przez pośrednictwo brokerów,
  • zaoferowanie innym przedsiębiorstwom dostępu do danych, które już zostały przeanalizowane (w modelu subskrypcyjnym).

Monetyzacja danych także wiąże się z wyzwaniami największym problemem jest szczegółowa i dokładna ocena wiarygodności i przydatności zasobów posiadanych danych zwłaszcza tych, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych, dane te nie były do tej pory brane pod uwagę, a prawdopodobnie będą używane coraz częściej. Jest to działanie nazywane "data enrichment" czyi zasilanie systemów przedsiębiorstw danymi zewnętrznymi. Dzięki niemu firma ma możliwość testowania jaka jest skuteczność informacji przez nią zebranych. Dzięki czemu to ze przywiązuje się coraz większą wagę do poprawności oraz jakości danych. Kluczowa jest aktualność takich treści. Wszystkie dane muszą być aktualizowane i odświeżane regularnie, ponieważ coraz większa liczba parametrów posiada charakter krótkoterminowy (Mistewicz E. G2017).


Monetyzacjaartykuły polecane
Źródła informacjiPranie brudnych pieniędzyInnowacyjna teoria przedsiębiorstwaGospodarka otwartaEksportE-biznesFuzjaCross-sellingMarketing partnerski

Bibliografia


Autor: Julia Marzec