Agregaty pieniężne

Z Encyklopedia Zarządzania

Agregaty pieniężne są jednym z najważniejszych wskaźników przy analizie i ocenie systemu finansowego. Odnoszą się one do różnych form pieniądza, które są w obiegu w danym kraju. Agregaty pieniężne to zbiory różnych form pieniądza, które są w obiegu w gospodarce. Mogą one obejmować gotówkę, depozyty bankowe, środki pieniężne na rachunkach bieżących oraz inne instrumenty finansowe, które są łatwo zamienialne na pieniądz gotówkowy. W zależności od kraju i systemu finansowego, agregaty pieniężne mogą mieć różne nazwy i składniki.

Agregaty pieniężne są istotne dla oceny stabilności i efektywności systemu finansowego z kilku powodów. Po pierwsze, mogą one być wskaźnikiem inflacji i ogólnego poziomu cen. Jeżeli agregaty pieniężne rosną szybko, może to wskazywać na nadmierną podaż pieniądza, co z kolei może prowadzić do wzrostu inflacji. Z drugiej strony, jeżeli agregaty pieniężne rosną zbyt wolno, może to wskazywać na niedostateczną podaż pieniądza, co może prowadzić do deflacji i spowolnienia gospodarczego. Po drugie, agregaty pieniężne są istotne dla oceny kondycji sektora bankowego. Wzrost lub spadek agregatów pieniężnych może wskazywać na zmiany w zachowaniu klientów banków, takie jak zwiększanie lub zmniejszanie depozytów. Jest to istotne dla oceny stabilności banków i ich zdolności do udzielania kredytów. Po trzecie, agregaty pieniężne mogą być wskaźnikiem aktywności gospodarczej. Wzrost agregatów pieniężnych może wskazywać na wzrost inwestycji i konsumpcji, co jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Z kolei spadek agregatów pieniężnych może wskazywać na spowolnienie gospodarcze.

Klasyfikacja i skład agregatów pieniężnych

Pierwszym krokiem w zrozumieniu agregatów pieniężnych jest poznanie kategorii pieniądza, które tworzą te agregaty. W literaturze ekonomicznej najczęściej spotyka się podział na cztery kategorie, zwane agregatami M: M0, M1, M2 i M3. Każdy z tych agregatów różni się stopniem płynności finansowej, co oznacza, że im wyższy numer agregatu, tym większa płynność finansowa.

 • Agregat M0. Agregat M0 obejmuje najbardziej płynne środki pieniężne, czyli gotówkę w obiegu. W skład M0 wchodzą banknoty i monety znajdujące się w obiegu, zarówno w rękach osób prywatnych, jak i w bankach. Gotówka w obiegu jest najbardziej dostępna i natychmiastowo wymienialna na dobra i usługi, co czyni ją najbardziej płynnym środkiem wymiany.
 • Agregat M1. Agregat M1 obejmuje zarówno gotówkę w obiegu, jak i depozyty bieżące w bankach. Depozyty bieżące to rachunki bankowe, na których klienci przechowują swoje środki pieniężne. Te depozyty są również bardzo płynne, ponieważ można z nich wypłacać pieniądze w dowolnym momencie. Agregat M1 jest więc szerszą definicją pieniądza niż M0, obejmującą również środki ulokowane na rachunkach bankowych.
 • Agregat M2. Agregat M2 to rozszerzona definicja pieniądza, która obejmuje agregat M1 oraz inne instrumenty finansowe o wyższym stopniu płynności niż depozyty bieżące. W skład M2 wchodzą między innymi oszczędnościowe rachunki bankowe, obligacje skarbowe i inne dłużne instrumenty finansowe. Te instrumenty są mniej płynne niż gotówka i depozyty bieżące, ale nadal można je łatwo zamienić na środki pieniężne.
 • Agregat M3. Agregat M3 jest najszerszą definicją pieniądza, obejmującą wszystkie kategorie pieniądza opisane wcześniej, czyli M0, M1 i M2. Dodatkowo, w skład M3 wchodzą również niektóre inne instrumenty finansowe o niższej płynności, takie jak długoterminowe depozyty bankowe i inne długoterminowe środki finansowe. Agregat M3 jest najbardziej rozszerzoną definicją pieniądza i obejmuje większość dostępnych środków pieniężnych.

Aktywa finansowe wchodzące w skład agregatów pieniężnych

W skład każdego z agregatów pieniężnych wchodzą różne aktywa finansowe.

 • Gotówka w obiegu to najbardziej podstawowy składnik agregatów pieniężnych. Obejmuje banknoty i monety znajdujące się w obiegu, które są natychmiastowo wymienialne na dobra i usługi.
 • Depozyty bankowe to środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych. Mogą to być zarówno depozyty bieżące, które są najbardziej płynne, jak i oszczędnościowe rachunki bankowe, które mają niższą płynność, ale nadal można z nich wypłacać pieniądze w dowolnym momencie.
 • Bony skarbowe to instrumenty finansowe emitowane przez państwo w celu pozyskania środków pieniężnych. Są one uważane za bezpieczne aktywa finansowe, ponieważ są emitowane przez rządy i mają niskie ryzyko niewypłacalności.
 • Oprócz gotówki, depozytów bankowych i bonów skarbowych, w skład agregatów pieniężnych wchodzą również inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne itp. Te instrumenty mają różny stopień płynności i mogą być zamieniane na środki pieniężne w różnych okresach czasu.

Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych

Agregaty pieniężne są jednym z kluczowych narzędzi stosowanych w polityce pieniężnej. Stanowią one miarę ilości pieniądza obiegu w gospodarce i umożliwiają kontrolę nad podażą pieniądza przez bank centralny.

 • Kontrola agregatów pieniężnych jako podstawa polityki pieniężnej. Kontrola agregatów pieniężnych jest kluczowym aspektem polityki pieniężnej. Bank centralny monitoruje i reguluje podaż pieniądza w gospodarce poprzez kontrolę tych agregatów. Agregaty pieniężne obejmują różne formy pieniądza, takie jak gotówka w obiegu, depozyty bankowe i inne instrumenty finansowe. Bank centralny może wpływać na podaż pieniądza poprzez manipulację stóp procentowych, operacje otwartego rynku i inne narzędzia polityki pieniężnej.
 • Wpływ polityki pieniężnej na tempo wzrostu cen. Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych ma istotny wpływ na tempo wzrostu cen w gospodarce. Wzrost podaży pieniądza może prowadzić do inflacji, podczas gdy ograniczenie podaży może przyczynić się do deflacji. Bank centralny podejmuje działania w celu utrzymania stabilnego wzrostu cen, zapobiegając zarówno nadmiernej inflacji, jak i deflacji. Kontrola agregatów pieniężnych stanowi narzędzie umożliwiające bankowi centralnemu regulację podaży pieniądza w celu osiągnięcia stabilności cenowej.
 • Polityka interwencjonistyczna i jej cele monetarne. Polityka interwencjonistyczna jest jednym ze sposobów, w jaki bank centralny może wpływać na podaż pieniądza i tempo wzrostu cen. Polega ona na celowym ingerowaniu w mechanizmy rynkowe w celu osiągnięcia określonych celów monetarnych. Polityka interwencjonistyczna może mieć różne cele, takie jak ograniczenie inflacji, stabilizacja kursu walutowego czy wspieranie wzrostu gospodarczego. Bank centralny może wykorzystywać narzędzia takie jak operacje otwartego rynku, manipulacja stóp procentowych czy rezerwy obowiązkowe, aby osiągnąć te cele. Jednym z narzędzi polityki interwencjonistycznej jest luka cenowa. Polega ona na tworzeniu różnicy między rynkowymi cenami a cenami ustalonymi przez bank centralny. Bank centralny może interweniować na rynku, kupując lub sprzedając aktywa finansowe w celu utrzymania żądanej ceny tych aktywów. Luka cenowa może mieć wpływ na podaż pieniądza i tempo wzrostu cen poprzez manipulację wartością tych aktywów i wpływ na decyzje inwestorów.
 • Opóźniony wpływ polityki pieniężnej opartej na agregatach pieniężnych na gospodarkę. Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych ma opóźniony wpływ na gospodarkę. Zmiany w podaży pieniądza i stopy procentowej nie mają natychmiastowego wpływu na aktywność gospodarczą. Istnieje pewien okres czasu, w którym gospodarka reaguje na te zmiany. Opóźnienie to wynika z faktu, że decyzje inwestycyjne i konsumpcyjne są podejmowane na podstawie oczekiwań dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej. Bank centralny musi uwzględniać tę opóźnioną reakcję przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej.

Wyzwania i zmiany w kontekście agregatów pieniężnych

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój nowych technologii finansowych, takich jak cyfrowe waluty, blockchain czy platformy fintech. Te innowacje mają znaczący wpływ na tradycyjne agregaty pieniężne i stwarzają nowe wyzwania dla zarządzania pieniądzem. Cyfrowe waluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, mają potencjał zmienić sposób, w jaki funkcjonuje pieniądz. Dzięki technologii blockchain możliwe staje się bezpośrednie przesyłanie wartości pomiędzy użytkownikami, bez udziału tradycyjnych instytucji finansowych. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia roli banków centralnych i tradycyjnych agregatów pieniężnych, które są oparte na systemie bankowym. Ponadto, rozwój platform fintech, takich jak aplikacje mobilne czy platformy crowdfundingowe, umożliwia łatwiejszy dostęp do usług finansowych i zmienia sposób, w jaki konsumenci korzystają z pieniędzy. Dzięki tym nowym technologiom, transakcje są szybsze, bardziej wygodne i tańsze, co może prowadzić do przyspieszenia cyrkulacji pieniądza i zmniejszenia znaczenia tradycyjnych agregatów pieniężnych.

Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami rynku finansowego, definicje i zakresy agregatów pieniężnych muszą być dostosowane do nowej rzeczywistości. Tradycyjne agregaty pieniężne, takie jak M1, M2 czy M3, oparte są głównie na konceptach pieniądza gotówkowego i depozytów bankowych. Jednak w obliczu rozwoju cyfrowych walut i innych nowych form płatności, istnieje potrzeba uwzględnienia tych nowych elementów w definicjach agregatów pieniężnych. Ważne jest również, aby zdefiniować, jakie aktywa cyfrowe powinny być uwzględnione w agregatach pieniężnych i jakie kryteria powinny być spełnione, aby zostały uznane za pieniądz. Obecnie brakuje jednolitej definicji i regulacji w tej dziedzinie, co może prowadzić do trudności w monitorowaniu i zarządzaniu pieniądzem.

Każdy kraj i system finansowy ma swoje własne definicje i składy agregatów pieniężnych. Różnice te wynikają z różnych uwarunkowań gospodarczych, politycznych i instytucjonalnych. Na przykład, w niektórych krajach większy nacisk kładzie się na pieniądz gotówkowy, podczas gdy w innych dominują depozyty bankowe. Również rozwinięcie systemu finansowego i stopień rozwoju technologicznego wpływają na skład agregatów pieniężnych. W krajach o rozwiniętym systemie bankowym i wysokim poziomie bankowości elektronicznej, depozyty bankowe mogą stanowić większą część agregatów pieniężnych. Natomiast w krajach o słabo rozwiniętym sektorze bankowym, dominować mogą pieniądz gotówkowy i alternatywne formy płatności.

Wprowadzenie euro jako wspólnej waluty w strefie euro miało istotny wpływ na agregaty pieniężne w tych państwach. Wprowadzenie euro spowodowało zastąpienie dotychczasowych walut narodowych jedną wspólną walutą, co miało skutki dla struktury agregatów pieniężnych. Wprowadzenie euro umożliwiło łatwiejsze porównywanie danych i statystyk dotyczących pieniądza w różnych krajach strefy euro. Jednak jednocześnie spowodowało utratę kontroli nad polityką pieniężną przez poszczególne kraje, gdyż decyzje w tej dziedzinie są podejmowane przez Europejski Bank Centralny.

Wpływ agregatów pieniężnych na gospodarkę

Stabilizacja inflacji poprzez politykę pieniężną opartą na agregatach pieniężnych

Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych jest jednym z narzędzi, które państwo może wykorzystać w celu stabilizacji inflacji. Agregaty pieniężne odnoszą się do różnych form pieniądza obiegu, takich jak gotówka, depozyty bankowe i inne aktywa płynne. Monitorowanie i kontrolowanie wzrostu agregatów pieniężnych może mieć wpływ na ogólny poziom inflacji w gospodarce. W przypadku nadmiernego wzrostu agregatów pieniężnych istnieje ryzyko inflacji, gdyż większa ilość pieniądza w obiegu powoduje wzrost popytu na dobra i usługi, co z kolei prowadzi do wzrostu cen. W takiej sytuacji, polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może być wykorzystana do ograniczenia podaży pieniądza poprzez podniesienie stóp procentowych, zmniejszenie dostępu do kredytu lub zaostrzenie wymogów rezerwowych dla banków. Działania te mają na celu zmniejszenie podaży pieniądza i ograniczenie wzrostu inflacji. Z drugiej strony, w przypadku deflacji - spadku ogólnego poziomu cen - polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może być wykorzystana do zwiększenia podaży pieniądza w celu stymulacji wzrostu gospodarczego. Poprzez obniżenie stóp procentowych, zwiększenie dostępu do kredytu i obniżenie wymogów rezerwowych dla banków, państwo może stymulować inwestycje i konsumpcję, co przyczynia się do wzrostu popytu i podniesienia cen.

Ograniczenie podaży pieniądza a rentowność inwestycji

Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może mieć również wpływ na rentowność inwestycji. Ograniczenie podaży pieniądza może prowadzić do wzrostu stóp procentowych, co z kolei wpływa na koszty finansowania projektów inwestycyjnych. W przypadku podniesienia stóp procentowych, koszty kredytu stają się wyższe, co może zniechęcać przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji. W rezultacie, ograniczenie podaży pieniądza może wpływać na spadek aktywności inwestycyjnej w gospodarce. Z drugiej strony, zwiększenie podaży pieniądza może prowadzić do obniżenia stóp procentowych i zmniejszenia kosztów finansowania. To z kolei może zachęcać do większej aktywności inwestycyjnej, ponieważ przedsiębiorcy mogą łatwiej uzyskać kredyt na finansowanie swoich projektów. Przy odpowiedniej polityce pieniężnej opartej na agregatach pieniężnych, zwiększenie podaży pieniądza może przyczynić się do wzrostu rentowności inwestycji i pobudzenia gospodarki.

Wpływ polityki pieniężnej opartej na agregatach pieniężnych na kursy walutowe

Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może również mieć wpływ na kursy walutowe. Wzrost podaży pieniądza może prowadzić do osłabienia waluty narodowej w stosunku do innych walut. Większa ilość pieniądza w obiegu prowadzi do wzrostu popytu na walutę zagraniczną, co powoduje jej osłabienie. Z drugiej strony, ograniczenie podaży pieniądza może prowadzić do wzmocnienia waluty narodowej. Mniejsza ilość pieniądza w obiegu powoduje mniejszy popyt na walutę zagraniczną, co prowadzi do jej umocnienia. Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może zatem mieć wpływ na konkurencyjność gospodarki na arenie międzynarodowej poprzez wpływ na kursy walutowe.

Wpływ agregatów pieniężnych na stabilność sektora finansowego

Agregaty pieniężne mogą mieć również wpływ na stabilność sektora finansowego. Nadmierny wzrost agregatów pieniężnych może prowadzić do nadmiernego rozwoju sektora finansowego, co może zwiększać ryzyko wystąpienia bańki spekulacyjnej i kryzysu finansowego. Większa ilość dostępnego pieniądza sprzyja spekulacji, co może prowadzić do przewartościowania aktywów finansowych i destabilizacji rynków. Polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może być wykorzystana do ograniczenia ryzyka wystąpienia takich sytuacji. Poprzez kontrolowanie wzrostu podaży pieniądza, państwo może zmniejszyć ryzyko nadmiernego rozwoju sektora finansowego i zapobiegać powstawaniu bańek spekulacyjnych. Odpowiednia polityka pieniężna może zatem przyczynić się do zwiększenia stabilności sektora finansowego i ograniczenia ryzyka wystąpienia kryzysów.

Metody analizy i narzędzia zarządzania agregatami pieniężnymi

W kontekście analizy agregatów pieniężnych, modele ekonometryczne są niezwykle przydatnym narzędziem. Pozwalają one na badanie zależności między podażą pieniądza a innymi zmiennymi makroekonomicznymi, takimi jak inflacja, produkcja czy zatrudnienie. Modele te są oparte na matematycznym formalizmie i wykorzystują dane historyczne do przewidywania przyszłych zachowań gospodarki. Przykładowo, model kwantytatywny może być używany do analizy związku między podażą pieniądza a inflacją. Przy pomocy odpowiednich danych i technik statystycznych, można określić, w jakim stopniu zmiany w podaży pieniądza wpływają na zmiany poziomu cen. Tego rodzaju modele pozwalają również na prognozowanie przyszłych zmian inflacji na podstawie prognozowanej podaży pieniądza.

Badania empiryczne i analizy statystyczne są niezwykle istotne w analizie agregatów pieniężnych. Pozwalają one na ocenę wpływu podaży pieniądza na różne aspekty gospodarki, takie jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie czy stabilność finansowa. Przy pomocy odpowiednich technik statystycznych i danych historycznych, można identyfikować korelacje i zależności między podażą pieniądza a innymi zmiennymi makroekonomicznymi.

Stres testy są narzędziem, które pozwala na ocenę stabilności systemu finansowego w sytuacjach ekstremalnych. Polegają one na symulacji różnych scenariuszy, które mogą wystąpić w gospodarce, takich jak kryzys finansowy czy recesja. W ramach stres testów, sprawdza się, jak system finansowy radzi sobie w warunkach ekstremalnych i czy jest odporny na takie sytuacje. W przypadku agregatów pieniężnych, stres testy mogą być wykorzystywane do oceny wpływu zmian w podaży pieniądza na stabilność systemu finansowego.

Wskaźniki finansowe są przydatnym narzędziem do oceny stabilności i efektywności systemu finansowego. Przy pomocy odpowiednich wskaźników, można ocenić kondycję finansową banków, instytucji finansowych czy całego systemu finansowego. Na podstawie tych wskaźników można również monitorować zmiany w podaży pieniądza i ocenić ich wpływ na stabilność systemu.

Technologia blockchain może być wykorzystywana do monitorowania transakcji finansowych i kontrolowania podaży pieniądza. Dzięki zdecentralizowanej naturze tej technologii, możliwe jest śledzenie każdej transakcji i zapewnienie przejrzystości w systemie finansowym. Odpowiednie narzędzia oparte na technologii blockchain mogą pomóc w monitorowaniu podaży pieniądza i zapobieganiu nadmiernemu tworzeniu pieniądza.

Analiza dynamiki agregatów pieniężnych w czasie jest kluczowa dla zrozumienia zmian w podaży pieniądza i ich wpływu na gospodarkę. Przez badanie trendów i zmian w podaży pieniądza w różnych okresach czasu, można identyfikować cykle koniunkturalne, trendy inflacyjne czy inne ważne aspekty gospodarki. Analiza dynamiki agregatów pieniężnych może dostarczyć cennych informacji dla decydentów politycznych i ekonomistów.

Symulacje komputerowe i modelowanie matematyczne są niezwykle przydatne w prognozowaniu skutków polityki pieniężnej na agregaty pieniężne i gospodarkę jako całość. Przy pomocy odpowiednich modeli i symulacji, można prognozować, jak zmiany w podaży pieniądza wpłyną na inflację, produkcję czy inne istotne zmienne makroekonomiczne. Dzięki tym narzędziom, decydenci polityczni mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje dotyczące polityki pieniężnej.

Narzędzia zarządzania ryzykiem są niezwykle istotne w kontekście agregatów pieniężnych. Wprowadzanie odpowiednich mechanizmów zarządzania ryzykiem pozwala na kontrolowanie ryzyka związanego z podażą pieniądza i minimalizowanie negatywnych skutków dla gospodarki. Na przykład, narzędzia takie jak ograniczenia kredytowe czy wymogi kapitałowe dla banków mogą pomóc w zabezpieczeniu systemu finansowego przed nadmiernym tworzeniem pieniądza i ryzykiem dla stabilności gospodarki.

Wyzwania i kontrowersje dotyczące agregatów pieniężnych

Agregaty pieniężne są jednym z kluczowych narzędzi monitorowania i zarządzania polityką pieniężną w gospodarce. Jednakże, istnieje wiele wyzwań i kontrowersji związanych z tymi wskaźnikami, które wpływają na ich dokładność i efektywność. Poniżej skupimy się na czterech głównych obszarach, które są najważniejsze dla zrozumienia problemów związanych z agregatami pieniężnymi.

Pierwszym wyzwaniem związanym z agregatami pieniężnymi jest trudność w ich pomiarze i monitorowaniu. Agregaty pieniężne są zwykle definiowane jako suma gotówki w obiegu, depozytów bankowych i innych form pieniądza. Jednakże, w praktyce, określenie, co dokładnie należy uwzględnić w tych kategoriach, może być trudne. Na przykład, pojawienie się nowych technologii finansowych, takich jak kryptowaluty czy cyfrowe portfele, stwarza trudności w określeniu, czy te formy pieniądza powinny być uwzględniane w agregatach pieniężnych. Ponadto, różne kraje mogą mieć różne definicje i metody pomiaru agregatów pieniężnych, co utrudnia porównywanie danych międzynarodowych.

Jak już wspomniano, pojawienie się nowych technologii finansowych wprowadza dodatkowe wyzwania związane z agregatami pieniężnymi. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, stały się coraz popularniejsze i coraz częściej używane jako forma płatności. Jednakże, ich rola w systemie finansowym i ich wpływ na gospodarkę wciąż są tematem dyskusji.

Różnice w definicjach i składzie agregatów pieniężnych w związku z nowymi technologiami finansowymi wynikają z faktu, że kryptowaluty są często traktowane jako aktywa finansowe lub inwestycje, a nie jako tradycyjne formy pieniądza. To prowadzi do trudności włączenia tych nowych form pieniądza do tradycyjnych agregatów pieniężnych i utrudnia monitorowanie ich wpływu na gospodarkę.

Innym ważnym zagadnieniem dotyczącym agregatów pieniężnych jest skuteczność polityki pieniężnej opartej na tych wskaźnikach w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Tradycyjnie, centralne banki używają agregatów pieniężnych jako miary podstawy do podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych i ilości dostępnego kredytu. Jednakże, istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na skuteczność tej polityki. Na przykład, zmiany w zachowaniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, takie jak zmniejszona skłonność do zadłużania się, mogą ograniczać efektywność polityki pieniężnej opartej na agregatach pieniężnych. Ponadto, polityka fiskalna i inne czynniki zewnętrzne również mają wpływ na wyniki tej polityki.

Ostatnim obszarem kontrowersji dotyczących agregatów pieniężnych jest ich wpływ na nierówności społeczne i ekonomiczne. Polityka pieniężna oparta na kontrolowaniu agregatów pieniężnych może mieć różne efekty na różne grupy społeczne i sektory gospodarki. Na przykład, wysokie stopy procentowe mogą sprzyjać oszczędzaniu i bogatym osobom, podczas gdy utrudniają dostęp do kredytu dla biedniejszych osób i przedsiębiorstw. Ponadto, niektóre badania sugerują, że polityka pieniężna oparta na agregatach pieniężnych może przyczyniać się do pogłębiania nierówności dochodowych poprzez wzrost wartości aktywów finansowych, które często są w posiadaniu bogatych jednostek.

Podsumowanie

Podsumowując, agregaty pieniężne są narzędziem kluczowym dla zarządzania gospodarką i systemem finansowym. Ich rola i znaczenie polegają na dostarczaniu informacji o ilości pieniądza w obiegu oraz wpływie tego czynnika na aktywność gospodarczą, poziom inflacji i stabilność finansową. Przez odpowiednie kształtowanie polityki monetarnej możliwe jest kontrolowanie tych czynników i podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie zarządzania gospodarką i systemem finansowym.


Agregaty pieniężneartykuły polecane
Agregat M1Agregat M3Agregat M0Instrumenty polityki pieniężnejBilans płatniczyNominalna stopa procentowaCele polityki pieniężnejPolityka kursu walutowegoDeficyt budżetowy

Bibliografia

 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Ekonomia. Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gruszecki T. (2004), Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Kaźmierczak A. (1998), Podstawy polityki pieniężnej, PWN, Warszawa
 • Ostaszewski J. (red.) (2013), Finanse Difin, Warszawa
 • Samuelson P., Nordhaus W., (2007), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sławiński A. (red.) (2011), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa
 • Szpunar P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa