Hipoteza statystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące rozkładu cechy w populacji generalnej, czyli rozkładu teoretycznego sformułowane bez przeprowadzenia badania pełnego wyłącznie na podstawie danych z próby.

Hipotezy statystyczne mogą dotyczyć parametrów nieznanego rozkładu cech w populacji generalnej, są to wtedy hipotezy parametryczne np. wartość średnia badanej cechy całej zbiorowości jest równa 5. Hipotezy mogą też mówić jakiego typu jest nieznany rozkład teoretyczny, mogą dotyczyć współzależności cech badanej zbiorowości są to wtedy hipotezy nieparametryczne. Hipotezę którą sprawdzamy nazywamy hipotezą zerową oznaczmy H0. Hipotezę alternatywną oznaczamy H1 nazywamy każdą inną hipotezę którą skłonni jesteśmy przyjąć po odrzuceniu hipotezy zerowej H0, decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu H0 podejmujemy na podstawie wyników próby losowej.

Rodzaje hipotez

 • parametryczne (o wartości przeciętnej, o wskaźniku struktury, o wariancji, itp.)
 • nieparametryczne (o rozkładzie cechy, o niezależności cech X i Y, itp.).
 • zerowa (H0), jest hipotezą o wartości jednego (lub wielu) parametru populacji. Hipotezę traktujemy jako
prawdziwą dopóki nie uzyskamy informacji statystycznych dostatecznych do zmiany naszego stanowiska.
 • alternatywna (H1), jest hipoteza przypisująca parametrowi populacji wartość niezgodną z przypisaną mu
przez hipotezę zerową (H0).

Formułowanie hipotez statystycznych

Hipoteza zerowa (H0) jest hipotezą "o równości" i brzmi:

H0: p = p0

gdzie p0 jest konkretną wartością (liczbą).

Hipoteza alternatywna (H1) może być sformułowana trojako (najczęściej w zależności od wyniku uzyskanego w próbie):

H1: p <> p0 (albo H1: p < p0 albo też H1: p > p0)

Wybór hipotezy alternatywnej (H1) ma decydujące znaczenie dla sformułowania obszaru odrzucenia.

Hipoteza zerowa (H0) i hipoteza alternatywna (H1)

W statystyce, formułowanie hipotez statystycznych jest kluczowym krokiem w procesie badawczym. Hipoteza statystyczna to stwierdzenie dotyczące pewnej właściwości populacji, której badanie ma na celu potwierdzenie lub obalenie. W ramach formułowania hipotez, wyróżnia się dwie główne hipotezy: hipotezę zerową (H0) i hipotezę alternatywną (H1).

Hipoteza zerowa (H0) zakłada, że nie ma żadnego efektu, różnicy czy związku w populacji badanej. Może ona być sformułowana jako stwierdzenie braku różnicy między grupami, braku związku między zmiennymi lub braku wpływu czynnika na badane zjawisko. Przykładowo, hipoteza zerowa może brzmieć: "Nie ma różnicy w wynikach testu między grupą kontrolną a grupą eksperymentalną".

Hipoteza alternatywna (H1), zwana także hipotezą badawczą, przeczy hipotezie zerowej i zakłada istnienie jakiegoś efektu, różnicy czy związku w populacji badanej. Może ona być sformułowana jako stwierdzenie istnienia różnicy między grupami, związku między zmiennymi lub istnienia wpływu czynnika na badane zjawisko. Przykładowo, hipoteza alternatywna może brzmieć: "Istnieje różnica w wynikach testu między grupą kontrolną a grupą eksperymentalną".

W przypadku hipotezy alternatywnej, istnieje możliwość określenia kierunku efektu, różnicy czy związku. Kierunek hipotezy alternatywnej może być dwustronny lub jednostronny.

Hipoteza alternatywna dwustronna zakłada istnienie jakiejkolwiek różnicy, efektu czy związku w populacji badanej. Nie precyzuje ona, czy różnica jest dodatnia czy ujemna. Przykładowo, hipoteza alternatywna dwustronna może brzmieć: "Istnieje różnica w wynikach testu między grupą kontrolną a grupą eksperymentalną".

Hipoteza alternatywna jednostronna określa kierunek różnicy, efektu czy związku w populacji badanej. Może ona być sformułowana jako hipoteza jednostronna dodatnia lub jednostronna ujemna. Na przykład, hipoteza alternatywna jednostronna dodatnia może brzmieć: "Wyniki testu w grupie eksperymentalnej są wyższe niż w grupie kontrolnej", podczas gdy hipoteza alternatywna jednostronna ujemna może brzmieć: "Wyniki testu w grupie kontrolnej są wyższe niż w grupie eksperymentalnej".

Określanie kontekstu badawczego i teorii naukowych przy formułowaniu hipotez

Przy formułowaniu hipotez statystycznych ważne jest uwzględnienie kontekstu badawczego. Kontekst badawczy odnosi się do ogólnego kontekstu, w którym prowadzone jest badanie, takiego jak dziedzina nauki, tematyka badania, poprzednie badania na dany temat itp.

Wprowadzenie kontekstu badawczego pomaga lepiej zrozumieć istotę badania i umiejscowić wyniki w szerszym kontekście. Ponadto, może dostarczyć wskazówek dotyczących oczekiwanych wyników, które mogą wpływać na formułowanie hipotez.

Przy formułowaniu hipotez statystycznych warto również odwoływać się do istniejących teorii naukowych. Teorie naukowe są zbiorem zasad, które opisują i wyjaśniają pewne zjawiska badane w danej dziedzinie nauki.

Wykorzystanie teorii naukowych przy formułowaniu hipotez statystycznych umożliwia zbudowanie mocniejszego i bardziej uzasadnionego argumentu badawczego. Teorie mogą dostarczać wskazówek dotyczących oczekiwanych związków między zmiennymi, efektów wpływu czynnika czy różnic między grupami. Ponadto, teorie naukowe mogą również pomóc w interpretacji otrzymanych wyników badania.

Zastosowanie hipotez statystycznych w badaniach marketingowych

Hipotezy statystyczne są wykorzystywane bardzo często. Swoje zastosowanie odnalazły również w badaniach marketingowych w nieco zmienionej formie. Badacz podejmując się przeprowadzenia analizy określa pewną hipotezę. Nie przeprowadza on jeszcze żadnych badań i nie szuka dowodów. Hipotezę można określić wstępnym twierdzeniem. Takie twierdzenie opisuje wpływ jednego czynnika na drugi w konkretny sposób. Wpływ ten możemy określić przeprowadzając test niezależności chi kwadrat. Polega on na porównaniu ze sobą dwóch cech i ocenieniu jak dokładnie są ze sobą powiązane.

"Hipoteza jest niepotwierdzonym twierdzeniem lub stwierdzeniem badacza na temat interesującego go zjawiska"[1].

Zweryfikowanie hipotezy jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu badania, które jest w stanie określić czy dana hipoteza jest prawdziwa, fałszywa lub kontrowersyjna. Odzwierciedla to opisane powyżej formułowanie hipotez. Bez względu na wynik badania, hipoteza prawdziwa jak i fałszywa, jest w każdym przypadku poprawnym wynikiem przeprowadzonej analizy. Często zdarza się tak, że hipoteza fałszywa ma większe znaczenie dla osiągniętych wyników.

Badania marketingowe oprócz hipotezy statystycznej wykorzystują również inne metody statystyczne, takie jak wariancja oraz korelacja.

Istnieje wiele różnych sposobów poszukiwania wiedzy na temat konkretnego badania. "Badana rzeczywistość jest zewnętrzna i niezależna od badacza poszukującego wyjaśnień teoretycznych przez proponowanie zbioru hipotez opartych na rygorystycznej i obiektywnej analizie dotychczasowych badań"[2]

Testowanie hipotez statystycznych

Test t-Studenta

Test t-Studenta jest używany do porównywania dwóch średnich populacji, gdy wariancje tych populacji są nieznane. Test ten pozwala ocenić, czy różnica między średnimi jest statystycznie istotna.

Przykładem zastosowania testu t-Studenta może być porównanie średniej wyników egzaminu studentów uczących się tradycyjnie z wynikami studentów uczących się online. Test t-Studenta pozwoliłby nam ocenić, czy istnieje istotna różnica między średnimi wynikami obu grup.

Test chi-kwadrat

Test chi-kwadrat jest stosowany do analizy danych kategorycznych, które można przedstawić w postaci tabeli przestawnej. Test ten pozwala ocenić, czy występuje istotna różnica między obserwowanymi i oczekiwanymi częstościami występowania różnych kategorii.

Przykładem zastosowania testu chi-kwadrat może być badanie wpływu palenia papierosów na ryzyko zachorowania na raka płuc. Test ten pozwoliłby nam ocenić, czy istnieje istotna zależność między paleniem a zachorowalnością na raka płuc.

Test F

Test F jest używany do porównywania wariancji między dwiema lub więcej grupami. Test ten pozwala ocenić, czy istnieje istotna różnica w wariancji między grupami.

Przykładem zastosowania testu F może być porównanie wariancji czasu reakcji na bodziec między grupą młodzieży a grupą osób starszych. Test F pozwoliłby nam ocenić, czy istnieje istotna różnica w wariancji czasu reakcji między tymi dwiema grupami.

Test Z

Test Z jest używany do porównywania średnich populacji, gdy wariancje tych populacji są znane. Test ten pozwala ocenić, czy różnica między średnimi jest statystycznie istotna.

Przykładem zastosowania testu Z może być porównanie średniej wyników testu inteligencji w populacji mężczyzn i kobiet. Test Z pozwoliłby nam ocenić, czy istnieje istotna różnica między średnimi wynikami w tych dwóch grupach.

Inne testy statystyczne

 • Test Wilcoxona-Manna-Whitneya. Test ten jest używany do porównywania dwóch niezależnych prób, które nie spełniają założeń dla testu t-Studenta. Przykładem zastosowania tego testu może być porównanie median wyników egzaminów między grupą studentów korzystających z różnych materiałów edukacyjnych.
 • Test McNemara. Test ten jest stosowany do porównywania dwóch zależnych prób, które mają charakter kategoryczny. Przykładem zastosowania tego testu może być badanie skuteczności nowego leku poprzez porównanie liczby przypadków wystąpienia objawów przed i po zastosowaniu leczenia.
 • Test Fishera. Test ten jest używany do analizy danych kategorycznych, gdy liczba obserwacji jest mała. Przykładem zastosowania tego testu może być analiza wyników testu genetycznego dla dwóch grup pacjentów.
 • W zależności od konkretnego pytania badawczego i rodzaju danych, istnieje wiele innych testów statystycznych, które można zastosować. Przykładami mogą być test Kołmogorova-Smirnova, test Mann-Whitneya czy test Kruskala-Wallisa.

Rola hipotez statystycznych w badaniach naukowych i marketingowych

Hipotezy statystyczne odgrywają kluczową rolę w badaniach naukowych i marketingowych. Pomagają one badaczom w testowaniu różnych teorii i twierdzeń, a także w wyciąganiu wniosków na podstawie zebranych danych. Odpowiednio sformułowane hipotezy pozwalają na przewidywanie wyników badań i potwierdzanie lub odrzucanie określonych założeń.

W badaniach naukowych, hipotezy statystyczne są często formułowane w celu sprawdzenia istotności różnic między grupami lub zależności między zmiennymi. Na przykład, badacz może formułować hipotezę, że istnieje różnica w wynikach testu inteligencji między grupą osób stosujących określony program edukacyjny a grupą kontrolną. Testowanie takiej hipotezy może dostarczyć naukowych dowodów na to, czy program edukacyjny ma rzeczywisty wpływ na wyniki testu inteligencji.

W dziedzinie marketingu, hipotezy statystyczne są używane do badania skuteczności różnych strategii marketingowych. Na przykład, marketingowiec może sformułować hipotezę, że wprowadzenie nowego produktu na rynek zwiększy sprzedaż i lojalność klientów. Przeprowadzenie badań i testowanie tej hipotezy pozwoli na ocenę skuteczności strategii marketingowej i podejmowanie trafnych decyzji dotyczących dalszych działań.

Hipotezy statystyczne są niezwykle ważne, ponieważ umożliwiają badaczom i marketerom podejmowanie informowanych decyzji na podstawie dostępnych danych. Poprzez testowanie hipotez, można zweryfikować czy odrzucić pewne założenia i opierać się na naukowych dowodach przy podejmowaniu decyzji.

Błędy statystyczne i minimalizowanie ich ryzyka

Ryzyko popełnienia błędów statystycznych

Błędy statystyczne są nieodłącznym elementem analizy danych i wnioskowania statystycznego. Mogą wpływać na wiarygodność i trafność naszych wyników, dlatego istotne jest, aby zrozumieć rodzaje błędów statystycznych i jak minimalizować ich ryzyko.

Pierwszym rodzajem błędu statystycznego jest błąd typu I, zwany także błędem pierwszego rodzaju albo fałszywym pozytywem. Ten błąd występuje, gdy odrzucamy hipotezę zerową, która jest prawdziwa. Oznacza to, że doszliśmy do wniosku, że istnieje efekt lub zależność, podczas gdy w rzeczywistości nie ma takiej zależności. Ryzyko popełnienia błędu typu I wynika z wybranego przez nas poziomu istotności statystycznej (najczęściej oznaczanego jako α). Im niższy poziom istotności, tym mniejsze jest ryzyko popełnienia błędu typu I, ale jednocześnie większe jest ryzyko popełnienia błędu typu II.

Drugi rodzaj błędu statystycznego to błąd typu II, zwany także błędem drugiego rodzaju albo fałszywym negatywem. Ten błąd występuje, gdy nie odrzucamy hipotezy zerowej, która jest fałszywa. Oznacza to, że nie wykryliśmy efektu lub zależności, które istnieją w rzeczywistości. Ryzyko popełnienia błędu typu II zależy od mocy statystycznej testu (najczęściej oznaczanej jako β). Im większa moc statystyczna, tym mniejsze jest ryzyko popełnienia błędu typu II, ale jednocześnie większe jest ryzyko popełnienia błędu typu I.

Minimalizowanie ryzyka popełnienia błędów statystycznych jest kluczowe dla wiarygodności naszych wyników. Istnieje kilka strategii, które możemy zastosować w celu minimalizowania tych błędów. Pierwszym krokiem jest dokładne zaplanowanie eksperymentu lub badania. Musimy mieć jasno określone cele, wybrać odpowiednią próbę, zastosować odpowiednie metody analizy danych i ustalić poziom istotności oraz moc statystyczną.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie próby statystycznej o odpowiedniej mocy. Moc statystyczna jest zdolnością testu do wykrycia istniejących efektów lub zależności. Im większa moc statystyczna, tym mniejsze jest ryzyko popełnienia błędu typu II. Aby zwiększyć moc statystyczną, możemy zwiększyć wielkość próby lub zwiększyć efekt, który chcemy wykryć. Ważne jest również dobranie odpowiedniego testu statystycznego, który najlepiej odpowiada naszym danym i badanej hipotezie.

Kolejnym aspektem minimalizowania błędów statystycznych jest uwzględnienie kontroli jakości danych. Konieczne jest dokładne sprawdzenie danych pod kątem błędów, braków danych czy odstających wartości. W przypadku wykrycia takich anomalii, należy podjąć odpowiednie działania korygujące.

Ustalenie odpowiedniego poziomu istotności i przeprowadzenie próby statystycznej o odpowiedniej mocy

Wybór odpowiedniego poziomu istotności jest kluczowy dla analizy statystycznej. Poziom istotności (α) określa, jakie ryzyko jesteśmy gotowi podjąć przy odrzuceniu hipotezy zerowej. Najczęściej używanymi poziomami istotności są 0,05 (5%) lub 0,01 (1%). Im niższy poziom istotności, tym bardziej rygorystyczne są nasze kryteria dla odrzucenia hipotezy zerowej.

Przeprowadzenie próby statystycznej o odpowiedniej mocy jest równie istotne. Moc statystyczna (β) to zdolność testu do wykrycia efektu lub zależności, jeśli istnieją. Im większa moc statystyczna, tym mniejsze jest ryzyko popełnienia błędu typu II. Aby osiągnąć wysoką moc statystyczną, musimy zadbać o odpowiednią wielkość próby oraz odpowiednią metodologię badawczą.

W celu ustalenia odpowiedniego poziomu istotności i przeprowadzenia próby statystycznej o odpowiedniej mocy, warto skorzystać z dostępnych narzędzi statystycznych, takich jak kalkulatory mocy statystycznej. Te narzędzia pomogą nam ocenić, jaką wielkość próby potrzebujemy, aby wykryć określony efekt lub zależność przy danym poziomie istotności i mocy statystycznej.


Hipoteza statystycznaartykuły polecane
Rachunek prawdopodobieństwaWnioskowanie statystyczneModel ekonometrycznyANOVABadania społeczneBadania ilościoweDyferencjał semantycznyKwantyfikacjaAnaliza czynnikowa

Przypisy

 1. Drewniak R., Pranulis V. P. (2012). Badania marketingowe - teoria i praktyka, Monografie i Opracowania nr 3, Wilno - Toruń, s. 65
 2. Sagan A. (2013). Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 34

Bibliografia

 • Aczel A. (2018), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Drewniak R., Pranulis V. (2012), Badania marketingowe - teoria i praktyka, Monografie i Opracowania nr 3, Wilno - Toruń
 • Kamys B. (2016), Testowanie hipotez statystycznych, Statystyczne metody opracowania pomiarów, nr 2
 • Krzysztofiak M., Urbanek D. (1977), Metody statystyczne, PWN, Warszawa
 • Preweda E. (2013), Elementy statystyki matematycznej, Rachunek wyrównawczy - modele statystyczne
 • Sagan A. (2013), Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Sokołowski A. (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków


Autor: Michał Mikołajczyk, Manuela Kułak