Fundusz stabilnego wzrostu

Z Encyklopedia Zarządzania

Fundusz stabilnego wzrostu możemy spotkać również pod nazwami funduszu ochrony kapitału, ochrony majątku lub stabilnej zmiennej alokacji. Jest jednym ze sposobów inwestowania majątku w perspektywie długoterminowej i raczej nie mówimy o używaniu go w kontekście lokowania nadwyżek mających charakter chwilowy. Zaliczany do funduszy polecanych osobom, które dopiero zaczynają poznawać ten rynek oraz tym, którzy skłaniają się raczej ku systematycznemu inwestowaniu [W. Tukan, M. Poła, 2012]. To fundusze, które zezwalają przedsiębiorstwom na rozwój nawet w wypadku tymczasowej gorszej sytuacji finansowej. Były to razem z innymi funduszami mieszanymi jedne z najpopularniejszych funduszy, które istniały w początkowych latach funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych, obecnie nie posiadają już takiej popularności jak wtedy jednakże dalej są chętnie wybieraną opcją inwestycji [A. Dąbrowska i in. 2016].

Istota funduszu stabilnego wzrostu

Fundusz stabilnego wzrostu należy do grupy funduszy mieszanych, potocznie nazywanych hybrydowymi (rozpatrujemy tu pojęcie "fundusze mieszane", które dotyczy funduszy powstałych po 2005 roku [D. Dawidowicz, 2011]). Oznacza to, że wybierając go będziemy inwestować w różne typu papierów wartościowych. Innymi słowy fundusz inwestuje zarówno w akcje jak i obligacje/instrumenty rynku pieniężnego. Od poziomu przyjętego ryzyka jak również od zasad polityki inwestycji zależeć będzie to w jakiej proporcji rozłoży się udział inwestycji między podane wcześniej papiery wartościowe [K. Perez, 2012]. Idea jest prosta, na akcjach fundusz podnosi swoją wartość czyli zarabia, a obligacje będące papierami dłużnymi są tym co ma go stabilizować zapewniając pewniejszy zysk końcowy z inwestycji. Fundusz stabilnego wzrostu może na przykład 70% przeznaczyć na bezpieczne papiery wartościowe, które dają z reguły małą ale za to pewną stopę zwrotu, a pozostałe 30% w akcje czyli w papiery wartościowe o stosunkowo dużym ryzyku ale i znacznie większym możliwym zwrocie. Jak mówi R. Mroczkowski w Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi z 2011 r. regułą jest, że udział w akcjach nie powinien być jednak większy od 40%. Jedną z cech tego funduszu jest prawie wymuszona systematyczność w odkładaniu na niego oraz w oszczędzaniu co skutkuje bardzo często niższymi opłatami i zachęca większym zarobkiem [W. Tukan, M. Poła, 2012].

Reakcja funduszu na koniunkturę rynku

To w jaki sposób funkcjonuje fundusz stabilnego wzrostu, czyli to jak wygląda jego polityka inwestycyjna, umożliwia delikatne dostosowywanie struktury funduszu w zależności od sytuacji na danym rynku. Przykładowo w okresie bessy osoba zarządzająca funduszem może zmniejszyć udział akcji a zarazem powiększyć udział papierów dłużnych, za to w okresie hossy zadziałać w drugą stronę zwiększając udział akcji a zmniejszając papierów dłużnych [D. Dawidowicz, 2011].

Zalety inwestowania w fundusz stabilnego wzrostu

Inwestowanie w fundusz stabilnego wzrostu charakteryzuje się długoterminową perspektywą, co pozwala na większą stabilność i redukcję ryzyka inwestycji. Długoterminowe inwestycje mają tendencję do wykazywania mniejszych wahnięć cenowych niż krótkoterminowe, co oznacza mniejsze ryzyko utraty kapitału. Ponadto, fundusze stabilnego wzrostu często inwestują w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, co dodatkowo zwiększa stabilizację i redukcję ryzyka.

Systematyczne inwestowanie w fundusz stabilnego wzrostu ma pozytywny wpływ na efekt skali i wygładzanie wahania cen na rynku. Inwestorzy, którzy regularnie wpłacają środki na fundusz, mają możliwość skorzystania z tzw. efektu skali, czyli korzystniejszych warunków inwestycyjnych dzięki większej ilości kapitału. Ponadto, systematyczne inwestowanie pozwala na średniowanie kosztów zakupu jednostek uczestnictwa, co zmniejsza ryzyko zakupu w niekorzystnym momencie. To z kolei przyczynia się do wygładzania wahania cen na rynku.

Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym w funduszu stabilnego wzrostu przynosi liczne korzyści inwestorom. Zarządzający funduszem mają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im dokonywać trafnych decyzji inwestycyjnych. W rezultacie, inwestorzy mogą skorzystać z optymalnego wykorzystania potencjalnych okazji inwestycyjnych i uniknąć niekorzystnych sytuacji na rynku. Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym w funduszu stabilnego wzrostu zapewnia również ciągłe monitorowanie i analizę rynku, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki i minimalizację ryzyka.

Fundusze stabilnego wzrostu mają możliwość dostosowania struktury swojego portfela inwestycyjnego w zależności od sytuacji na rynku. To oznacza, że zarządzający mogą elastycznie reagować na zmieniające się warunki i wykorzystywać potencjalne okazje inwestycyjne. Na przykład, w momencie, gdy na rynku panuje wysoka zmienność, fundusz może zwiększyć udział obligacji lub instrumentów rynku pieniężnego, co pozwala na redukcję ryzyka. Natomiast w przypadku wzrostu rynku, fundusz może zwiększyć udział akcji, co przyczynia się do osiągnięcia większych zysków.

Przykłady konkretnych zalet inwestowania w fundusz stabilnego wzrostu mogą obejmować sytuacje, w których fundusz osiągnął stabilne i wysokie stopy zwrotu w okresach wzrostu rynku, jednocześnie minimalizując ryzyko w okresach spadków. Ponadto, fundusz stabilnego wzrostu może zapewnić inwestorom dostęp do różnych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, co pozwala na dywersyfikację portfela i zwiększenie potencjalnych zysków. Przykłady konkretnych funduszy stabilnego wzrostu, które osiągnęły sukcesy inwestycyjne, mogą również przekonać inwestorów do tego rodzaju inwestycji.

Cechy charakterystyczne funduszu stabilnego wzrostu

Fundusz stabilnego wzrostu różni się od innych funduszy inwestycyjnych pod względem równowagi pomiędzy akcjami a obligacjami/instrumentami rynku pieniężnego. W funduszu stabilnego wzrostu udział akcji jest zazwyczaj niższy niż w funduszach akcyjnych, co przyczynia się do mniejszego ryzyka inwestycji. Z kolei udział obligacji i instrumentów rynku pieniężnego jest zazwyczaj wyższy, co przyczynia się do większej stabilności portfela. To sprawia, że fundusz stabilnego wzrostu jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących umiarkowanego wzrostu przy minimalizacji ryzyka.

Różnorodność inwestycji w funduszu stabilnego wzrostu wpływa na odporność na wahania na rynku. Dzięki inwestycjom w różne klasy aktywów, fundusz może zminimalizować wpływ spadków na cały portfel i zwiększyć stabilność inwestycji. Na przykład, w momencie, gdy ceny akcji spadają, obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego mogą wykazywać wzrost, co pozwala na zrównoważenie wyników inwestycji.

Polityka inwestycyjna funduszu stabilnego wzrostu uwzględnia różne rodzaje spółek poprzez inwestowanie w szerokie spektrum branż i sektorów. Fundusz może posiadać akcje zarówno dużych, uznanych spółek, jak i mniejszych firm z dużym potencjałem wzrostu. Dzięki temu, inwestorzy mogą skorzystać z różnych źródeł potencjalnego wzrostu i dywersyfikacji portfela.

Fundusz stabilnego wzrostu może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób poszukujących umiarkowanego wzrostu przy minimalizacji ryzyka z kilku powodów. Po pierwsze, fundusz inwestuje w różne klasy aktywów, co pozwala na dywersyfikację portfela i minimalizację ryzyka. Po drugie, zarządzający funduszem mają wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu trafnych decyzji inwestycyjnych, co zwiększa szanse na osiągnięcie umiarkowanego wzrostu. Po trzecie, fundusz stabilnego wzrostu oferuje elastyczność w dostosowywaniu struktury portfela w zależności od sytuacji na rynku, co umożliwia optymalne wykorzystanie potencjalnych okazji inwestycyjnych.

W portfelu funduszu stabilnego wzrostu mogą znajdować się przykłady firm lub sektorów, które charakteryzują się stabilnym wzrostem i potencjałem do dalszego rozwoju. Przykładowe sektory to technologia, zdrowie, energia odnawialna, konsumpcja czy infrastruktura. Przykłady konkretnych firm mogą obejmować takie nazwy jak Apple, Amazon, Microsoft, Johnson & Johnson, czy Visa. Oczywiście, skład portfela jest zależny od polityki inwestycyjnej funduszu i może ulegać zmianom w zależności od sytuacji na rynku.

Porównanie funduszu stabilnego wzrostu z innymi rodzajami funduszy

Fundusz stabilnego wzrostu różni się od funduszu akcyjnego pod względem składu portfela i ryzyka. Fundusz akcyjny zazwyczaj inwestuje głównie w akcje, co oznacza większe ryzyko inwestycji, ale również większy potencjał wzrostu. Natomiast w funduszu stabilnego wzrostu udział akcji jest zazwyczaj niższy, a udział obligacji i instrumentów rynku pieniężnego wyższy, co przyczynia się do mniejszego ryzyka. To sprawia, że fundusz stabilnego wzrostu jest mniej podatny na wahania cenowe na rynku akcji.

Fundusz stabilnego wzrostu różni się od funduszu dłużnego pod względem potencjalnego wzrostu i ryzyka. Fundusz dłużny inwestuje głównie w obligacje i instrumenty dłużne, co oznacza niższe ryzyko inwestycji, ale również niższy potencjał wzrostu. Natomiast fundusz stabilnego wzrostu inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje, co pozwala na osiągnięcie umiarkowanego wzrostu przy minimalizacji ryzyka.

Zalety inwestowania w fundusz stabilnego wzrostu w porównaniu z innymi rodzajami funduszy obejmują większą stabilność inwestycji, redukcję ryzyka, możliwość dostosowania struktury portfela w zależności od sytuacji na rynku oraz profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Wady mogą obejmować niższy potencjał wzrostu w porównaniu z funduszami akcyjnymi oraz niższe stopy zwrotu w porównaniu z funduszami dłużnymi.

Fundusz stabilnego wzrostu może być lepszym wyborem niż inne rodzaje funduszy w sytuacjach, gdy inwestorzy poszukują umiarkowanego wzrostu przy minimalizacji ryzyka. Fundusz taki może być atrakcyjny dla osób, które nie chcą podejmować dużego ryzyka, ale jednocześnie oczekują stabilnych i umiarkowanych zysków. Ponadto, fundusz stabilnego wzrostu może być dobrym wyborem dla inwestorów, którzy preferują dywersyfikację portfela poprzez inwestycje w różne klasy aktywów.

Na rynku istnieje wiele przykładów konkretnych funduszy stabilnego wzrostu, które można porównać z innymi rodzajami funduszy inwestycyjnych. Należy jednak pamiętać, że wybór konkretnych funduszy zależy od indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych. Przykłady funduszy stabilnego wzrostu można znaleźć w ofertach różnych instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy ubezpieczyciele. Przed dokonaniem wyboru funduszu, zawsze warto dokładnie zapoznać się z jego strategią inwestycyjną, historią wyników i opinią ekspertów.


Fundusz stabilnego wzrostuartykuły polecane
Blue chipFundusz hedgingowyTeoria MarkowitzaInwestorCena emisyjnaBezpieczna przystańLBOETFZysk zatrzymany

Bibliografia

  • Czyżycki R. (2014), Poglądy inwestorów indywidualnych jako wyzwanie stojące przed zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 7
  • Dawidowicz D. (2011), Fundusze Inwestycyjne. Rodzaje, metody oceny, analiza. Z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, Wiedza i Praktyka
  • Dąbrowska A. (red.) (2016), Wiedza i Praktyka Fundusze inwestycyjne: czemu są lepsze niż lokata, Wiedza i Praktyka, Warszawa
  • Mroczkowski R. (2011), Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Perez K. (2012), Fundusze inwestycyjne Wolters Kluwer Busines. Warszawa
  • Satoła Ł. (2010), Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4(53)
  • Tukan W., Poła M. (2012), Jak zarobić na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestujących, Helion, Gliwice
  • Zamojska A. (2015), Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 385


Autor: Małgorzata Olszowska