Wolontariat pracowniczy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:21, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wolontariat pracowniczy (Corporate Volunteering (CV)) - jest to różnorodna, bezpłatna oraz dobrowolna działalność pracowników, skierowana na rozwiązanie społecznych problemów organizacji pozarządowych oraz instytucji określonych przepisami prawa. Wykonują ją pracownicy wykorzystując własne talenty, zdolności oraz kompetencje, przy jednoczesnym merytorycznym, organizacyjnym bądź finansowym wsparciu pracodawcy. W obszar wolontariatu pracowniczego mogą wchodzić działania obejmujące mnóstwo aktywności na rzecz potrzebujących osób, zwierząt, a także przyrody (K. Kulig-Moskwa 2013, s. 122). Pojęcie społecznego zaangażowania personelu z reguły jest powiązane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Jednak nie w każdej firmie, która angażuje kadrą pracowniczą w społeczną działalność wdrożona jest strategia CSR. Wynika to z tego, że w przedsiębiorstwach z dojrzałą kulturą organizacyjną charytatywne, społeczne działania pracowników powstają z realizowanej strategii zarządzania, bazując się na własnych oraz zawodowych zdolnościach zatrudnionych osób, jak również na potencjale firmy (K. Lorecka 2011, s. 21)

TL;DR

Wolontariat pracowniczy to dobrowolna działalność pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji. Może mieć różne formy, takie jak lokalny, krajowy, globalny oraz jednorazowy, krótkoterminowy, długoterminowy. Wolontariusze mogą działać indywidualnie lub w grupach, a programy mogą być inicjowane przez pracowników lub pracodawców. Wdrażanie wolontariatu w firmie przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, takie jak rozwój umiejętności, zwiększenie motywacji i satysfakcji, budowanie więzi emocjonalnych oraz pozytywny wizerunek firmy.

Klasyfikacja wolontariatu pracowniczego

Rodzaje wolontariatu pracowniczego (M. Kaźmierczak (2016), s. 26):

Według zasięgu akcji

 • Lokalny - firma inicjuje bądź włącza się w projekty o małym przestrzennym zasięgu
 • Krajowy - firma inicjuje bądź włącza się w projekty o ogólnokrajowym zasięgu
 • Globalny - firma inicjuje bądź włącza się w projekty o zasięgu międzynarodowym

Według czasu trwania akcji

 • Jednorazowy - pojedyncze projekty społeczne
 • Krótkoterminowy - społeczne projekty o krótkim czasie trwania
 • Długoterminowy - projekty społeczne o długim czasie trwania
 • Okresowy - powtarzające się projekty społeczne

Według liczby wolontariuszy (pracowników)

 • Indywidualny - działalność prowadzone przez pojedynczego pracownika
 • Grupowy - działalność prowadzona wspólnie przez zespół pracowników (czasami angażują się również znajomi, a także rodziny wolontariuszy)

Według koordynatora inicjatywy

 • Oddolny - podmiotem inicjującym jest zespół współpracowników bądź pojedynczy pracownik
 • Odgórny - podmiotem inicjującym jest organizacja pozarządowa bądź pracodawca
 • Mieszany - projekt społeczny inicjuje organizacja pozarządowa lub pracodawca, a wolontariuszy wybierają działania, w które będą się angażować

Według wykorzystanych zasobów

 • Materialny - wolontariusze organizują akcje społeczne w celu zaspokojenia potrzeb materialnych (przekazują środki rzeczowe bądź pieniężne)
 • Niematerialny - wolontariusze organizują akcje społeczne oparte na zasobach własnych (na przykład reputacja, czas)
 • Kompetencyjny - wolontariusze organizują akcje społeczne, w których przedmiotem pomocy jest zawodowe umiejętności oraz wiedza specjalistyczna pracowników

Według czas świadczenia pomocy

 • W czasie wolnym - projekty są organizowane poza godzinami pracy
 • W czasie pracy - pracownikom są przyznawane dodatkowe godziny wolne, przeznaczone na świadczenie pomocy w zakresie wolontariatu

Według sposobu kontaktu z beneficjentami

 • Pośredni - wolontariusze realizują programy pomocy społecznej za pośrednictwem internetu, między innymi to przygotowanie projektów graficznych, materiałów promocyjnych, założenie oraz prowadzenie strony internetowej organizacji pozarządowej
 • Bezpośredni - wolontariusze osobiście kontaktują z beneficjentami

Formy wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy można podzielić na (A.Dylus, K. Matyjaszczyk (2018, s. 10-12):

 1. Autorskie programy pracownicze - wolontariusze organizują własne projekty świadczenia pomocy potrzebującym osobom.
 2. Własne programy społeczne firmy - kierownicy firmy wraz z wolontariuszami inicjują oraz przygotowują własny program charytatywnej pomocy, który będzie realizowany w firmie.
 3. Społeczne akcje organizowane przez zewnętrzne podmioty - firma bierze udział w społeczno-charytatywnych akcjach o zasięgu ogólnokrajowym, przygotowanych przez inne podmioty, takie jak: stowarzyszenia, instytucje charytatywne oraz fundacje. Osoby zatrudnione w firmie, przy wsparciu pracodawcy, angażują się w organizację i przeprowadzenie krajowego projektu dobroczynnego.
 4. Zbiórka pracownicza - zbieranie środków finansowych oraz rzeczowych (przedmiotów niezbędnych dla istnienia człowieka) takich jak: żywność, zabawki, ubrania, środki higieny lub pomoce naukowe. Rzeczy oraz środki zebrane przez wolontariuszy w formie darowizny są przekazywane na rzecz wybranych wcześniej instytucji publicznych, fundacji bądź organizacji społecznych.
 5. Wolontariat powiązany ze szkoleniem bądź wyjazdem integracyjnym - podczas takich wydarzeń grupy pracowników wspólnie tworzą oraz realizują programy w celu pomocy podmiotom potrzebującym.

Korzyści wdrażania wolontariatu pracowniczego w firmie

Z wdrażania wolontariatu w firmie można otrzymać następujące korzyści (M. Kaźmierczak (2016), s. 29):

Korzyści dla pracowników:

 • możliwość rozwoju osobistego, samodoskonalenie oraz odkrywanie nowych możliwości,
 • satysfakcja z osobistego podejmowania charytatywnych, ważnych i pożytecznych działań,
 • zdobywanie oraz rozwój umiejętności, które podnoszą kwalifikacje zawodowe,
 • sposób na realizowania własnych pasji i zainteresowań,
 • wyrwanie z monotonnej pracy w firmie.

Korzyści wewnętrzne dla pracodawcy:

 • wzrost kwalifikacji osób zatrudnionych,
 • budowanie więzi emocjonalnych pracowników w stosunku do firmy,
 • integracja personelu, co wpływa na wzrost motywacji pracowników do pełnienia podstawowych czynności w pracy,
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, a tym samym zwiększenie wydajności,
 • zwiększenie przyciągania do firmy nowych talentów,
 • zwiększenie wskaźnika utrzymania pracowników.

Korzyści zewnętrzne dla pracodawcy:

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy oraz budowanie pozytywnych asocjacji z marką firmy,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, zaufania oraz reputacji wśród partnerów, klientów i kontrahentów,
 • zwiększenie lojalności klientów,
 • wzrost zaufania lokalnej społeczności, a wskutek tego bezkonfliktowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu bliskim.


Wolontariat pracowniczyartykuły polecane
Turystyka motywacyjnaPotencjał społeczny firmyWyjazd integracyjnyZarządzanie kompetencjamiNetworkingMarketing personalnyStrategia personalna - rodzajeDoradztwo personalneWolontariat

Bibliografia

 • Dylus A., Matyjaszczyk K. (2018), Wolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykłady, Etyka w Życiu Gospodarczym, nr 21 (2)
 • Kaźmierczak M. (2016), Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 4 (10)
 • Kulig-Moskwa K. (2013), Wolontariat jako instrument kształtowania kompetencji pożądanych na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (36)
 • Lorecka K. (2011), Wolontariat pracowniczy w praktyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa

Autor: Anna Sydorchuk