Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:24, 15 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Zostaje ustanowione na podstawie umowy pomiędzy spółdzielnią w budynku będącym jej własnością lub współwłasnością a członkiem spółdzielni. W przeciwieństwie do lokatorskiego prawa własnościowe prawo do lokalu:

  • jest zbywalne (wymagana forma notarialna)
  • jest dziedziczne
  • podlega egzekucji
  • może być przedmiotem hipoteki (pod warunkiem posiadania księgi wieczystej prowadzonej przez spółdzielnie)

Lokal na którym na którym ustanowione jest własnościowe prawo można oddawać w najem lub bezpłatne użytkowanie osobom trzecim bez zgody spółdzielni. W przypadku likfidacji spółdzielni własnościowe prawo do lokalu z mocy prawa przechodzi w odrębną własność

Ustanowienie własnościowego prawa do lokalu

Do 2007 członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogli uzyskać własnościowe prawo do lokalu:

  • poprzez zawarcie umowy na budowę nowego lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową w której spółdzielcza zobowiązuje się do wniesienia wkładu budowlanego oraz ponoszenia opłat zawartych statucie
  • z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu poprzez podpisanie umowy ze spółdzielnią mieszkaniową w której spółdzielcza zobowiązuje się do spłaty cześci zobowiązań przypadających na dany lokal związanych z budową, kredytami, pożyczkami, eksploatacją oraz wpłaty dodatkowo różnicy między wartością rynkową a wartością wniesionego wcześniej wkładu mieszkaniowego.

Procedura uzyskiwania własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

Etapy. Proces uzyskiwania własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej składa się z kilku etapów. Najpierw członek spółdzielni, który jest zainteresowany zakupem lokalu, musi złożyć wniosek do zarządu spółdzielni. Wniosek ten powinien zawierać m.in. informacje dotyczące preferowanego lokalu oraz dane osobowe członka spółdzielni.

Po złożeniu wniosku, zarząd spółdzielni przeprowadza analizę i wybiera odpowiedni lokal, który zostanie zaproponowany członkowi spółdzielni. Następnie, członek spółdzielni ma możliwość zapoznania się z warunkami technicznymi lokalu oraz złożenia ostatecznego oświadczenia o zamiarze nabycia prawa własnościowego.

Kolejnym etapem jest zawarcie umowy pomiędzy spółdzielnią a członkiem spółdzielni. Umowa ta powinna zawierać m.in. informacje dotyczące ceny nabycia lokalu, formy płatności, terminu przekazania lokalu oraz warunków gwarancji jakości. Po podpisaniu umowy, członek spółdzielni staje się właścicielem lokalu.

Formalności. Podczas procedury uzyskiwania własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, członek spółdzielni musi przedstawić pewne dokumenty i spełnić określone formalności. Przede wszystkim, jest to wniosek o nabycie prawa własnościowego, który powinien zawierać informacje dotyczące preferowanego lokalu oraz dane osobowe członka spółdzielni.

Dodatkowo, w zależności od wymagań spółdzielni, mogą być również wymagane inne dokumenty, takie jak: potwierdzenie wpłaty zadatku, oświadczenie o zamiarze nabycia prawa własnościowego, zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach członkowskich, etc.

Ważne jest, aby członek spółdzielni zapoznał się także z regulaminem spółdzielni oraz ewentualnymi innymi dokumentami, które mogą być istotne dla procedury uzyskiwania własnościowego prawa do lokalu.

Warunki. Aby uzyskać własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, członek spółdzielni musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, musi być członkiem spółdzielni i posiadać lokatorskie prawo do lokalu, który zamierza nabyć.

Dodatkowo, członek spółdzielni musi posiadać zdolność prawną oraz nie może być pozbawiony praw publicznych. Ważne jest także, aby członek spółdzielni nie posiadał zaległości w opłatach członkowskich oraz nie naruszał innych obowiązków wynikających z członkostwa w spółdzielni.

Prawa i obowiązki posiadacza własnościowego prawa do lokalu

Sprzedaż, dziedziczenie. Posiadacz własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do zbywania tego prawa na rzecz innej osoby. Zbycie własnościowego prawa do lokalu wymaga jednak spełnienia pewnych formalności, takich jak podpisanie umowy sprzedaży oraz zgoda zarządu spółdzielni.

Dodatkowo, posiadacz własnościowego prawa do lokalu ma prawo do dziedziczenia tego prawa. W przypadku śmierci posiadacza, własnościowe prawo do lokalu przechodzi na osoby wskazane w testamencie lub zgodnie z prawem dziedziczenia.

Obowiązki. Posiadanie własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z pewnymi ograniczeniami i obowiązkami. Przede wszystkim, posiadacz prawa musi przestrzegać regulaminu spółdzielni oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie spółdzielni.

Dodatkowo, posiadacz ma obowiązek dbać o stan techniczny lokalu oraz regulować opłaty członkowskie i inne zobowiązania finansowe wobec spółdzielni. Posiadacz może również podlegać ograniczeniom dotyczącym zmiany przeznaczenia lokalu lub dokonywania istotnych zmian w jego wyglądzie.

Egzekucja zaległości. W przypadku zaległości w opłatach członkowskich lub innych zobowiązań finansowych wobec spółdzielni, posiadacz własnościowego prawa do lokalu może być poddany egzekucji. Egzekucja może dotyczyć zarówno samego lokalu, jak i innych aktywów posiadacza.

Dodatkowo, posiadacz może również obciążyć własnościowe prawo do lokalu hipoteką w celu zabezpieczenia długu. W przypadku nieuregulowania zobowiązań, spółdzielnia może dochodzić swoich roszczeń poprzez sprzedaż hipoteki.

Zbywanie. Przy zbywaniu własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, konieczne jest spełnienie pewnych formalności i przedstawienie odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim, konieczne jest zawarcie umowy sprzedaży, która powinna być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony.

Dodatkowo, zbywający powinien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające jego prawo do lokalu, takie jak: umowa nabycia własnościowego prawa do lokalu, zaświadczenie o prawie własności, itp.

Ważne jest, aby zbywający zapoznał się również z regulaminem spółdzielni i ewentualnymi innymi dokumentami, które mogą być istotne przy zbywaniu własnościowego prawa do lokalu.

Wynajem, użyczenie. Posiadacz własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do wynajmu lub bezpłatnego użytkowania lokalu przez osoby trzecie. Jednakże, w przypadku najmu lub bezpłatnego użytkowania, posiadacz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu spółdzielni oraz innych dokumentów regulujących tę kwestię.

Dodatkowo, posiadacz ma obowiązek informowania zarządu spółdzielni o takiej sytuacji oraz przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących wynajmu lub bezpłatnego użytkowania lokalu, które obowiązują w danym kraju.

Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w własnościowe prawo

Procedura przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w własnościowe prawo w spółdzielni mieszkaniowej może być różna w zależności od konkretnych przepisów oraz uchwał spółdzielni. Przede wszystkim, spółdzielnia musi podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu.

Następnie, członkowie spółdzielni, którzy są posiadaczami lokatorskiego prawa do lokalu, muszą złożyć oświadczenie o zamiarze przekształcenia w zarządzie spółdzielni. Po złożeniu oświadczenia, spółdzielnia przeprowadza analizę i podejmuje decyzję w sprawie przekształcenia.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy przekształcenia między spółdzielnią a członkiem spółdzielni. Umowa ta powinna zawierać m.in. informacje dotyczące ceny przekształcenia, formy płatności, terminu przekształcenia oraz warunków gwarancji jakości. Po podpisaniu umowy, lokator staje się właścicielem lokalu.

Korzyści. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w własnościowe prawo w spółdzielni mieszkaniowej może przynieść różne korzyści. Przede wszystkim, posiadanie własnościowego prawa daje większą pewność i stabilność mieszkańcom.

Dodatkowo, posiadacz własnościowego prawa ma większą swobodę w zarządzaniu swoim lokalem, np. w kwestii remontów czy zmian w wyglądzie lokalu. Posiadanie własnościowego prawa może również wpływać na wzrost wartości nieruchomości.

Konsekwencje. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w własnościowe prawo w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, posiadacz staje się pełnoprawnym właścicielem lokalu i ponosi pełną odpowiedzialność za jego stan techniczny i utrzymanie.

Dodatkowo, posiadacz może być obciążony większymi opłatami, takimi jak opłata za korzystanie z infrastruktury spółdzielni czy opłata na utrzymanie i remonty wspólnych części nieruchomości.


Własnościowe spółdzielcze prawo do lokaluartykuły polecane
AportUmowa komisuUmowa licencyjnaOgraniczone prawa rzeczoweSpółdzielcze prawo do lokalu użytkowegoPoręczycielDzierżawaZdolność do czynności prawnychAutorskie prawa majątkowe

Bibliografia

  • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. (2004), Ile jest warta nieruchomość, Poltext
  • Wancke P. (2007), Nieruchomości Leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Konrad Mleczko

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.