Urząd celny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:20, 17 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Urząd celny - jest aparatem pomocniczym organu administracji publicznej, w którym mogą zostać dokonane formalności, które przewidziane są przez przepisy celne (dotyczące przywozu i wywozu towarów).

TL;DR

Urząd celny to pomocniczy organ administracji publicznej, który zajmuje się formalnościami celnymi. Składa się z ministra finansów, szefa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych. Ich zadania obejmują m.in. kontrolę celno-skarbową, pobieranie należności celnych i podatkowych oraz zwalczanie przestępstw skarbowych. Urzędy celne mają różne funkcje, takie jak kontrola wjazdu i wyjazdu towarów oraz nadawanie towarom przeznaczenia celnego. Przeprowadzanie kontroli celnej wymaga współpracy podmiotów podlegających kontroli i zapewnienia dostępu do dokumentów oraz towarów.

Struktura organizacyjna

Organami służby celnej są:

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 2. szef Służby Celnej
 3. dyrektorzy izb celnych
 4. naczelnicy urzędów celnych

Kompetencje organów celnych

Zgodnie z ustawą o Służbie Celnej, urzędem celnym jest izba celna wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i likwiduje izby oraz urzędy celne, a także określa ich siedziby.
 • Organizacja izb i urzędów celnych jest określana przez statut, nadany w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych tworzy jednostki organizacyjne Służby Celnej oraz określa ich organizację i zakres działania.
 • Dyrektor izby celnej jest kierownikiem urzędu celnego.
 • Dyrektorzy izb celnych wykonują zadania za pomocą podległych im urzędów celnych oraz za pośrednictwem naczelników urzędów celnych.
 • Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania za pomocą podległych im urzędów celnych.

Zadania dyrektora izby celnej

Do zadań dyrektora izby celnej należy przede wszystkim:

 • sprawowanie nadzoru nad naczelnikami urzędów celnych
 • realizowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach i urzędach celnych
 • wykonywanie określonych przepisami prawa kontroli
 • walka z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi

Zadania naczelnika urzędu celnego

 • Nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przewidzianych przepisami prawa celnego,
 • Dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,
 • Dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego,
 • Dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
 • Sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,
 • Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego,
 • Zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców,
 • Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Zadania naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu morskiego

Naczelnik ten informuje upoważniony organ do przeprowadzania kontroli towarów przywożonych z państw trzecich o przywozie na obszar celny Unii Europejskiej towaru, który podlega obowiązkowi takiej kontroli.

Ustala on dokładny termin takiej kontroli w porozumieniu z operatorem portowym i dysponentem towaru. W tym względzie istnieje jednak szereg sytuacji, w których termin kontroli jest narzucany przepisami prawa i nie jest w pełni zależny od naczelnika urzędu celnego (konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych, poddania towaru kwarantannie, towarem są żywe zwierzęta, itd.)

Dodatkowe informacje dotyczące naczelnika urzędu celnego

Naczelnik urzędu celnego powoływany i odwoływany jest przez Szefa Służby Celnej na wniosek dyrektora izby celnej. Z kolei zastępca naczelnika urzędu celnego jest powoływany i odwoływany przez dyrektora izby celnej na wniosek naczelnika urzędu celnego.

W sytuacji zwolnienia naczelnika urzędu celnego, Szef Służby Celnej przekazuje pełnienie zadań naczelnika jednemu z jego zastępców. Stan taki trwa do czasu powołania nowego naczelnika, jednak nie może przekraczać on 6 miesięcy.

Osoba na stanowisku naczelnika/zastępcy naczelnika urzędu celnego musi spełniać szereg kryteriów. Są to m.in.:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • możliwość korzystania z pełni praw publicznych
 • wyższe wykształcenie magisterskie
 • minimum czteroletnie doświadczenie w dziedzinie związanej z zagadnieniami celnymi bądź podatkowymi
 • nieposzlakowana opinia
 • osoba taka nie może być wcześniej skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Funkcje urzędów celnych

Urzędom celnym, zgodnie z przepisami celnymi, organy celne wyznaczają cztery zasadnicze funkcje.

 • Urząd celny wjazdu jest urzędem, do którego należy przewieźć towary wprowadzane na dany obszar celny, gdzie następnie zostaną poddane kontrolom wjazdowym opartym na ocenie ryzyka.
 • Urząd celny wyjazdu jest urzędem, w którym należy przedstawić towary przed opuszczeniem danego obszaru celnego, gdzie zostaną poddane kontroli celnej związanej z formalnościami wyjazdowymi.
 • Urząd celny wwozu jest urzędem, gdzie zostają przeprowadzane formalności nadania towarom wwożonym na dany obszar celny przeznaczenia celnego.
 • Urząd celny wywozu jest urzędem, gdzie zostają przeprowadzone formalności nadania towarom wywożonym z danego obszaru celnego przeznaczenia celnego.

Kontrola przeprowadzana przez urząd celny

Ustawodawca określił szczegółowo warunki do sprawnego przeprowadzania kontroli celnej, jakie powinny zapewnić podmioty podlegające kontroli, m.in.:

 • umożliwienie wglądu w dokumenty objęte zakresem kontroli celnej, a zwłaszcza dokumenty handlowe, księgowe i finansowe
 • udzielenie niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty podlegające kontroli zostały sporządzone w wersji elektronicznej
 • przedstawienie na żądanie funkcjonariusza urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym
 • umożliwienie sporządzania kopii dokumentów
 • udostepnienie towarów i innych przedmiotów będących przedmiotem kontroli
 • umożliwienie zbadania towarów, surowców, itp. np. poprzez pobranie próbek
 • przeprowadzenie na żądanie funkcjonariusza inwentaryzacji w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli.


Urząd celnyartykuły polecane
Ochrona informacji niejawnychPaństwowa Inspekcja HandlowaAdministrator bezpieczeństwa informacjiSłużba celnaNajwyższa Izba KontroliAbsolutoriumUrząd skarbowyPrawo lotniczeRadca prawnyMarketing w jednostkach samorządu terytorialnego

Bibliografia

 • Mosiej G. (2010), System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Nowak T., Stanisławiszyn P. (2016), Prawo celne i podatek akcyzowy, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Raczkowski K. (2011), Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 poz. 1947
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622


Autor: Michał Śmidowski, Joanna Dąbrowska