Mikrofinanse

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:14, 25 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Mikrofinanse są instrumentami oferującymi podstawowe usługi finansowe, jak pożyczka, osobom o niskich dochodach, często narażonych na wykluczenie społeczne.

Ideą mikrofinansowania jest zagwarantowanie podmiotowi charakteryzującemu się niskimi dochodami usług finansowych takich jak pożyczka, bez wymogu fizycznego zabezpieczenia. Celem jest umożliwienie poprawy stanu materialnego w głównej mierze poprzez środki na rozpoczęcie własnej działalności i samozatrudnienie.

W przeciągu ostatnich dwóch dekad mikrofinanse stały się jednym z najbardziej efektywnych sposobów pobudzania rozwoju ekonomicznego i społecznego zarówno w krajach biednych jak i rozwijających się. Na pojęcie "mikrofinansów" składają się różne narzędzia ekonomiczne. Najbardziej powszechnie stosowanym jest mikrokredyt.

Mikrokredyt

Jest to niewielka pożyczka skierowana głównie do osób o niskich dochodach w celu pobudzenia ich do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, lub pomocy w kontynuowaniu już istniejącej. Dla wielu krajów celem mikrokredytów jest emancypacja kobiet i wciągnięcie ich do aktywnego udziału w gospodarowaniu. Ważną cechą mikrokredytu jest również jego komercyjność. Pomimo iż jest narzędziem ograniczającym biedę, tak naprawdę nie jest działaniem stricte charytatywnym. Ze względu na wielkość pożyczek jak i ryzyko które ponosi kredytodawca, oprocentowanie pożyczek zdarza się być wyższe niż standardowego kredytu w banku komercyjnym.

Instytucje mikrofinansujące

Pomimo społecznego wymiaru działań instytucje mikrofinansujące są zazwyczaj organizacjami pozarządowymi, występują jednak również banki mikrofinansowe, organizacje międzynarodowe zajmujące się pomocą dla biednych regionów świata jak i organizacje rządowe. Główną dewizą mikrofinansów jest uznanie stwierdzenia, iż brak dostępu do kredytów (czy też innych usług finansowych) jest głównym powodem braku możliwości rozwoju osób ubogich nie posiadających stałego źródła dochodu.

Główną cechą podmiotu mikrofinansującego jest jego skonsolidowanie działań głównie na szczeblu lokalnym i decentralizacja zarządzania i decyzji kredytowych tak aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb lokalnej społeczności.

Usługi mikrofinansowe takie jak pożyczka, różnią się od swoich odpowiedników świadczonych przez instytucje komercyjne (jak banki) zarówno pod względem wielkości zaciąganego kredytu, jak i również zabezpieczenia. W świecie mikrofinansów nie występuje one w tradycyjnej formie. Najczęściej spotykaną metodą jest poręczenie zapewniane w ramach danej grupy pożyczkobiorców. Członkowie są zbiorowo odpowiedzialni za działalność całej grupy, co wyzwala dodatkowo wzajemną pomoc, jak i również kontrolę. Główna siła mikrokredytowania leży właśnie w niewielkiej kwocie pożyczanej na stosunkowo krótki okres.

Wpływ mikrofinansów na rozwój lokalny

Mikrofinanse odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dostępność mikrokredytów umożliwia osobom z niskimi dochodami rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu, osoby bez pracy mogą stać się samozatrudnionymi i generować dochody dla siebie i swoich rodzin. Mikrokredyty są zazwyczaj udzielane na niski procent, co sprawia, że są one atrakcyjne dla przedsiębiorców z mniejszym kapitałem początkowym.

Mikrofinanse przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w społecznościach lokalnych. Osoby, które wcześniej nie miały dostępu do tradycyjnych usług finansowych, teraz mogą otrzymać mikrokredyt, który pozwoli im na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. To z kolei prowadzi do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego w danej społeczności.

Mikrofinanse mają efekt kaskadowy na lokalną społeczność. Dzięki dostępności mikrokredytów, przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje działalności i zatrudniać więcej pracowników. To z kolei prowadzi do wzrostu gospodarczego, zwiększenia dochodów i poprawy warunków życia w danej społeczności. Dodatkowo, przedsiębiorcy korzystający z mikrofinansów często nawiązują współpracę z lokalnymi dostawcami i usługodawcami, co wpływa na rozwój całego lokalnego rynku.

Mikrofinanse mają istotny wpływ na zwiększenie dochodów i poprawę warunków życia w społecznościach lokalnych. Dostępność mikrokredytów pozwala na rozwinięcie działalności gospodarczej, generowanie większych dochodów i redukcję ubóstwa. Osoby, które wcześniej były uzależnione od niskopłatnych prac, teraz mogą stać się samodzielnymi przedsiębiorcami i poprawić swoją sytuację finansową.

Mikrofinanse przyczyniają się do wzrostu aktywności gospodarczej i rozwój lokalnej społeczności. Dzięki dostępności mikrokredytów, osoby z mniejszym kapitałem początkowym mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą. To z kolei prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, generowania większych dochodów i rozwinięcia lokalnego rynku. Wzrost aktywności gospodarczej przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i stymuluje rozwój społeczności.

Mikrofinanse a walka z ubóstwem

Mikrofinanse odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu narzędzi finansowych osobom o niskich dochodach. Dostępność mikrokredytów umożliwia im rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub rozwinięcie istniejącej. To daje im szansę na generowanie większych dochodów i uniezależnienie się od niskopłatnych prac. Dzięki temu, mikrofinanse stanowią ważne narzędzie w walce z ubóstwem.

Mikrofinanse są szczególnie istotne dla osób, które nie mają dostępu do tradycyjnych usług finansowych. Osoby te mogą zazwyczaj otrzymać mikrokredyt bez konieczności przedstawiania tradycyjnych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Dzięki temu, mikrofinanse zapewniają im dostęp do finansowania, które pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej i poprawę sytuacji finansowej.

Przykłady z różnych części świata pokazują, jak mikrofinanse pomogły biednym osobom rozpocząć własne przedsiębiorstwa. Dzięki mikrokredytom, osoby te mogły otworzyć sklepy, warsztaty rzemieślnicze, czy małe gospodarstwa rolne. To nie tylko przyczyniło się do generowania większych dochodów, ale również do poprawy jakości życia tych osób i ich rodzin.

Mikrofinanse są skutecznym narzędziem w eliminowaniu cyklicznej biedy. Dostępność mikrokredytów pozwala biednym osobom na rozpoczęcie działalności gospodarczej i generowanie dochodów przez cały rok. To sprawia, że osoby te są mniej podatne na zmienność sezonową i wahania dochodów. Długoterminowe korzystanie z mikrofinansów może przyczynić się do przerwania błędnego koła ubóstwa i zapewnienia trwałej zmiany sytuacji finansowej.

Wyzwania i perspektywy rozwoju mikrofinansów

Ważnym wyzwaniem dla rozwoju mikrofinansów jest odpowiednia regulacja i nadzór sektora. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych, które zapewnią bezpieczeństwo dla beneficjentów mikrofinansów i stabilność instytucji mikrofinansowych. Dodatkowo, istotne jest również monitorowanie działań tych instytucji i sprawdzanie, czy są one zgodne z obowiązującymi standardami.

Zrównoważoność finansowa instytucji mikrofinansowych jest kolejnym wyzwaniem. Instytucje te muszą zarówno generować dochody, jak i realizować swoje cele społeczne. Wprowadzenie odpowiednich modeli biznesowych i strategii finansowych jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i długoterminowego rozwoju tych instytucji.

Beneficjenci mikrofinansów często potrzebują wsparcia technicznego i szkoleniowego, aby skutecznie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Wsparcie to może obejmować szkolenia z zakresu zarządzania finansowego, marketingu, czy rozwoju umiejętności przedsiębiorczych. Dostęp do takiego wsparcia może znacząco zwiększyć szanse sukcesu beneficjentów mikrofinansów i przyczynić się do trwałej poprawy ich sytuacji finansowej.

Rozwój technologii finansowych ma duży potencjał w kontekście mikrofinansów. Wykorzystanie mobilnych aplikacji, platform internetowych czy innych narzędzi technologicznych może usprawnić procesy udzielania mikrokredytów i zarządzania nimi. Dodatkowo, technologia może również zwiększyć dostępność mikrofinansów dla osób z trudnościami w dostępie do tradycyjnych usług finansowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa istotną rolę w sektorze mikrofinansów. Instytucje mikrofinansowe powinny dążyć do równoważenia celów finansowych z celami społecznymi. Istotne jest, aby instytucje te działały w sposób transparentny, uczciwy i zgodny z zasadami etycznymi. Dodatkowo, powinny również angażować się w rozwój lokalnych społeczności i podejmować działania mające na celu redukcję ubóstwa i poprawę warunków życia.


Mikrofinanseartykuły polecane
CrowdfundingInkubator przedsiębiorczościDotacje dla firmFilantropiaRodzaje kredytówPrzestępstwo gospodarczePrivate EquityShadow BankingEkonomia społeczna

Bibliografia

  • Yunus M. (2003), Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, Public Affairs
  • de Aghion B., Morduch J. (2009), Ekonomia Mikrofinansów, Wydawnictwo Anwero, Gdańsk


Autor: Bartłomiej Trzyna