Biosynteza

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Biosynteza
Polecane artykuły


Biosynteza

 • Biosynteza - Zaopatrzenie w energię (ATP), siłę redukcyjna (NADH i NADPH) oraz różnorodne monomery – związki prekursorowi, pochodzące z degradacji rozmaitych substratów, zapewniają komórce środki niezbędne do samoodtwarzania. Z prostych elementów budulcowych komórka prowadzi biosyntezę makrocząsteczek: kwasów nukleinowych (DNA i RNA), białek (enzymów i pełniących inne funkcje), lipidów (budulec błon) i polisacharydów jako składników ściany komórkowej. [Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy Biochemii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011, s. 33]
 • Biosynteza [gr.] – proces, często wieloetapowy, tworzenia się złożonych związków organicznych ze związków prostych; b. zachodzi w żywych organizmach pod wpływem enzymów i podlega bardzo ścisłej regulacji; b. jako proces endoergiczny, w którym energia swobodna układu zwiększa się, musi być sprzężona z egzoergicznym procesem rozkładu dostarczającym tej energii b. danego związku przebiega na ogół pod wpływem innych enzymów niż jego rozkład; wszystkie procesy b. składają się na anabolizm organizmu. [Petrozolin- Skowrońska B., Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 1, A-C, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, s. 471]
 • Biosynteza biosynthesis – Synteza związków przez żywe komórki; stanowi podstawę anabolizmu. [Zaid A., Hughes G., Porceddu E., Nicholas F., Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010, s. 31]
 • Biosynteza – proces syntezy związków organicznych przez organizmy żywe. W przemyśle mikrobiologicznym wyrażenie stosowane jako termin określający proces syntezy związków przez drobnoustroje, np. b. białka, witamin, antybiotyków, enzymów i innych. [Korzemski J., Encyklopedia Techniki, Przemysł spożywczy, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1978, s. 73]
 • Biosynteza – biosynthesis – synteza związków chemicznych przez żywe organizmy, np. synteza białek przez drożdże, także synteza, np. dekstranu, z udziałem preparatów enzymatycznych (WB). [Lewicki P. Leksykon Nauki o Żywności i Żywieniu Człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 137]
 • Biosynteza – proces syntezy związków organicznych przez żywe organizmy: b. białka – otrzymywanie białka z węglowodorów przez fermentację za pomocą drożdży lub bakterii; b. skrobii – proces powstawania skrobi w komórkach roślinnych w procesie fotosyntezy; b. tłuszczów – proces wytwarzania tłuszczu z węglowodanów przez drobnoustroje, głównie drożdże i pleśnie. [HM] [Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1994, s. 32]

Bibliografia

 • Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy Biochemii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011
 • Petrozolin- Skowrońska B., Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 1, A-C, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997
 • Zaid A., Hughes G., Porceddu E., Nicholas F., Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010
 • Korzemski J., Encyklopedia Techniki, Przemysł spożywczy, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1978
 • Lewicki P. Leksykon Nauki o Żywności i Żywieniu Człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008
 • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1994
 • Kaszowska, M. (2004). Budowa chemiczna i biosynteza lipopolisacharydu-ważnego składnika osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Post. Hig. Med. Dośw, 58, 333-334.

Autor: Mateusz Świdrak