Biosynteza

Z Encyklopedia Zarządzania
Biosynteza
Polecane artykuły


Biosynteza

 • Biosynteza - Zaopatrzenie w energię (ATP), siłę redukcyjna (NADH i NADPH) oraz różnorodne monomery – związki prekursorowi, pochodzące z degradacji rozmaitych substratów, zapewniają komórce środki niezbędne do samoodtwarzania. Z prostych elementów budulcowych komórka prowadzi biosyntezę makrocząsteczek: kwasów nukleinowych (DNA i RNA), białek (enzymów i pełniących inne funkcje), lipidów (budulec błon) i polisacharydów jako składników ściany komórkowej. [Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy Biochemii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011, s. 33]
 • Biosynteza [gr.] – proces, często wieloetapowy, tworzenia się złożonych związków organicznych ze związków prostych; b. zachodzi w żywych organizmach pod wpływem enzymów i podlega bardzo ścisłej regulacji; b. jako proces endoergiczny, w którym energia swobodna układu zwiększa się, musi być sprzężona z egzoergicznym procesem rozkładu dostarczającym tej energii b. danego związku przebiega na ogół pod wpływem innych enzymów niż jego rozkład; wszystkie procesy b. składają się na anabolizm organizmu. [Petrozolin- Skowrońska B., Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 1, A-C, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, s. 471]
 • Biosynteza biosynthesis – Synteza związków przez żywe komórki; stanowi podstawę anabolizmu. [Zaid A., Hughes G., Porceddu E., Nicholas F., Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010, s. 31]
 • Biosynteza – proces syntezy związków organicznych przez organizmy żywe. W przemyśle mikrobiologicznym wyrażenie stosowane jako termin określający proces syntezy związków przez drobnoustroje, np. b. białka, witamin, antybiotyków, enzymów i innych. [Korzemski J., Encyklopedia Techniki, Przemysł spożywczy, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1978, s. 73]
 • Biosynteza – biosynthesis – synteza związków chemicznych przez żywe organizmy, np. synteza białek przez drożdże, także synteza, np. dekstranu, z udziałem preparatów enzymatycznych (WB). [Lewicki P. Leksykon Nauki o Żywności i Żywieniu Człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 137]
 • Biosynteza – proces syntezy związków organicznych przez żywe organizmy: b. białka – otrzymywanie białka z węglowodorów przez fermentację za pomocą drożdży lub bakterii; b. skrobii – proces powstawania skrobi w komórkach roślinnych w procesie fotosyntezy; b. tłuszczów – proces wytwarzania tłuszczu z węglowodanów przez drobnoustroje, głównie drożdże i pleśnie. [HM] [Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1994, s. 32]

Bibliografia

 • Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy Biochemii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011
 • Petrozolin- Skowrońska B., Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 1, A-C, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997
 • Zaid A., Hughes G., Porceddu E., Nicholas F., Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010
 • Korzemski J., Encyklopedia Techniki, Przemysł spożywczy, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1978
 • Lewicki P. Leksykon Nauki o Żywności i Żywieniu Człowieka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008
 • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1994
 • Kaszowska, M. (2004). Budowa chemiczna i biosynteza lipopolisacharydu-ważnego składnika osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Post. Hig. Med. Dośw, 58, 333-334.

Autor: Mateusz Świdrak